Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2014 r. poz. 445), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 1144).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 1144), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 lipca 2021 r. (poz. 1370)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) "AW" - rozumie się przez to Agencję Wywiadu;

2) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

3) "ustawie o ochronie informacji niejawnych" - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

4) "postępowaniu sprawdzającym" - rozumie się przez to postępowanie sprawdzające, przeprowadzane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 2. 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w AW.

2. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3. Postępowanie sprawdzające w stosunku do kandydata, mające na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, przeprowadza Pełnomocnik Ochrony AW.

§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się przyjęciem przez jednostkę organizacyjną AW właściwą w sprawach kadr pisemnego podania o przyjęcie do służby w AW.

2. W razie konieczności zapewnienia szczególnej ochrony danych osobowych kandydata do służby w AW, Szef AW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz może wyznaczyć inną jednostkę organizacyjną AW niż określona w ust. 1 do przyjęcia podania, o którym mowa w ust. 1, oraz prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

3. W przypadku niespełniania przez kandydata wymogów określonych w ustawie kierownik jednostki organizacyjnej AW, o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie takie przerwać w każdym czasie bez podania przyczyn.

§ 4. 1. Kandydat, którego zawiadomiono o przyjęciu jego podania, dostarcza jednostce organizacyjnej AW, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z 3 aktualnymi fotografiami;

2) własnoręcznie napisany życiorys;

3) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;

5) książeczkę wojskową;

6) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

7) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

2. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną w celu ustalenia przydatności kandydata do służby w AW, motywacji do jej podjęcia oraz poznania jego cech osobowych.

2. Ocenę stopnia przydatności kandydata do służby w AW zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

3. Przed rozpoczęciem rozmowy, o której mowa w ust. 1, kandydat okazuje, na żądanie, dowód osobisty.

§ 6. 1. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat podlega badaniom psychologicznym oraz lekarskim mającym na celu ustalenie jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w AW.

2. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w AW następuje na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez komisję lekarską podległą Szefowi AW zgodnie z przepisami o zasadach oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w AW, trybie orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybie postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.

§ 7. 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby w AW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, może być poddany:

1) testowi sprawności fizycznej;

2) badaniu psychofizjologicznemu;

3) badaniu psychologicznemu;

4) innym badaniom i czynnościom mającym na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, decyduje o poddaniu kandydata do służby w AW testowi, badaniom lub czynnościom określonym w ust. 1.

§ 8. Negatywny wynik albo niepoddanie się któremukolwiek z przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań lub czynności może spowodować odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9. 1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną predyspozycji kandydata do służby w AW.

2. Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w AW bierze się pod uwagę w szczególności:

1) wiek kandydata;

2) poziom lub kierunek jego wykształcenia;

3) znajomość języków obcych;

4) umiejętność obsługi komputera;

5) posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

3. Końcową ocenę predyspozycji kandydata do służby w Agencji Wywiadu zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 10. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się:

1) pozytywną oceną predyspozycji do służby w AW i którego zamierza się przyjąć do służby w AW - zawiadamia się o możliwości przyjęcia do służby w AW;

2)1) pozytywną oceną predyspozycji do służby w AW i którego nie zamierza się przyjąć do służby w AW albo negatywną oceną predyspozycji do służby w AW - zawiadamia się o odmowie przyjęcia do służby w AW.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 kwietnia 2003 r.4)

WZÓR - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W AGENCJI WYWIADU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 1144), które weszło w życie z dniem 15 lipca 2020 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 maja 2003 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1486), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-27
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw