Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 24 czerwca 2021 r.

o zmianie ustawy o partiach politycznych

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o partiach politycznych]

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. Ewidencja zawiera następujące informacje:

1) datę zgłoszenia partii do ewidencji;

2) nazwę, skrót nazwy oraz adres siedziby partii;

3) wzorzec symbolu graficznego partii;

4) imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych;

5) imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób zgłaszających partię do ewidencji;

6) datę wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji;

7) datę, sygnaturę i sentencję orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii;

8) wzmiankę o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora;

9) datę wykreślenia partii z ewidencji.";

2) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych jest jawna, z wyłączeniem informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jawne informacje zawarte w ewidencji podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu.".

Art. 2. [Przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-03
  • Data wejścia w życie: 2021-08-04
  • Data obowiązywania: 2021-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw