Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH220094)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Wierzycy]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH2200942) ), obejmujący obszar 4618,33 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)]

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

3

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

4

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

5

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

6

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

7

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

8

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

9

9160

Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

10

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

11

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

12

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

13

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

leniec bezpodkwiatkowy

Thesium ebracteatum

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA WIERZYCY (PLH220094)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

brzanka

Barbus meridionalis

osiadła

2

głowacz białopłetwy

Cottus gobio

osiadła

3

koza

Cobitis taenia

osiadła

4

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

5

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

6

skójka gruboskorupowa

Unio crassus

osiadła

7

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-29
  • Data wejścia w życie: 2021-08-13
  • Data obowiązywania: 2021-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw