Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 857) w załączniku w § 4 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Usług Cyfrowych;".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-08-10
  • Data obowiązywania: 2021-08-10

Dziennik Ustaw