Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz z 2021 r. poz. 1329) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) podmiot uprawniony do weryfikacji, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej "ustawą", oraz do wydawania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej;

2) wykaz dokumentów wchodzących w skład dokumentacji technicznej broni alarmowej i sygnałowej;

3) sposób i tryb postępowania z bronią alarmową i sygnałową oraz z dokumentacją techniczną, przekazanymi w celu weryfikacji zgodności wytworzenia ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a ustawy;

4) wysokość opłaty za weryfikację oraz wydanie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej;

5) wzór świadectwa broni alarmowej i sygnałowej.

§ 2. [Podmiot uprawniony do weryfikacji]

Podmiotem uprawnionym do weryfikacji, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a ustawy, zwanej dalej ,,weryfikacją", oraz do wydawania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP".

§ 3. [Dokumentacja techniczna broni alarmowej i sygnałowej]

1. Dokumentacja techniczna broni alarmowej i sygnałowej obejmuje następujące dokumenty:

1) ogólny opis urządzenia;

2) rysunek zestawieniowy urządzenia wraz z opisem objaśniającym sposób działania urządzenia;

3) wykaz wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania, które mają zastosowanie do urządzenia;

4) sprawozdania techniczne z wyników badań przeprowadzonych albo zleconych przez wytwórcę urządzenia;

5) egzemplarz instrukcji użytkowania urządzenia;

6) oznaczenie wytwórcy urządzenia.

2. Dokumentacja techniczna broni alarmowej i sygnałowej jest sporządzana w języku polskim.

§ 4. [Przekazanie egzemplarza broni w celu weryfikacji]

Przedsiębiorca przekazuje CLKP jeden egzemplarz broni alarmowej i sygnałowej wraz z dokumentacją techniczną tej broni w celu przeprowadzenia weryfikacji.

§ 5. [Dokonanie weryfikacji]

CLKP dokonuje weryfikacji w terminie 30 dni od dnia przekazania przez przedsiębiorcę egzemplarza broni alarmowej i sygnałowej.

§ 6. [Zawiadomienie o zgodności wytworzenia danego typu lub modelu broni ze specyfikacjami technicznymi oraz informacja o możliwości odebrania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej]

1. CLKP zawiadamia przedsiębiorcę, który przekazał broń alarmową i sygnałową do weryfikacji, o zgodności wytworzenia danego typu lub modelu tej broni ze specyfikacjami technicznymi oraz informuje o możliwości odebrania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w języku polskim i angielskim.

3. Wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. [Zawiadomienie w przypadku niepotwierdzenia zgodności wytworzenia danego typu lub modelu broni alarmowej i sygnałowej ze specyfikacjami technicznymi CLKP]

1. W przypadku niepotwierdzenia zgodności wytworzenia danego typu lub modelu broni alarmowej i sygnałowej ze specyfikacjami technicznymi CLKP zawiadamia o tym przedsiębiorcę, który przekazał tę broń do weryfikacji, oraz informuje o możliwości odebrania przekazanego egzemplarza broni alarmowej i sygnałowej wraz z dokumentacją techniczną tej broni w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. Zawiadomienie zawiera uzasadnienie, w którym wskazuje się przyczyny nieuznania egzemplarza broni przekazanego do weryfikacji za broń alarmową i sygnałową.

§ 8. [Opłata za weryfikację oraz wydanie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej potwierdzającego, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi]

Opłata za weryfikację oraz wydanie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej potwierdzającego, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a ustawy, wynosi jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794).

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2021 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiającą specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 15 z 17.01.2019, str. 22).

Załącznik 1. [WZÓR – ŚWIADECTWO BRONI ALARMOWEJ I SYGNAŁOWEJ /CERTIFICATE OF ALARM AND SIGNAL WEAPONS]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 lipca 2021 r. (poz. 1405)

WZÓR - ŚWIADECTWO BRONI ALARMOWEJ I SYGNAŁOWEJ /CERTIFICATE OF ALARM AND SIGNAL WEAPONS

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-03
  • Data wejścia w życie: 2021-08-04
  • Data obowiązywania: 2021-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw