Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1298

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie stypendiów sportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej, trenerowi oraz zawodnikowi stypendium sportowego, zwanego dalej "stypendium", a także wstrzymywania i pozbawiania stypendium;

2) przedział wysokości stypendium, stanowiący krotność kwoty bazowej;

3) czas, na jaki stypendium może zostać przyznane;

4) sposób i terminy wypłacania stypendium.

§ 2. [Przyznanie stypendium]

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej "ministrem", przyznaje stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1 i art. 32b ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej "ustawą", na wniosek zawierający:

1) nazwę podmiotu wnioskującego;

2) uzasadnienie wniosku;

3) imię (imiona) i nazwisko członka kadry narodowej;

4) proponowany okres, na jaki ma być przyznane stypendium;

5) zobowiązanie właściwego polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego do informowania ministra o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium;

6) potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego uprawniającego do stypendium, wystawione odpowiednio przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski - w przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

7) opis okoliczności, które spowodowały brak uzyskania wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy;

8) informacje o członku kadry narodowej świadczące o tym, że jest to szczególnie uzasadniony przypadek - w przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32b ust. 1 ustawy;

9) potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu szkolenia, który został opracowany przez właściwy polski związek sportowy w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych lub olimpiady szachowej, albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy oraz zobowiązanie do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium.

§ 3. [Wniosek o przyznanie stypendium]

1. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w:

1) art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1 ustawy - składa właściwy polski związek sportowy;

2) art. 32b ust. 1 ustawy - składa właściwy polski związek sportowy lub Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy.

2. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których osiągnięto wynik sportowy uprawniający do stypendium.

3. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w art. 32a ust. 1 oraz art. 32b ust. 1 ustawy, składa się w terminie:

1) od 1 kwietnia do 15 kwietnia - jeżeli warunki do przyznania stypendium zostały spełnione do dnia 31 marca danego roku;

2) od 1 lipca do 15 lipca - jeżeli warunki do przyznania stypendium zostały spełnione do dnia 30 czerwca danego roku;

3) od 1 listopada do 15 listopada - jeżeli warunki do przyznania stypendium zostały spełnione do dnia 31 października danego roku;

4) od 1 stycznia do 15 stycznia - jeżeli warunki do przyznania stypendium zostały spełnione do dnia 31 grudnia poprzedniego roku.

§ 4. [Okres przyznanego stypendium]

1. Stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, jest przyznawane:

1) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium;

2) od dnia upływu terminu wskazanego w dotychczasowej decyzji ministra o przyznaniu stypendium - w przypadku osiągnięcia wyniku sportowego uprawniającego do stypendium w wysokości niższej niż określona w dotychczasowej decyzji ministra z tytułu innego wyniku sportowego uprawniającego do stypendium.

2. Stypendium, o którym mowa w art. 32a ust. 1, art. 32b ust. 1 i art. 32c ust. 1 ustawy, jest przyznawane od miesiąca wskazanego w decyzji ministra.

§ 5. [Warunki przyznania stypendium dla członka kadry narodowej]

1. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy:

1) jeżeli w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 4,10-krotności podstawy określonej w art. 32 ust. 1b ustawy, zwanej dalej "podstawą",

b) 2 miejsce - do wysokości 3,70-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 3,35-krotności podstawy,

d) 4 miejsce - do wysokości 2,30-krotności podstawy,

e) 5 miejsce - do wysokości 2,10-krotności podstawy,

f) 6 miejsce - do wysokości 1,90-krotności podstawy,

g) 7 miejsce - do wysokości 1,70-krotności podstawy,

h) 8 miejsce - do wysokości 1,50-krotności podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 3,60-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 3,20-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 2,80-krotności podstawy,

d) 4 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy,

e) 5 miejsce - do wysokości 1,60-krotności podstawy,

f) 6 miejsce - do wysokości 1,40-krotności podstawy,

g) 7 miejsce - do wysokości 1,20-krotności podstawy,

h) 8 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy;

3) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 2,00-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 1,60-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 1,30-krotności podstawy,

d) 4 miejsce - do wysokości 1,10-krotności podstawy,

e) 5 miejsce - do wysokości 0,90-krotności podstawy,

f) 6 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,

g) 7 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,

h) 8 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy;

4) jeżeli uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub kwalifikację do igrzysk głuchych:

a) przy kwalifikacji imiennej - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

b) przy kwalifikacji dla kraju - stypendium dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację, w kwocie do wysokości 0,50-krotności podstawy;

5) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy,

d) 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy;

6) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy,

d) 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,30-krotności podstawy;

7) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy;

8) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,30-krotności podstawy.

2. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym nieobjętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy:

1) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 0,70-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 0,50-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,40-krotności podstawy.

§ 6. [Regulacje dotyczące sytuacji braku rozstrzygnięcia o kolejności miejsc]

Jeżeli regulamin zawodów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3, nie rozstrzyga o kolejności miejsc, stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, może być przyznane w wysokości:

1) w przedziale od 5 do 6 miejsca - jak za zajęcie miejsca 5;

2) w przedziale od 5 do 8 miejsca - jak za zajęcie miejsca 6;

3) w przedziale od 7 do 8 miejsca - jak za zajęcie miejsca 7.

§ 7. [Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe]

1. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przyznaje się:

1) za zajęcie od 1 do 3 miejsca - na okres do 24 miesięcy;

2) za zajęcie od 4 do 8 miejsca - na okres do 18 miesięcy.

2. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przyznaje się:

1) za zajęcie od 1 do 3 miejsca - na okres do 18 miesięcy;

2) za zajęcie od 4 do 8 miejsca - na okres do 12 miesięcy.

3. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5-8 i ust. 2, przyznaje się na okres do 12 miesięcy.

4. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, przyznaje się do końca miesiąca, w którym zakończono igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie lub igrzyska głuchych.

§ 8. [Wypłaty stypendium]

1. Wypłaty stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i art. 32a ust. 1 ustawy, dokonuje właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra.

2. Wypłaty stypendium, o którym mowa w art. 32b ust. 1 i art. 32c ust. 1 ustawy, dokonuje Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra.

3. W uzasadnionych przypadkach wypłaty stypendium dokonuje minister.

§ 9. [Czas wypłaty stypendium]

1. Po otrzymaniu odpowiednio przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski lub Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy decyzji ministra o przyznaniu stypendium wypłata stypendium następuje do 15 dnia następnego miesiąca.

2. Wypłata stypendium jest dokonywana na wskazany przez członka kadry narodowej, zawodnika lub trenera rachunek płatniczy, chyba że członek kadry narodowej, zawodnik lub trener złoży wniosek o wypłatę stypendium do rąk własnych.

3. Wypłata stypendium następuje co miesiąc.

§ 10. [Wypłata stypendium podczas czasowego okresu niezdolności do uprawiania sportu]

Członkowi kadry narodowej, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy, stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1 i art. 32b ust. 1 ustawy, może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

§ 11. [Dokumenty konieczne do przestawienia ministrowi]

1. W przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1 i art. 32b ust. 1 ustawy, członkini kadry narodowej, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy, przedkłada ministrowi w terminie 14 dni od dnia jego uzyskania:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży oraz informację właściwego polskiego związku sportowego o nierealizowaniu programu z tego powodu;

2) dokument potwierdzający urodzenie dziecka.

2. Stypendium wypłaca się po przedłożeniu zaświadczenia lub dokumentu, o których mowa w ust. 1.

3. W okresie pobierania stypendium członkini kadry narodowej ma obowiązek zawiadomić ministra o każdej zmianie sytuacji osobistej wpływającej na przyznane uprawnienie.

§ 12. [Załączniki do wniosku o wstrzymanie lub pozbawienie stypendium]

Do wniosku o wstrzymanie lub pozbawienie stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1 lub art. 32b ust. 1 ustawy, należy dołączyć:

1) uzasadnienie wniosku;

2) wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację właściwego polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego o odmowie złożenia lub o niezłożeniu wyjaśnień;

3) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub pozbawienie stypendium albo informację właściwego polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego o odmowie złożenia lub o niezłożeniu opinii;

4) opinię Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego - w przypadku stypendium, o którym mowa w art. 32b ust. 1 ustawy.

§ 13. [Postępowanie dotyczące wstrzymania lub pozbawienia stypendium]

Do postępowań dotyczących wstrzymania lub pozbawienia stypendium wszczętych w związku z dopingiem w sporcie lub jego podejrzeniem nie stosuje się § 12 pkt 2-4.

§ 14. [Przekazanie dokumentów dotyczących zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie lub pozbawienie stypendium]

Właściwy polski związek sportowy, Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy lub członek kadry narodowej przekazują ministrowi, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie lub pozbawienie stypendium, dokumenty potwierdzające to zdarzenie.

§ 15. [Wyłączenie stosowania określonych terminów]

Do dnia 31 grudnia 2022 r. do wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w art. 32a ust. 1 oraz art. 32b ust. 1 ustawy, nie stosuje się terminów, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 16. [Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia]

Do spraw:

1) przyznania, wstrzymania lub pozbawienia stypendiów wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) wypłaty stypendiów przyznanych na podstawie decyzji ostatecznych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Sportu i Turystyki: K. Bortniczuk


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 2145 oraz z 2018 r. poz. 293), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz. U. poz. 2142).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-21
  • Data wejścia w życie: 2022-06-29
  • Data obowiązywania: 2022-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw