Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwanego dalej "PRG";

2) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG, w tym:

a) tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG,

b) tryb udostępniania danych z PRG.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) zasób - państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy;

3) PL-2000 lub PL-1992 - układy współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy;

4) system teleinformatyczny PRG - system teleinformatyczny wspomagający realizację zadań określonych w art. 7a ust. 1 pkt 6 ustawy;

5) interfejs - oprogramowanie umożliwiające komunikację użytkownika lub systemu zewnętrznego z systemem teleinformatycznym PRG;

6) ZSIN - zintegrowany system informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy;

7) TERYT - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).

Rozdział 2

Zakres informacji gromadzonych w bazie danych PRG

§ 3. [Informacje gromadzone w PRG]

W PRG gromadzi się informacje dotyczące:

1) przebiegu:

a) granic państwa,

b) granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

c) granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy,

d) granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych,

e) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową:

- sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych,

- wojewódzkich sądów administracyjnych,

f) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: regionalnych, okręgowych oraz rejonowych,

g) granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

- Policji, w tym komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej, komend powiatowych (miejskich) i rejonowych oraz komisariatów,

- Straży Pożarnej, w tym komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich),

- Straży Granicznej, w tym oddziałów, placówek i dywizjonów,

- szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,

h) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej:

- archiwów państwowych,

- urzędów skarbowych,

- izb administracji skarbowej,

- urzędów celno-skarbowych,

- nadleśnictw,

- regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,

- zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- urzędów morskich,

- urzędów żeglugi śródlądowej i ich delegatur,

i) granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego,

j) granic portów i przystani morskich,

k) granic red,

l) morskiej linii brzegowej,

m) linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,

n) granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,

o) granicy wyłącznej strefy ekonomicznej,

p) granic morskich wód wewnętrznych,

q) granic strefy przyległej;

2) pól powierzchni:

a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

c) jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych,

d) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:

- morskich wód wewnętrznych,

- morza terytorialnego,

- wyłącznej strefy ekonomicznej,

- strefy przyległej;

3) adresów i ich lokalizacji przestrzennej wraz z identyfikatorem TERYT: gminy, miejscowości oraz nazwy ulicy;

4) nazw, identyfikatorów REGON i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary działania określają granice wymienione w pkt 1 lit. b oraz e-h;

5) oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej.

Rozdział 3

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG

§ 4. [Dane przestrzenne PRG]

1. Dane przestrzenne PRG pozyskuje się w układzie współrzędnych PL-2000 lub PL-1992 i przechowuje się w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

2. Pola powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2, oblicza się na powierzchni elipsoidy odniesienia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, na podstawie granic, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-c oraz n-p.

3. Obiektom przestrzennym PRG nadawany jest identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "IdIIP", na który składają się:

1) przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem "PRG";

2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;

3) identyfikator wersji obiektu.

4. Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.

§ 5. [Prowadzenie PRG]

1. PRG prowadzi się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego PRG, który zapewnia w szczególności:

1) kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;

2) tworzenie i aktualizację PRG;

3) import danych z ewidencji gruntów i budynków, dotyczących granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, oraz danych z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej;

4) wizualizację danych w postaci kartograficznej i tworzenie raportów.

2. System teleinformatyczny PRG komunikuje się z ewidencją gruntów i budynków oraz z ewidencją miejscowości, ulic i adresów przez interfejs zapewniający przekazywanie do systemu teleinformatycznego PRG nowych lub zmienionych danych dotyczących:

1) granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych - za pośrednictwem systemu ZSIN;

2) adresów i ich lokalizacji przestrzennej - za pośrednictwem systemów teleinformatycznych ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

§ 6. [Aktualizacja PRG]

1. Aktualizacji PRG dokonuje się z urzędu w zakresie:

1) granic państwa - na podstawie:

a) umów międzynarodowych i związanej z tymi umowami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

b) dokumentacji przekazanej Głównemu Geodecie Kraju przez Straż Graniczną oraz właściwe organy administracji morskiej;

2) zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - na podstawie przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale;

3) granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych - na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez starostów do systemu ZSIN;

4) adresów oraz ich lokalizacji przestrzennej - na podstawie danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w związku z aktualizacją tej ewidencji;

5) granic jednostek podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d-h, oraz danych, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5 - na podstawie danych przekazywanych przez właściwe organy administracji publicznej;

6) podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. i-q - na podstawie informacji i danych przekazywanych przez właściwe organy administracji morskiej.

2. Aktualizacji PRG dokonuje się w trybie czynności materialno-technicznych:

1) w terminie 14 dni od dnia zmiany zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, określonego w akcie prawnym wprowadzającym tę zmianę;

2) w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji lub danych przez właściwe organy administracji publicznej;

3) na bieżąco w powiązaniu ze zmianami dokonywanymi w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz danymi dostępnymi w systemie ZSIN.

3. Właściwe organy administracji publicznej przekazują Głównemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia powstania zmian.

§ 7. [Weryfikacja danych PRG]

1. Dane PRG są weryfikowane na bieżąco na podstawie dokumentów i danych, o których mowa w § 6 ust. 1.

2. Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji podlegają usunięciu w trybie aktualizacji PRG.

Rozdział 4

Tryb udostępniania danych zawartych w PRG

§ 8. [Udostępnianie danych zawartych w PRG]

1. Dane zawarte w PRG udostępnia się za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących udostępniania danych z PRG, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Oprócz aktualnych danych dotyczących granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, z PRG udostępniane są także dane tych granic według stanu na dzień 1 stycznia w latach wcześniejszych.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9. [Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju]

1. Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych staje się bazą danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

2. System teleinformatyczny PRG prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się systemem teleinformatycznym PRG w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Załącznik 1. [SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE Z PAŃSTWOWEGO REJESTRU GRANIC I POWIERZCHNI JEDNOSTEK PODZIAŁÓW TERYTORIALNYCH KRAJU (PRG)]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 lipca 2021 r. (poz. 1373)

SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE Z PAŃSTWOWEGO REJESTRU GRANIC I POWIERZCHNI JEDNOSTEK PODZIAŁÓW TERYTORIALNYCH KRAJU (PRG)

1. Usługi publikujące dane z PRG są zgodne ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS).

2. Usługi publikują dane PRG w podziale na warstwy informacyjne oraz obiekty przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Lp.

Tytuł warstwy

Nazwa warstwy w usłudze WMS/WFS

1

Granice Państwa

A00_Granice_panstwa

2

Granice Województw

A01_Granice_wojewodztw

3

Granice Powiatów

A02_Granice_powiatow

4

Granice Gmin

A03_Granice_gmin

5

Granice Miast

A04_Granice_miast

6

Granice Jednostek Ewidencyjnych

A05_Granice_jednostek_ewidencyjnych

7

Granice Obrębów Ewidencyjnych

A06_Granice_obrebow_ewidencyjnych

8

Punkty adresowe

A07_Punkty_adresowe

9

Ulice

A08_Ulice

10

Granice rejonów statystycznych

R01_Granice_rejonow_statystycznych

11

Granice obwodów spisowych

R02_Granice_obwodow_spisowych

12

Sąd apelacyjny

S01_Sad_apelacyjny

13

Sąd okręgowy

S02_Sad_okregowy

14

Sąd rejonowy

S03_Sad_rejonowy

15

Wojewódzki sąd administracyjny

S04_Wojewodzki_sad_administracyjny

16

Prokuratura regionalna

P01_Prokuratura_regionalna

17

Prokuratura okręgowa

P02_Prokuratura_okregowa

18

Prokuratura rejonowa

P03_Prokuratura_rejonowa

19

Komenda wojewódzka policji

K01_Komenda_wojewodzka_policji

20

Komenda powiatowa policji

K02_Komenda_powiatowa_policji

21

Komenda stołeczna policji

K03_Komenda_stoleczna_policji

22

Komenda rejonowa policji

K04_Komenda_rejonowa_policji

23

Komisariat policji

K05_Komisariat_policji

24

Komenda wojewódzka straży pożarnej

K06_Komenda_wojewodzka_strazy_pozarnej

25

Komenda powiatowa straży pożarnej

K07_Komenda_powiatowa_strazy_pozarnej

26

Oddział straży granicznej

K08_Oddzial_strazy_granicznej

27

Placówka straży granicznej

K09_Placowka_strazy_granicznej

28

Dywizjon straży granicznej

K10_Dywizjon_strazy_granicznej

29

Obszar działania szefa obrony cywilnej województwa

K11_Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_ wojewodztwa

30

Obszar działania szefa obrony cywilnej powiatu

K12_Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_p owiatu

31

Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy

K13_Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_g miny

32

Archiwum państwowe

U01_Archiwum_panstwowe

33

Urząd skarbowy

U02_Urzad_skarbowy

34

Wyspecjalizowany urząd skarbowy

U03_Wyspecjalizowany_urzad_skarbowy

35

Urząd celno-skarbowy

U04_Urzad_celno-skarbowy

36

Izba administracji skarbowej

U05_Izba_administracji_skarbowej

37

Nadleśnictwo

U06_Nadlesnictwo

38

Regionalna dyrekcja lasów państwowych

U07_Regionalna_dyrekcja_lasow_panstwowych

39

Zarząd zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

U08_Zarzad_zlewni_PGWWP

40

Regionalny zarząd gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

U09_Regionalny_zarzad_gospodarki_wodnej_P GWWP

41

Urząd morski

U10_Urzad_morski

42

Urząd żeglugi śródlądowej

U11_Urzad_zeglugi_srodladowej

43

Linia podstawowa morza terytorialnego

W01_Linia_podstawowa_morza_terytorialnego

44

Morze terytorialne RP

W02_Morze_terytorialne_RP

45

Morskie wody wewnętrzne

W03_Morskie_wody_wewnetrzne

46

Wyłączna strefa ekonomiczna

W04_Wylaczna_strefa_ekonomiczna

47

Strefa przyległa

W05_Strefa_przylegla

48

Morskie linie brzegowe

W06_Morskie_linie_brzegowe

49

Pas nadbrzeżny

W07_Pas_nadbrzezny

50

Pas ochronny

W08_Pas_ochronny

51

Pas techniczny

W09_Pas_techniczny

52

Reda

W10_Reda

53

Port morski

W11_Port_morski

54

Przystań morska

W12_Przystan_morska

3. Szczegółową charakterystykę parametrów funkcji GetMap usługi WMS określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Parametr

Opis lub wartość

Uwagi

VERSION

1.3.0

Usługa może wspierać starsze wersje standardu WMS.

LAYERS

Nazwy warstw z tabeli nr 1

Usługa może publikować także dodatkowe warstwy.

STYLES


Usługa jako domyślne wspiera style przedstawione w tabeli nr 1. Dopuszczalna jest obsługa dodatkowych stylów.

SRS

EPSG:2180, EPSG:3857 oraz przynajmniej jedna wartość z poniższej listy: EPSG:2176, EPSG:2177, EPSG:2178, EPSG:2179

Usługa wspiera co najmniej układy współrzędnych PL-1992, Web Mercator oraz PL-2000.

BBOX

MINX, MINY, MAXX, MAXY

Współrzędne ograniczające zakres przestrzenny zapytania.

WIDTH

Szerokość obrazu w pikselach

Serwer może odrzucić żądanie utworzenia obrazu o rozmiarze przekraczającym 4096 pikseli.

HEIGHT

Wysokość obrazu w pikselach

Serwer może odrzucić żądanie utworzenia obrazu o rozmiarze przekraczającym 4096 pikseli.

FORMAT

image/png

Usługa może wspierać inne formaty zapisu obrazu.

TRANSPARENT

TRUE

Tło obrazka wyświetla się jako przeźroczyste.

4. Podstawowe parametry wykorzystywane przez funkcję GetFeatureInfo usługi WMS określa tabela nr 3, a pozostałe wymagane parametry, nieujęte w tabeli nr 3, są tożsame z parametrami funkcji GetMap przedstawionymi w tabeli nr 2.

Tabela nr 3

Parametr

Wymagane wartości parametru

Uwagi

QUERY_LAYERS

Nazwy warstw z tabeli nr 1


INFO_FORMAT

text/xml

Dopuszcza się również wsparcie dla innych formatów, np. HTML, przy zachowaniu co najmniej tego samego zakresu treści odpowiedzi.

FEATURE_COUNT

Liczba obiektów, dla których zwrócone zostaną atrybuty


I

Numer kolumny piksela


J

Numer wiersza piksela


5. Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla warstwy "Punkty adresowe" określa tabela nr 4.

Tabela nr 4

NAZWA GMINY

nazwa gminy

ID_GMINY

identyfikator gminy

NAZWA_MIEJSCOWOSCI

nazwa miejscowości

ID_MIEJCOWOSCI

identyfikator miejscowości

NAZWA_ULICY

nazwa ulicy

ID_ULICY

identyfikator nazwy ulicy

NUMER_PORZADKOWY

numer porządkowy

KOD_POCZTOWY

kod pocztowy

ID_IIP

identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej

6. Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla warstwy "Ulice" określa tabela nr 5.

Tabela nr 5

NAZWA GMINY

nazwa gminy

ID_GMINY

identyfikator gminy

NAZWA_MIEJSCOWOSCI

nazwa miejscowości

ID_MIEJCOWOSCI

identyfikator miejscowości

NAZWA_ULICY

nazwa ulicy

ID_ULICY

identyfikator nazwy ulicy

ID_IIP

identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej

7. Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla pozostałych warstw określa tabela nr 6.

Tabela nr 6

RODZAJ_JEDNOSTKI

rodzaj jednostki

NAZWA_JEDNOSTKI

nazwa jednostki

REGON

identyfikator REGON jednostki

POWIERZCHNIA

powierzchnia obiektu powierzchniowego

ID_IIP

identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej

8. Strukturę odpowiedzi GetFeatureInfo usługi WMS w formacie XML określa poniższy schemat aplikacyjny.9. Struktura odpowiedzi GetFeature dla zbioru obiektów zwracanych w usłudze WFS jest analogiczna w zakresie atrybutów obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS, o której mowa w ust. 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-31
  • Data obowiązywania: 2021-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw