Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzory formularzy wniosków o:

a) wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

b) wydanie karty stałego pobytu,

c) wymianę albo wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

d) wymianę albo wydanie nowej karty stałego pobytu;

2) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;

3) wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;

4) wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;

5) wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;

6) wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu;

7) wzór karty stałego pobytu;

8) liczbę fotografii i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1;

9) sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członków rodzin niebędących obywatelami Unii Europejskiej w celu umieszczenia ich w karcie stałego pobytu;

10) sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu i przekazywania ich w celu spersonalizowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu.

§ 2. [Wzór formularza wniosku]

1. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

8. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

9. Wzór dokumentu, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia

10. Wzór karty stałego pobytu, o której mowa w § 1 pkt 7, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 3. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Do wniosku o:

1) wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub wydanie karty stałego pobytu dołącza się cztery aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy;

2) wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy.

2. Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące wymagania:

1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2) mają wymiary 35 × 45 mm;

3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawiają twarz obywatela Unii Europejskiej, zwanego dalej "obywatelem UE", lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

5) przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6) przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z oczami otwartymi i nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

3. Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosków, o których mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

§ 4. [Pobranie odcisków linii papilarnych palców]

1. Od członka rodziny niebędącego obywatelem UE składającego wniosek o wydanie karty stałego pobytu lub wniosek o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy członek rodziny niebędący obywatelem UE ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

§ 5. [Dane utrwalone w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym]

1. Dane, które są umieszczane w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

2. W przypadku gdy pobranie od członka rodziny niebędącego obywatelem UE odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym.

3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu spersonalizowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Grodecki


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1916), które zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. (poz. 1391)

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY STAŁEGO POBYTU]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ KARTY STAŁEGO POBYTU]

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ KARTY STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU]

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU]

Załącznik nr 6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU]

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU]

Załącznik nr 8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU]

Załącznik nr 9

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [WZÓR KARTY STAŁEGO POBYTU]

Załącznik nr 10

WZÓR KARTY STAŁEGO POBYTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-08-02
  • Data obowiązywania: 2021-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw