Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Granice gmin]

Z dniem 1 stycznia 2022 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim - gminy Jeziora Wielkie i gminy Strzelno przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Jeziora Wielkie części obszaru obrębu ewidencyjnego Miradz, to jest działek ewidencyjnych nr: 162/3, 192/10, 192/11, 209/15, 209/16, 209/17, 209/18, 209/19, 209/20, 209/21, 209/22, 209/23, 209/24, 209/25, 209/26, 209/27, 209/28, 209/29, 209/30, 209/31, 209/32, 209/33, 209/34, 209/35, 209/37, 209/39, 209/42, 209/43, 209/44, 209/45, 209/46, 209/47, 209/48, 209/49, 209/50, 209/51, 209/53, 209/54, 209/55, 209/56, 209/57, 356, 357, 358, 359, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/3, 509/4, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 519, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5, 521/6, 521/7, 521/8, 521/9, 523, 524, 525/1, 525/2, 525/3, 525/4, 525/6, 525/7, 525/8, 525/9, 526/1, 526/2, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 543/8, 543/9, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 580, 582/2, 583, 584, 585, 586/2, 588, 589/3, 589/4, 589/5, 589/6, 589/7, 589/8, 589/9, 589/10, 590, 591/1, 592, 593/1, 593/2, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652/1, 652/2, 653, 654, 659, 664, 686/1, 686/2, 686/3 , 686/4, 686/5, 687, 688, 689, 3179/1, 3179/2, 3180/1, 3180/2, 3181/1, 3191/1, 3191/5, 3192/4, 3192/21, 3192/22 i 3209/7 oraz część działki ewidencyjnej nr 363, o łącznej powierzchni 130,73 ha, z gminy Strzelno. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 363 przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 0013.3747, należącego do działek ewidencyjnych nr: 3162/4, 162/3 i 363, do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X: 5824811,25 Y: 6509749,97 - jest to punkt, którego współrzędne zostały wyliczone przez przecięcie linii granicznej należącej do działek ewidencyjnych nr 3162/4, 162/3 i 363 (stanowiącej prostą wyznaczoną przez punkty graniczne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 0013.3749 - 0013.3747) z linią graniczną należącą do działek ewidencyjnych nr: 3162/2, 363 i 3163 (stanowiącą prostą wyznaczoną przez punkty graniczne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 0013.3746 - 0013.3751). Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, kolejno przez punkty graniczne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 0013.3746, 0013.3738, 0013.3736, położone na granicy działek ewidencyjnych nr 3163 i 363;

2) w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim - gminy Chełm i gminy Sawin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Chełm obszaru obrębu ewidencyjnego Jagodne, o powierzchni 256,78 ha, z gminy Sawin;

3) w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim - gminy Sokoły i gminy Wysokie Mazowieckie przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Sokoły części obszaru obrębu ewidencyjnego Jabłoń-Rykacze, to jest działek ewidencyjnych nr 4/5 i 4/6, o łącznej powierzchni 7,21 ha, z gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 2. [Miejscowości otrzymujące status miasta]

Z dniem 1 stycznia 2022 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Pruszcz - w gminie Pruszcz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim;

2) Izbica - w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim;

3) Lutomiersk - w gminie Lutomiersk, w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim;

4) Bolimów - w gminie Bolimów, w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim;

5) Cegłów - w gminie Cegłów, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;

6) Nowe Miasto - w gminie Nowe Miasto, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;

7) Jedlnia-Letnisko - w gminie Jedlnia-Letnisko, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim;

8) Olsztyn - w gminie Olsztyn, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim;

9) Iwaniska - w gminie Iwaniska, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim;

10) Kaczory - w gminie Kaczory, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim.

§ 3. [Granice miast]

Z dniem 1 stycznia 2022 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim:

a) w gminie Pruszcz - miasta Pruszcz obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Pruszcz, o powierzchni 705,51 ha, z gminy Pruszcz,

b) w gminie Świecie - miasta Świecie przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wielki Konopat, to jest działki ewidencyjnej nr 3373/4, o powierzchni 8,47 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Polski Konopat, to jest działek ewidencyjnych nr: 28/6, 371/4, 3369/3, 3369/4, 3369/5, 3369/6, 3369/7, 3370/2, 3371/8, 3371/9, 3371/10 i 3372/2, o łącznej powierzchni 58,43 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Kozłowo, to jest działek ewidencyjnych nr: 349/3, 349/11, 349/12, 349/13, 349/14, 446, 447, 448, 449, 450, 451/4, 452, 455/1, 455/2, 455/3, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 481/1, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6, 481/7, 481/8, 481/9, 481/10, 482, 483, 484/1, 484/2, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493/1, 493/2, 494, 495, 496/1, 496/3, 496/4, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505/1, 505/2, 506, 507 i 3369/10, o łącznej powierzchni 49,82 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Sulnówko, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/9, 2/40, 4/8, 5/1, 5/6, 5/7, 5/8, 5/11, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 6/3, 6/4, 6/6, 6/7, 7/7, 7/8, 7/11, 7/13, 7/14, 7/ 15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 8/1, 8/2, 45/1, 45/2, 45/5, 45/11, 45/12, 45/15, 45/16, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 69/2, 69/3, 69/4, 72/2, 72/4, 72/5, 73, 73/1, 76/1, 77/2, 77/13, 77/14, 77/18, 77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 86/47, 86/48, 86/52, 86/55, 86/57, 86/58, 86/62, 86/69, 86/72, 86/73, 86/74, 86/75, 86/76, 86/77, 86/78, 86/79, 86/81, 87/7, 88/6, 89/6, 89/8, 90/6, 91/1, 91/4, 91/6, 91/7, 91/11, 91/15, 92, 93, 96/9, 96/10, 96/16, 96/18, 96/20, 97/1, 97/2, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/10, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15, 99/1, 99/2, 100/3, 100/4, 100/6, 100/7, 100/8, 102/20, 102/21, 103/1, 104/1, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15, 104/16, 105/8, 105/9, 105/10, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 105/17, 105/18, 105/19, 105/20, 105/21, 105/22, 105/23, 105/24, 105/25, 105/26, 105/27, 105/28, 106/2, 106/4, 106/5, 106/6, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/13, 106/14, 106/18, 106/20, 106/21, 106/22, 106/23, 106/24, 106/25, 106/27, 106/28, 106/29, 106/31, 106/32, 106/33, 107/4, 107/5, 107/8, 107/9, 107/11, 107/13, 107/14, 107/15, 107/19, 107/20, 107/24, 107/26, 107/27, 107/28, 107/29, 107/30, 107/31, 107/32, 107/33, 107/34, 107/35, 107/40, 107/42, 107/43, 107/44, 107/46, 107/47, 107/48, 107/49, 107/53, 107/54, 107/55, 107/56, 107/57, 107/59, 107/60, 199/1, 199/2, 199/5, 199/6, 199/7, 201/2, 201/3, 451/1, 452/2, 452/4, 452/6, 452/7, 453/2, 453/3, 453/6, 453/7, 493, 494, 495, 496, 497/3, 497/4, 497/5, 497/6, 498/1, 498/2, 500/1, 500/2, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 504/4, 504/6, 504/7, 504/8, 504/9, 506/1, 506/3, 506/5, 506/6, 507/1, 507/2, 507/4, 507/5, 508/1, 508/2, 508/4, 508/5, 509/1, 509/2, 509/3, 510/1, 510/2, 510/3, 511/1, 511/2, 511/3, 512/1, 512/2, 512/3, 513/1, 513/2, 514/1, 514/2, 514/4, 514/5, 515/1, 515/2, 516/1, 516/3, 516/4, 517/1, 517/3, 517/4, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 522/2, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 528/1, 528/2, 529/1, 529/4, 529/5, 529/6, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/2, 548/3, 550/2, 550/3, 551/1, 551/2, 551/3, 552/1, 552/2, 552/3, 553/1 553/2, 553/3, 554/1, 554/2, 554/3, 555/1, 555/2, 555/3, 556/1, 556/3, 556/4, 556/5, 556/6, 557/3, 557/4, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4, 559, 559/3, 559/4, 560, 560/1, 561, 561/2, 561/3, 561/6, 561/7, 561/8, 561/9, 561/10, 562, 562/1, 563, 564, 581/4, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8, 581/9, 582/2, 582/3, 583, 584, 585, 586, 587, 588/1, 588/2, 589/1, 589/2, 589/3, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 594/1, 594/2, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 597/1, 597/2, 598, 599/1, 599/2, 600/2, 600/3, 601/1, 601/2, 601/3, 602/1, 602/3, 602/4, 603/1, 604/1, 604/4, 604/5, 605/2, 605/3, 605/6, 605/7, 607/1, 608/2, 608/3, 609/2, 610/1, 627/1, 627/2, 628/1, 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9 i 628/10, o łącznej powierzchni 128,52 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Sulnowo, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/7, 1/8, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/2, 28/4, 28/10, 28/11, 28/12, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/20, 28/21, 29/1, 29/2, 29/4, 29/9, 29/10, 30/1, 30/7, 30/8, 31/1, 31/4, 31/5, 31/6, 31/9, 31/10, 32/1, 32/2, 33/3, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 34/1, 34/2, 36/1, 37/3, 37/6, 37/9, 37/13, 37/14, 37/15, 37/16, 37/17, 37/18, 37/19, 38/1, 38/2, 38/3, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17, 38/18, 38/19, 38/20, 39/3, 39/5, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, 39/23, 39/24, 40/1, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/14, 40/15, 40/16, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/8, 41/17, 41/18, 42/2, 42/3, 42/6, 42/7, 42/8, 42/12, 42/13, 43/5, 43/7, 43/8, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/16, 43/17, 43/20, 43/21, 43/36, 43/37, 43/38, 43/39, 43/40, 43/41, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 47, 48, 49/3, 49/5, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 50, 51/2 , 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55, 56/3, 56/4, 57/2, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/3, 63/4, 64/1, 64/2, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66/1 66/6, 66/7, 66/8, 66/11, 66/13, 66/14, 66/15, 66/16, 66/17, 66/18, 66/19, 66/20, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/12, 67/13, 67/14, 67/15, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/16, 68/17, 68/18, 68/19, 69/7, 69/8, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 70, 71/1, 72/1, 73/2, 73/3, 74/1, 75/2, 76/1, 77/1, 78/1, 78/2, 79/3, 79/5, 79/6, 79/7, 79/11, 79/13, 79/14, 79/15, 79/16, 79/17, 79/18, 79/19, 79/20, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 91/4, 91/5, 92/1, 92/2, 92/3, 94/1, 94/2, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 95/1, 95/2, 95/3, 122/12, 122/13, 642/1, 642/2, 642/4, 643/1, 643/2, 643/5, 643/8, 643/10, 643/11, 643/12, 643/13, 643/15, 643/16, 643/17, 643/18, 643/19, 643/20, 645/2, 645/3, 645/4, 729/5, 729/6, 729/7, 729/8, 729/9, 729/10, 729/13, 729/19, 729/20, 729/21, 729/22, 729/23, 729/24, 729/25, 729/26, 730/5, 730/6, 730/7, 730/8, 730/9, 730/11, 730/13, 730/14, 730/15, 730/16, 731/5, 731/6, 731/7, 731/8, 731/10, 731/12, 731/13, 731/14, 731/15, 732/5, 732/6, 732/7, 732/8, 732/9, 732/10, 732/11, 732/13, 732/14, 732/16, 732/17, 733, 734, 735, 736/1, 736/2, 737, 738, 739, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742/1, 742/3, 742/6, 742/7, 742/8, 743/1, 743/2, 743/3, 743/5, 743/6, 744/1, 744/2, 744/4, 744/6, 744/7, 745/2, 745/4, 745/5, 745/6, 745/7, 746, 747, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 752/3, 752/4, 752/5, 752/6, 752/7, 752/8, 752/9, 752/10, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 754/3, 754/4, 754/5, 754/6, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761/1, 761/2, 762/3, 762/4, 762/5, 762/6, 804/2, 804/3, 804/4, 805/1, 805/2, 806/2, 806/3, 806/4, 806/5, 807/1, 807/2, 807/4, 807/6, 807/7, 807/8, 808/2, 808/3, 808/4, 808/5, 808/6, 809/3, 809/4, 809/5, 809/6, 810/1, 810/2, 811/1, 811/2, 812, 813/1, 813/2, 814/3, 814/5, 814/7, 814/9, 814/10, 814/11, 814/12, 815/3, 815/5, 815/7, 815/10, 815/11, 815/12, 815/13, 815/14, 815/15, 815/16, 815/17, 815/18, 815/19, 815/20, 815/21, 815/22, 815/23, 815/24, 815/25, 815/28, 815/29, 815/30, 815/31, 815/32, 815/35, 815/36, 815/37, 815/38, 815/39, 815/40, 815/46, 815/47, 815/48, 815/49, 815/51, 815/52, 815/53, 815/54, 815/55, 815/56, 815/57, 815/58, 815/59, 815/61, 815/62, 815/63, 815/64, 815/65, 815/66, 815/67, 815/68, 815/69, 815/70, 815/71, 815/72, 815/73, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6, 817, 818, 819/1, 819/3, 819/4, 820/8, 820/9, 820/10, 820/12, 820/13, 820/14, 820/15, 820/16, 820/17, 821/4, 821/5, 821/6, 821/7, 822/7, 822/8, 822/9, 822/10, 822/11, 822/12, 822/13, 823, 824, 825/1, 825/2, 825/3, 825/4, 825/6, 826/9, 826/10, 826/11, 826/12, 826/15, 826/16, 826/17, 826/18, 826/19, 826/20, 826/21, 827/5 827/6, 827/7, 827/8, 828/1, 829/2, 829/3, 829/4 i 833, o łącznej powierzchni 167,09 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Dziki, to jest działek ewidencyjnych nr: 44/31, 44/32, 44/33, 44/38 i 44/39, o łącznej powierzchni 4,11 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Morsk, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/19, 1/35, 1/36, 1/43, 1/44, 23/8, 23/13, 23/15, 23/32, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27, 23/31, 24/5, 24/10, 24/15, 24/16, 24/17, 29/1, 29/3, 29/4, 30/1, 693/3, 831/18, 831/19, 831/22, 832/11, 832/20, 832/21, 832/22, 832/23, 832/24, 832/25, 832/29, 832/33, 832/35, 832/37, 832/38, 832/39, 832/40, 832/41, 832/42, 835/10, 835/12, 835/14, 835/15, 835/16, 835/17, 835/18, 835/19, 835/20, 835/21, 836, 837/1, 837/2, 837/3, 840/1, 840/2, 841/2, 841/5, 841/10, 841/11, 841/12, 841/13, 841/14, 841/15, 842/2, 842/3, 842/4, 842/5, 843/1, 843/2, 844/2, 844/3, 844/4, 845/1, 845/2, 846, 847, 848, 849, 850/1, 850/2, 851/5, 851/7, 851/8, 851/10, 851/11, 851/13, 851/14, 851/15, 851/16, 871, 872, 875/6, 875/7, 875/8, 875/9, 875/10, 875/13, 875/14, 875/15, 875/16, 875/17, 875/18, 880/1, 882/1, 882/2, 882/3, 883/ i 883/2, o łącznej powierzchni 47,52 ha, z gminy Świecie;

2) w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Izbica - miasta Izbica obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Izbica, o powierzchni 947,57 ha, z gminy Izbica;

3) w województwie łódzkim:

a) w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk - miasta Lutomiersk obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Lutomiersk, o powierzchni 520,29 ha, z gminy Lutomiersk,

b) w powiecie skierniewickim, w gminie Bolimów - miasta Bolimów obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Boli-mów, o powierzchni 377,63 ha, z gminy Bolimów;

4) w województwie mazowieckim:

a) w powiecie makowskim, w gminie Różan - miasta Różan przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Paulinowo, to jest działek ewidencyjnych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 69/3, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, 160/11, 160/12, 160/14, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 160/19, 160/20, 160/21, 160/23, 160/24, 160/25, 160/26, 160/27, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/2, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13, 171/14, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/8, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 224, 228, 292/1, 292/2, 292/3, 293/1, 293/3, 293/4, 293/5, 294, 295, 296, 297, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, 299/11, 299/12, 299/13, 299/14, 299/15, 299/16, 299/17, 299/18, 299/19, 299/20, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306/1, 306/2, 307, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 310, 311, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 318/4, 318/5, 318/6, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325/1, 325/2, 326, 327, 328, 329, 330, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/9, 331/10, 331/11, 331/12, 331/13, 332/1, 332/3, 332/4, 332/7, 332/8, 332/9, 332/11, 332/12, 332/13, 332/14, 333/1, 333/2, 334, 335, 336/1, 336/2, 337, 338, 339, 340, 343 i 344, o łącznej powierzchni 533,29 ha, z gminy Różan,

b) w powiecie mińskim, w gminie Cegłów - miasta Cegłów obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Cegłów, o powierzchni 767,29 ha, z gminy Cegłów,

c) w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto - miasta Nowe Miasto obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Nowe Miasto, o powierzchni 891,97 ha, z gminy Nowe Miasto,

d) w powiecie radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko - miasta Jedlnia-Letnisko obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Jedlnia-Letnisko, o powierzchni 383,42 ha, część obszaru obrębu ewidencyjnego Siczki, to jest działek ewidencyjnych nr: 86, 103, 104, 105, 106/1, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/10, 119/11, 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129, 133/1, 133/2, 133/4, 133/5, 133/6, 135/1, 135/6, 135/8, 135/10, 135/11, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143/2, 143/3, 143/4, 144/1, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 146/1, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6, 148, 149, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152, 153/1, 153/2, 154, 155, 156/1, 157/1, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164, 165, 166, 168, 169, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 173/3, 174, 175, 176, 177, 178, 179/1, 179/2, 180/1, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 180/9, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/6, 182/7, 182/8, 182/9, 182/10, 182/11, 182/12, 182/13, 182/14, 182/15, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7, 183/8, 184, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/8, 185/9, 186, 187/1, 187/2, 187/3, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9, 188/1, 188/2, 188/3, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 189, 190/1, 190/3, 190/4, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 190/10, 191, 192/2, 192/3, 192/5, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/12, 192/14, 192/15, 192/16, 193/2, 193/3, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 194/1, 194/2, 194/3, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 194/10, 194/11, 197/2, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, 198/2, 198/3, 198/4, 199/2, 199/3, 199/4, 200/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/5, 201/6, 201/7, 201/8, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 204/8, 204/9, 204/10, 204/11, 204/12, 204/13, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17, 204/18, 204/19, 204/20, 204/21, 204/22, 204/23, 204/24, 204/25, 204/26, 204/27, 204/28, 204/29, 204/30, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 205/11, 205/12, 206, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 208/7, 230/1, 231/2, 234/1, 234/2, 235/1, 236, 240, 241, 242, 243/1, 209/1, 209/2, 209/3, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 221, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 224, 225/1, 225/4 ,225/6, 225/8, 226, 227, 228, 229, 230/2, 231/3, 231/4, 231/5, 231/6, 231/7, 244/1, 244/2, 244/3, 244/4, 245/3, 245/4, 245/5, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 245/13, 245/14, 245/15, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/9, 250/11, 250/12, 250/13, 251, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 254/1, 254/2, 254/4, 254/5, 254/6, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 256/10, 256/11, 257/2, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 258/1, 258/3, 258/6, 258/7, 258/8, 258/9, 258/10, 258/11, 259, 260/5, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 260/14, 260/15, 260/16, 260/17, 260/18, 260/21, 260/22, 261, 262/8, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 262/14, 262/15, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269/1, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 269/7, 269/9, 269/13, 269/14, 269/15, 269/16, 269/17, 269/18, 269/19, 269/20, 269/21, 270/1, 270/3, 270/4, 270/6, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 319, 322, 323/1, 323/2, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334/1, 335/1, 336/1, 336/2, 336/4, 336/5, 337, 340/1, 340/2, 341, 345/1, 345/3, 345/4, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/15, 345/16, 345/17, 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/26, 345/27, 345/28, 345/29, 345/30, 345/31, 345/32, 345/33, 345/34, 345/35, 346, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/8, 347/9, 347/10, 347/11, 347/12, 347/13, 347/14, 347/15, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356/2, 357, 358, 359, 360, 362/1, 362/2, 363/1, 363/2, 364, 367/1, 367/2, 383, 384, 385, 386/1, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 386/9, 386/10, 386/11, 386/12, 386/13, 386/14, 386/15, 386/16, 386/17, 386/18, 386/19, 386/20, 386/21, 386/22, 386/24, 386/25, 386/26, 386/27, 386/28, 386/29, 387/1, 387/2, 387/3, 388/1, 388/2, 388/3 i 388/4, o łącznej powierzchni 428,38 ha, oraz obszar obrębu ewidencyjnego Kolonka, o powierzchni 10,37 ha, z gminy Jedlnia-Letnisko;

