Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2147

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1674) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w liceum sztuk plastycznych i w policealnej szkole plastycznej - specjalność/specjalizację,",

b) w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) w policealnej szkole muzycznej:

- w specjalności wokalno-aktorskiej - śpiew,

- w specjalności wokalno-baletowej - śpiew i taniec.";

2) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Począwszy od klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia oraz ucznia szkoły policealnej, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.

4. Uczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.";

3) w § 21:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.",

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.",

c) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.";

4) w § 24:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) część teoretyczną z jednych spośród następujących zajęć:

a) kształcenie słuchu,

b) harmonia,

c) historia muzyki,

d) historia jazzu z literaturą,

e) formy muzyczne.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Część teoretyczną z zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, przeprowadza się w szkole, o której mowa w ust. 1, prowadzącej specjalność instrumentalistyka jazzowa lub wokalistyka jazzowa.";

5) w § 25 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyrazy "pracy dyplomowej z zakresu specjalności lub specjalizacji artystycznej" zastępuje się wyrazami "pracy z zakresu specjalności/specjalizacji";

6) w § 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w części teoretycznej z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub e, w formie pisemnej.";

7) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

"§ 29a. Uczeń klasy programowo najwyższej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - rodzic lub opiekun ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu dyplomowego w części teoretycznej, informuje dyrektora szkoły, pisemnie w postaci papierowej, o zajęciach zdawanych w części teoretycznej egzaminu dyplomowego, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2. Informację tę dołącza się do arkusza ocen ucznia.";

8) w § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku części teoretycznej egzaminu dyplomowego z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c i d, jedno z zadań egzaminacyjnych zawiera przykład dźwiękowy. W przypadku części teoretycznej egzaminu dyplomowego z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e, każde z zadań egzaminacyjnych może zawierać przykład dźwiękowy.";

9) w § 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej w formie ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, w formie ustnej, trwa nie dłużej niż 30 minut, z których 10 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.

1b. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej z zajęć, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e, w formie pisemnej, trwa nie dłużej niż 60 minut.";

10) w § 36:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) § 25 ust. 1 pkt 1, ustala się odrębne oceny dla przygotowanej przez ucznia pracy z zakresu specjalności/ specjalizacji oraz dla pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby, przy czym dla każdej z prac ustala się jedną ocenę, w przypadku gdy składa się na nią kilka części;",

b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "§ 25 ust. 1 pkt 1 i";

11) w § 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w części praktycznej - co najmniej ocenę dostateczną, a w przypadku części praktycznej, o której mowa w:

a) § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b - co najmniej oceny dostateczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych dla specjalności rytmika,

b) § 25 ust. 1 pkt 1 - co najmniej oceny dostateczne z pracy z zakresu specjalności/specjalizacji oraz z pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby,

c) § 26 ust. 1 pkt 1 - co najmniej oceny dostateczne z wykonania lekcji i układu choreograficznego w technice tańca klasycznego oraz lekcji i układu choreograficznego w technice tańca współczesnego lub lekcji i układu choreograficznego w technice tańca charakterystycznego;".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-26
  • Data wejścia w życie: 2021-12-11
  • Data obowiązywania: 2021-12-11

Dziennik Ustaw