Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe]

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824 i 2429) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

1)

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

1

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów

8,68

2,8

2

Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

7,98

2,24

3

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

7,84

2,10

4

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu

7,46

2

5

sekretarz stanu, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego

7,04

1,92

6

podsekretarz stanu (wiceminister)

7,04

1,92

7

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Finansowy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

7

1,82

8

zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zastępca Rzecznika Finansowego, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

6,86

1,68

9

Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda

6,16

1,68

10

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda

5,60

1,68

2)

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

Kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, Szef Służby Cywilnej

1,40-7,04

1,40-1,92

3)

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

1

Prezes Narodowego Banku Polskiego

8,68

2,8

2

Pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

7,98

2,24

3

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

7,84

2,10

"

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-08-01
  • Data obowiązywania: 2021-08-01

Dziennik Ustaw