Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523 i 1292) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 2292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wyrazy "325 380 000 zł" zastępuje się wyrazami "545 295 000 zł";

2) w § 3 wyrazy "14 041 000 zł" zastępuje się wyrazami "33 233 000 zł";

3) w § 4 wyrazy "1 175 166 000 zł" zastępuje się wyrazami "1 335 159 000 zł".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-02
  • Data wejścia w życie: 2021-08-03
  • Data obowiązywania: 2021-08-03

Dziennik Ustaw