Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH220023)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH2200232) ), obejmujący obszar 32 955,29 ha, położony w województwie pomorskim i polskim obszarze morskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Ostoja Słowińska]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 lipca 2021 r. (poz. 1361)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

1150

Laguny przybrzeżne

2

1170

Rafy

3

1330

Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia Maritimae, część - zbiorowiska nadmorskie)

4

2110

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

5

2120

Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum)

6

2130

Nadmorskie wydmy szare

7

2140

Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)

8

2170

Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej

9

2180

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

10

2190

Wilgotne zagłębienia międzywydmowe

11

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

12

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

13

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

14

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

15

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

16

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

17

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

18

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

19

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

lnica wonna

Linaria loeselii (Linaria odora)

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁOWIŃSKA (PLH220023)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

ciosa

Pelecus cultratus

migrująca

3

foka szara

Halichoerus grypus

migrująca

4

koza

Cobitis taenia

osiadła

5

minóg morski

Petromyzon marinus

migrująca

6

minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

migrująca

7

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

8

morświn

Phocoena phocoena

migrująca

9

parposz

Alosa falax

migrująca

10

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

11

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

12

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

osiadła

13

wilk

Canis lupus

osiadła

14

wydra

Lutra lutra

osiadła

15

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-27
  • Data wejścia w życie: 2021-08-11
  • Data obowiązywania: 2021-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw