Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH220027)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Obszar specjalny ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH2200272)), obejmujący obszar 917,17 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru ochrony]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STANISZEWSKIE BŁOTO (PLH220027)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 lipca 2021 r. (poz. 1400)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STANISZEWSKIE BŁOTO (PLH220027)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

725339,20

437781,51

2

725216,63

437901,93

3

725201,84

437915,71

4

725174,14

437944,53

5

725155,08

437960,99

6

725140,40

437981,47

7

725123,78

438007,10

8

725116,76

438018,90

9

725087,05

438069,06

10

725068,29

438099,72

11

725041,08

438146,04

12

725032,49

438163,70

13

725024,73

438180,08

14

725014,09

438199,28

15

724991,32

438230,33

16

724974,84

438251,26

17

724948,17

438282,11

18

724940,42

438290,79

19

724913,74

438315,33

20

724882,84

438340,45

21

724869,12

438344,86

22

724860,55

438354,22

23

724856,10

438367,10

24

724834,76

438421,88

25

724820,56

438439,28

26

724810,70

438448,70

27

724777,01

438470,05

28

724722,66

438503,81

29

724698,96

438522,24

30

724681,03

438541,03

31

724677,55

438543,93

32

724667,92

438551,96

33

724656,90

438563,55

34

724627,15

438629,30

35

724605,53

438665,68

36

724592,48

438681,81

37

724587,34

438690,37

38

724579,12

438719,63

39

724576,00

438731,14

40

724562,96

438743,07

41

724547,78

438753,14

42

724530,30

438763,05

43

724478,86

438779,40

44

724373,68

438825,12

45

724337,69

438842,90

46

724274,64

438869,07

47

724224,90

438889,72

48

724208,52

438903,05

49

724192,96

438915,91

50

724174,52

438942,29

51

724161,64

438948,93

52

724042,12

438983,27

53

724003,39

438994,47

54

723964,15

439002,96

55

723944,54

439007,20

56

723926,12

439015,28

57

723894,07

439027,68

58

723811,58

439081,05

59

723792,14

439093,30

60

723777,30

439101,78

61

723761,51

439115,83

62

723747,01

439130,32

63

723735,15

439146,48

64

723731,04

439150,36

65

723724,86

439153,59

66

723717,69

439155,79

67

723702,17

439156,65

68

723682,31

439159,09

69

723639,21

439173,58

70

723624,28

439178,15

71

723613,80

439177,46

72

723593,21

439173,58

73

723573,02

439173,51

74

723531,98

439185,65

75

723514,84

439198,07

76

723479,63

439202,27

77

723471,43

439202,04

78

723453,80

439203,45

79

723413,86

439204,83

80

723393,90

439207,06

81

723373,98

439208,20

82

723330,73

439203,18

83

723312,99

439200,99

84

723302,81

439200,40

85

723292,85

439198,92

86

723273,15

439195,46

87

723260,11

439193,70

88

723205,19

439191,25

89

723178,12

439190,09

90

723102,29

439074,48

91

723014,18

438951,11

92

723007,37

438806,05

93

722944,48

438731,49

94

722879,33

438637,68

95

722837,61

438592,61

96

722831,21

438585,73

97

722785,76

438587,55

98

722714,82

438557,66

99

722683,63

438539,48

100

722744,03

438475,40

101

722703,43

438408,07

102

722642,54

438358,56

103

722638,66

438357,65

104

722614,49

438346,47

105

722603,54

438340,96

106

722585,40

438331,86

107

722568,87

438322,39

108

722548,56

438315,62

109

722547,47

438315,29

110

722470,26

438287,82

111

722411,90

438254,99

112

722350,24

438229,15

113

722348,92

438229,61

114

722329,12

438222,75

115

722243,76

438171,97

116

722233,26

438122,37

117

722197,44

437970,70

118

722108,60

437610,56

119

722068,67

437448,36

120

722065,70

437443,58

121

722067,23

437442,63

122

722043,62

437347,08

123

722039,77

437331,37

124

722019,40

437248,81

125

721923,47

436859,58

126

721837,78

436512,12

127

721746,06

436140,21

128

721662,26

435800,10

129

721671,75

435796,33

130

721702,91

435783,95

131

721713,18

435777,75

132

721718,95

435775,31

133

721742,02

435769,16

134

721761,81

435765,72

135

721778,03

435764,87

136

721830,94

435764,16

137

721853,89

435758,71

138

721863,57

435755,48

139

721879,21

435743,73

140

721888,32

435739,38

141

721936,76

435709,66

142

721971,23

435681,83

143

722001,08

435676,47

144

722025,05

435680,65

145

722040,44

435679,37

146

722063,84

435677,43

147

722063,93

435677,64

148

722123,44

435680,52

149

722215,87

435682,52

150

722254,89

435685,31

151

722298,44

435693,94

152

722372,87

435739,29

153

722432,12

435775,39

154

722483,82

435806,94

155

722551,56

435893,94

156

722584,06

435936,24

157

722660,53

435958,09

158

722697,93

435975,74

159

722752,93

436001,93

160

722770,45

436010,28

161

722858,43

436002,86

162

722948,88

435993,61

163

723018,03

435934,67

164

723014,50

435832,48

165

723008,34

435701,61

166

723007,31

435679,81

167

723000,27

435546,33

168

723054,80

435523,37

169

723115,41

435497,78

170

723146,19

435484,46

171

723159,14

435538,25

172

723218,51

435784,93

173

723850,76

435630,05

174

723955,77

435604,33

175

724046,82

435974,53

176

724133,50

436326,41

177

724837,48

436160,05

178

724841,58

436159,08

179

724878,56

436291,40

180

724918,84

436437,51

181

724921,17

436446,47

182

724921,76

436446,89

183

724936,76

436457,71

184

724985,25

436482,57

185

725033,55

436507,33

186

725081,84

436531,88

187

725056,27

436577,46

188

725023,06

436584,82

189

725028,95

436613,78

190

725050,80

436636,80

191

725075,13

436660,27

192

725110,75

436694,66

193

725122,82

436706,31

194

725254,66

436835,50

195

725252,95

436843,15

196

725236,76

437006,16

197

725233,74

437017,75

198

725262,05

437018,73

199

725387,99

437000,18

200

725507,09

436991,39

201

725635,95

436971,87

202

725750,17

436949,42

203

725833,15

436919,15

204

725831,20

436938,68

205

725815,58

437007,01

206

725784,34

437096,83

207

725725,77

437175,91

208

725599,83

437358,46

209

725539,30

437460,97

210

725478,78

437574,21

211

725414,35

437693,32

212

725382,64

437731,18

213

725367,91

437748,93

214

725339,20

437781,51


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STANISZEWSKIE BŁOTO (PLH220027)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STANISZEWSKIE BŁOTO (PLH220027)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STANISZEWSKIE BŁOTO (PLH220027)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STANISZEWSKIE BŁOTO (PLH220027)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

2

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

3

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

4

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

5

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

6

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-02
  • Data wejścia w życie: 2021-08-17
  • Data obowiązywania: 2021-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw