Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy o publicznej służbie krwi]

1. Ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:

1) 275 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

2) 186 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

3) 263 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

4) 558,60 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

5) 1000 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

6) 1255 zł - za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

7) 100 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

8) 195 zł - za jednostkę krioprecypitatu.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka krwi pełnej konserwowanej - 450 ml (± 10%) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;

2) jednostka koncentratu krwinek czerwonych - odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych nie mniej niż 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;

3) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej - koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przez połączenie pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3 × 1011 krwinek płytkowych);

4) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy - koncentrat krwinek płytkowych, uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3 × 1011 krwinek płytkowych);

5) jednostka koncentratu granulocytarnego - składnik krwi, zawierający granulocyty zawieszone w osoczu, otrzymany od jednego dawcy metodą aferezy;

6) jednostka osocza świeżo mrożonego - co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

7) jednostka krioprecypitatu - frakcję krioglobulin o objętości 20-30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;

8) dawka pediatryczna - część jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składnika, przeznaczoną do użytku neonatologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi, określonych w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki.

§ 2. [Podwyższenie opłat w przypadku gdy składniki krwi wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 i 8 poddano karencji]

W przypadku gdy składniki krwi wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 i 8 poddano karencji, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 25 zł.

§ 3. [Podwyższenie opłat w przypadku gdy jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych]

W przypadku gdy jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 i 8, podwyższa się o 123 zł.

§ 4. [Podwyższenie opłaty w przypadku gdy poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5]

W przypadku gdy poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, opłatę wymienioną w tym przepisie podwyższa się o 506 zł.

§ 5. [Podwyższenie opłat o 26 zł w przypadku napromieniowania jednostki krwi lub jej składników, dawki terapeutycznej składnika krwi, lub dawki pediatrycznej krwi lub jej składników]

W przypadku gdy poddano napromieniowaniu jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 i 6, dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 26 zł.

§ 6. [Podwyższenie opłat w przypadku gdy poddano filtrowaniu jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3]

W przypadku gdy poddano filtrowaniu jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 77 zł.

§ 7. [Podwyższenie opłat o 96 zł w przypadku poddania przemywaniu jednostkę składników krwi, dawkę terapeutyczną składnika krwi, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników]

W przypadku gdy poddano przemywaniu jednostkę składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 96 zł.

§ 8. [Podwyższenie opłat w przypadku gdy jednostkę lub dawkę terapeutyczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–5 i 7, poddano podziałowi]

1. W przypadku gdy jednostkę lub dawkę terapeutyczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5 i 7, poddano podziałowi, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 45 zł.

2. W przypadku jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 7, otrzymanej z osocza pobranego metodą aferezy, opłatę wymienioną w tym przepisie podwyższa się o 45 zł.

§ 9. [Podwyższenie opłat o 138 zł w przypadku poddania rekonstytucji jednostki krwi lub jej składników, dawki terapeutycznej składnika krwi, lub dawki pediatrycznej krwi lub jej składników]

W przypadku gdy poddano rekonstytucji jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 138 zł.

§ 10. [Wyłączenie stosowania opłaty dodatkowej]

W przypadku dawki terapeutycznej składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, uzyskanej metodą automatyczną lub manualną do opłaty nie dolicza się opłaty dodatkowej za czynność połączenia pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej.

§ 11. [Warunki sumowania opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 z opłatami określonymi w § 2–9]

Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1, podlegają sumowaniu z opłatami określonymi w § 2-9, jeżeli składnik krwi wymieniony w § 1 ust. 1 poddano czynnościom określonym w § 2-9.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.2)

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r. (Dz. U. poz. 1768).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw