Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzory formularzy wniosków o:

a) zarejestrowanie pobytu,

b) wydanie karty pobytowej,

c) wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

d) wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej;

2) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej;

3) wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej;

4) wzór zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej;

5) wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej;

6) wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej;

7) wzór karty pobytowej;

8) dokumenty, które dołącza się do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej;

9) liczbę fotografii i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1;

10) sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej;

11) sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karcie pobytowej i przekazywania ich w celu spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej;

12) sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej.

§ 2. [Wzory formularzy wniosków]

1. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

8. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

9. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia

10. Wzór karty pobytowej, o której mowa w § 1 pkt 7, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 3. [Dokumenty dołączane do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej]

1. Do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej dołącza się, w przypadku, o którym mowa w:

1) art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, zwanej dalej "ustawą":

a) pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej, zwanemu dalej "obywatelem UE", wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub

b) pisemne oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 16 pkt 2 ustawy:

a) dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,

b) dokument potwierdzający:

- objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub

- posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

- uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

3) art. 16 pkt 3 ustawy:

a) zaświadczenie:

- jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów lub

- jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o przyjęciu na takie szkolenie,

b) pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie,

c) dokument potwierdzający:

- objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub

- posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

- uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

4) art. 16 pkt 4 ustawy - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;

5) art. 18 ustawy - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:

a) małżonek obywatela UE - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

b) bezpośredni zstępni obywatela UE lub jego małżonka - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

c) bezpośredni wstępni obywatela UE lub jego małżonka - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

d) bezpośredni wstępni małoletniego obywatela UE - dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem UE oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela UE na jego utrzymaniu;

6) art. 18a ustawy:

a) małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:

- dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

- dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

- dowód potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,

b) małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego poprzednio obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

- dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

- dokument potwierdzający posiadanie poprzednio przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

c) bezpośredni zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka:

- dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka,

- dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

- dowód potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,

d) bezpośredni wstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka:

- dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka,

- dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

- dowód potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,

e) bezpośredni wstępni małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:

- dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych, dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej na jego utrzymaniu,

- dokument potwierdzający, że małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

- dowód potwierdzający, że małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

2. Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, mogą być w szczególności:

1) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;

2) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;

3) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

4) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

3. Dowodem potwierdzającym, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe może być w szczególności pisemne oświadczenie obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jego przedstawiciela ustawowego lub bezpośredniego wstępnego sprawującego faktyczną opiekę nad małoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze ponownego zamieszkania na stałe na tym terytorium.

§ 4. [Dołączanie fotografii do wniosków]

1. Do wniosku o:

1) zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej dołącza się cztery aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy;

2) wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy.

2. Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące wymagania:

1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2) mają wymiary 35 mm × 45 mm;

3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawiają twarz obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

5) przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6) przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

3. Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, to fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

§ 5. [Pobór odcisków linii papilarnych]

1. W przypadku wniosku o wydanie karty pobytowej lub wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej od wnioskodawcy pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1, ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

§ 6. [Utrwalanie danych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym]

1. Dane, które są umieszczane w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

2. W przypadku gdy pobranie odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym.

3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 7. [Anulacja zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej]

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową anuluje się poprzez wprowadzenie informacji o dacie i przyczynie anulowania do odpowiednich rejestrów, o których mowa w art. 79 pkt 1 i 2 ustawy.

§ 8. [Oznaczenie anulacji zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej]

Anulowane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową, jeśli są dostępne dla pracownika organu, który anuluje te dokumenty, oznacza się przez ich nacięcie w połowie dłuższego boku, na odcinku nie krótszym niż 3 cm.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Grodecki


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1969 oraz z 2020 r. poz. 2442), które zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O ZAREJESTROWANIE POBYTU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 lipca 2021 r. (poz. 1392)

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O ZAREJESTROWANIE POBYTU

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY POBYTOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY POBYTOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ KARTY POBYTOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ KARTY POBYTOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 9. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 9

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 10. [WZÓR KARTY POBYTOWEJ]

Załącznik nr 10

WZÓR KARTY POBYTOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-08-02
  • Data obowiązywania: 2021-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw