Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Augustowska (PLH200005)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Obszar specjalny ochrony siedlisk Ostoja Augustowska]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Augustowska (PLH2000052)), obejmujący obszar 107 068,74 ha, położony w województwie podlaskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru ochrony]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 24 czerwca 2021 r. (poz. 1397)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)

2

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

4

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

5

4030

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

6

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

7

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

8

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

9

7210

Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

10

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

11

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

12

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

13

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

aldrowanda pęcherzykowata

Aldrovanda vesiculosa

2

leniec bezpodkwiatkowy

Thesium ebracteatum

3

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

4

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

5

rzepik szczeciniasty

Agrimonia pilosa

6

sasanka otwarta

Pulsatilla patens

7

sierpowiec błyszczący

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

8

skalnica torfowiskowa

Saxifraga hirculus

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA AUGUSTOWSKA (PLH200005)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

3

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

4

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

5

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

6

poczwarówka Geyera

Vertigo geyeri

osiadła

7

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

osiadła

8

ryś

Lynx lynx

osiadła

9

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

10

wilk

Canis lupus

osiadła

11

wydra

Lutra lutra

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-02
  • Data wejścia w życie: 2021-08-17
  • Data obowiązywania: 2021-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw