Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 285 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. poz. 589 oraz z 2020 r. poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Grodecki


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [WZÓR POLSKIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. (poz. 1388)

Załącznik nr 1

WZÓR POLSKIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA


AWERS

1. Tło giloszowe;

2. Trzyliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej zintegrowany z tłem;

3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;

4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona)*:

a) POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA/POLISH IDENTITY DOCUMENT OF A FOREIGNER,

b) NR DOKUMENTU,

c) NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)/SURNAME AND FORENAME(S),

d) PŁEĆ/SEX,

e) DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH,

f) DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE,

g) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,

h) DOKUMENT NIE POTWIERDZA OBYWATELSTWA, NIE UPRAWNIA DO PRZEKRACZANIA GRANICY ANI NIE JEST DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM LEGALNY POBYT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONFIRM NATIONALITY OR LEGAL RESIDENCE. IT DOES NOT ENTITLE TO CROSS THE BORDER.,

i) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,

j) NR CAN;

5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.

REWERS

1. Tło giloszowe;

2. Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):

a) ORGAN WYDAJĄCY/ISSUING AUTHORITY,

b) MIEJSCE I KRAJ URODZENIA/PLACE AND COUNTRY OF BIRTH,

c) ADRES ZAMELDOWANIA/ADDRESS OF REGISTRATION,

d) KOLOR OCZU/COLOUR OF EYES,

e) WZROST/HEIGHT,

f) IMIONA RODZICÓW/PARENTS' FORENAMES.

LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU:

1. Kinegram® - transparentny element dyfrakcyjny.

2. Grawerowanie laserowe - technika personalizacji.

3. Grawerowanie wypukłe - numer CAN, numer i data ważności dokumentu.

4. Mikrotekst negatywowy - wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.

5. Mikrotekst pozytywowy - o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.

6. Tłoczenie powierzchni karty - wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają mikroteksty; karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.

7. MLI - element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu.

8. OVI® - element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV.

9. Tła giloszowe - linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.

10. Element aktywny w UV - druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.

11. Druk reliefowy - wkomponowany w tło.

Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu.

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

Załącznik 2. [WZÓR DOKUMENTU „ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”]

Załącznik nr 2

WZÓR DOKUMENTU "ZGODA NA POBYT TOLEROWANY"

AWERS

1. Tło giloszowe;

2. Trzyliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej zintegrowany z tłem;

3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;

4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim kursywa (czcionka pochylona)*:

a) ZGODA NA POBYT TOLEROWANY/PERMIT FOR TOLERATED STAY,

b) NR DOKUMENTU,

c) NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)/SURNAME AND FORENAME(S),

d) PŁEĆ/SEX,

e) OBYWATELSTWO/NATIONALITY,

f) DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH,

g) DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE,

h) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,

i) DOKUMENT NIE POTWIERDZA OBYWATELSTWA ANI NIE UPRAWNIA DO PRZEKRACZANIA GRANICY. THIS DOCUMENT DOES NOT CONFIRM NATIONALITY OR ENTITLE TO CROSS THE BORDER.,

j) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,

k) NR CAN;

5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany".

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.

REWERS

1. Tło giloszowe;

2. Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):

a) ORGAN WYDAJĄCY/ISSUING AUTHORITY,

b) MIEJSCE I KRAJ URODZENIA/PLACE AND COUNTRY OF BIRTH,

c) ADRES ZAMELDOWANIA/ADDRESS OF REGISTRATION,

d) NUMER EWIDENCYJNY PESEL/PERSONAL NUMBER (PESEL),

e) WZROST/HEIGHT,

f) KOLOR OCZU/COLOUR OF EYES,

g) IMIONA RODZICÓW/PARENTS' FORENAMES.

LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU:

1. Kinegram® - transparentny element dyfrakcyjny.

2. Grawerowanie laserowe - technika personalizacji.

3. Grawerowanie wypukłe - numer CAN, numer i data ważności dokumentu.

4. Mikrotekst negatywowy - wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.

5. Mikrotekst pozytywowy - o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.

6. Tłoczenie powierzchni karty - wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają mikroteksty; karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.

7. MLI - element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu.

8. OVI® - element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV.

9. Tła giloszowe - linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.

10. Element aktywny w UV - druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.

11. Druk reliefowy - wkomponowany w tło.

Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu.

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym, naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-08-02
  • Data obowiązywania: 2021-08-02

Dziennik Ustaw