5) w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn - miasta Olsztyn obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Olsztyn, o powierzchni 3429,33 ha, z gminy Olsztyn;

6) w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Iwaniska - miasta Iwaniska obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Iwaniska, o powierzchni 598,66 ha, z gminy Iwaniska;

7) w województwie wielkopolskim:

a) w powiecie gostyńskim, w gminie Poniec - miasta Poniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Janiszewo, to jest działek ewidencyjnych nr: 207, 473/6, 473/12, 473/13, 474/1, 475, 476, 477, 478, 479/1, 480, 481, 482, 483, 486, 487/1, 487/2, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 498, 499, 501, 502, 503, 504/1, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 50190/2 i 50190/3, o łącznej powierzchni 46,41 ha, z gminy Poniec,

b) w powiecie kościańskim, w gminie Czempiń - miasta Czempiń przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Borowo, to jest działek ewidencyjnych nr: 303/1, 304/1, 306/4, 306/6, 306/7, 306/8, 306/9, 310/1, 317/1, 319/8, 319/11, 319/13, 319/15, 319/17, 319/21, 319/22, 319/23, 319/24, 319/27, 319/29, 319/31, 319/32, 319/34, 319/35, 319/39, 319/40, 319/41, 319/42, 319/43, 319/44, 319/45, 320/1, 320/2, 320/3, 320/5, 320/11, 320/12, 320/14, 320/24, 320/25, 320/26, 320/27, 320/28, 320/29, 320/30, 320/31, 320/32, 320/33, 330, 332/1, 332/3 i 332/9, o łącznej powierzchni 17,48 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Piecha-nin, to jest działek ewidencyjnych nr: 202, 203/4, 203/5, 208, 241/1, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 338, 339 i 340, o łącznej powierzchni 4,95 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Piotrkowice, to jest działek ewidencyjnych nr: 74/17, 74/18, 74/21, 74/22, 145/1, 145/2, 154/3, 155, 189/13, 189/15, 189/17, 189/23, 189/25, 189/26, 189/55 i 189/56, o łącznej powierzchni 4,95 ha, z gminy Czempiń,

c) w powiecie pilskim, w gminie Kaczory - miasta Kaczory obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Kaczory, o powierzchni 1655,81 ha, z gminy Kaczory;

8) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Lipiany - miasta Lipiany przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Będzin, to jest działek ewidencyjnych nr: 90/1, 90/2, 91, 92, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 94, 95, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 118, 119/1, 119/2, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124/1, 124/2, 147, 148, 149, 150, 151, 152 i 158/1, o łącznej powierzchni 19,95 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Osetna, to jest działek ewidencyjnych nr: 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 8, 11, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24/1, 25, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/8, 26/9, 239/1, 239/2, 239/3, 239/5, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10 i 239/11, o łącznej powierzchni 33,47 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Dębiec, to jest działek ewidencyjnych nr: 1/1, 1/2, 41/2, 41/6, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85/1, 86/4, 87, 90, 91/1, 91/2, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/16, 94/18, 94/19, 94/20, 94/21, 94/22, 94/23, 94/24, 94/25, 94/26, 94/27, 94/28, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 97, 98, 99, 179, 180 i 181, o łącznej powierzchni 66,50 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Józefin, to jest działek ewidencyjnych nr: 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 32/1, 39, 44/1, 45, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 216/4, 216/5, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 229, 230 i 231, o łącznej powierzchni 14,73 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Głębokie, to jest działek ewidencyjnych nr: 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/8, 33/9, 33/10, 33/12, 33/13, 33/14, 34, 35 i 36, o łącznej powierzchni 5,99 ha, z gminy Lipiany.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw