REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2403

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 46);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1286);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1509).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 46), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1286), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.";

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1509), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2403)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie wykazu dokumentów publicznych

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 i 1415) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz dokumentów publicznych należących do drugiej i trzeciej kategorii dokumentów publicznych.

§ 2. Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są:

1) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955 oraz z 2022 r. poz. 275), zwanej dalej "ustawą":

a) Europejska karta broni palnej, o której mowa w art. 10a ustawy,

b) zaświadczenia uprawniające do przewozu lub przywozu broni i amunicji, zastępujące pozwolenie na broń, uprawniające do nabycia broni lub amunicji oraz zgoda na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ustawy,

c) legitymacja posiadacza broni oraz legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 oraz art. 39 ust. 3 ustawy,

d) zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy,

e) legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy,

f) świadectwo broni, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy,

g) karta rejestracyjna broni, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy,

h) zaświadczenie uprawniające do nabycia broni lub amunicji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ustawy,

i) zgoda na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji;

2) licencja maszynisty, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727 i 1846);

3) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147), zwanej dalej "ustawą":

a) świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych i tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy,

b) świadectwo eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów, o których mowa w art. 32 ust. 5 i 6 ustawy,

c) świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy,

d) świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy;

4) świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 44zzl, art. 44zzo i art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);

5) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą":

a) dyplom ukończenia studiów, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy,

b) świadectwo dyplomowanego specjalisty, o którym mowa w art. 161 ust. 4 ustawy,

c) świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa, o którym mowa w art. 161 ust. 4 ustawy;

6) dokument, o którym mowa w art. 4e ust. 42) ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1850) - "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty";

7) dyplom uzyskania tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 107zc3) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301);

8) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 168 i 1733), zwanej dalej "ustawą":

a) "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty", o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

b) dyplom uzyskania tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy;

9) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583, 830 i 1733), zwanej dalej "ustawą":

a) "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" lub "Prawo wykonywania zawodu położnej" oraz "Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" i "Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej", o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy,

b) dyplom pielęgniarki specjalisty, dyplom pielęgniarza specjalisty, dyplom położnej specjalisty oraz dyplom położnego specjalisty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy;

10) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140 oraz z 2022 r. poz. 1570 i 1616), zwanej dalej "ustawą":

a) zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 2d ust. 3 ustawy,

b) dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach weterynarii, o którym mowa w art. 3 ustawy;

11) dowody rejestracyjne pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783);

12) dyplom uzyskania tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 16w ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733);

13) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2162), zwanej dalej "ustawą":

a) "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego", o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy,

b) dyplom uzyskania tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 30z ust. 4 ustawy;

14) dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297);

15) legitymacja służbowa sędziego, o której mowa w art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259 i 1933);

16) identyfikator wydawany przez Krajową Radę Komorniczą, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2224);

17) legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego, o której mowa w art. 65a ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974);

18)4) legitymacja służbowa inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, o której mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 oraz z 2022 r. poz. 1726);

19)5) dokumenty, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217):

a) dyplom ukończenia aplikacji sędziowskiej,

b) dyplom ukończenia aplikacji prokuratorskiej,

c) dyplom złożenia egzaminu sędziowskiego,

d) dyplom złożenia egzaminu prokuratorskiego,

e) dyplom złożenia egzaminu referendarskiego.

§ 3. Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są:

1) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), zwanej dalej "ustawą":

a) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,

b) licencja wspólnotowa, o której mowa w art. 5a ustawy,

c) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy,

d) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy,

e) licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, o której mowa w art. 5b ust. 2 ustawy,

f) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy,

g) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

h) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,

i) zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy,

j) zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy,

k) świadectwo kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 i art. 39e ust. 1 ustawy,

l) zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy,

m) zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy,

n) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, o którym mowa w art. 30 ust. 10 ustawy,

o) zezwolenie ministra właściwego do spraw transportu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy,

p) zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy,

q) zezwolenie na wykonywanie przewozów okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy,

r) zezwolenie na wykonywanie przewozów wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy;

2) zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne w międzynarodowym przewozie drogowym osób, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.6));

3) świadectwo kierowcy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 72, z późn. zm.7));

4) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), zwanej dalej "ustawą":

a) zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy,

b) potwierdzenie zgłoszenia przewozu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;

5) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.8)), zwanej dalej "ustawą":

a) legitymacja instruktora, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy,

b) legitymacja egzaminatora, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy,

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców, o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy,

d) zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwo instruktora techniki jazdy), o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy,

e) zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, o którym mowa w art. 108 ustawy,

f) zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne, o którym mowa w art. 110 ustawy,

g) międzynarodowe prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy;

6) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą":

a) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy,

b) karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ustawy,

c) zaświadczenie potwierdzające wpis na listę rzeczoznawców samochodowych, o którym mowa w art. 79a ust. 2 ustawy;

7) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846 i 2185), zwanej dalej "ustawą":

a) certyfikat jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization), o którym mowa w załączniku nr 6 do ustawy,

b) certyfikat zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation), o którym mowa w załączniku nr 6 do ustawy,

c) świadectwo zdatności w zakresie hałasu, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy,

d) świadectwo rejestracji, o którym mowa w art. 37 ust. 6 ustawy,

e) świadectwo zdatności do lotu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA),

f) świadectwo zdatności do lotu wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy,

g) ograniczone świadectwo zdatności do lotu,

h) świadectwo zdatności do lotu (UCL),

i) certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 186b ust. 10 ustawy,

j) certyfikat operatora kontroli,

k) certyfikat inspektora lotnictwa cywilnego,

l) certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, o którym mowa w art. 127 ust. 4 ustawy,

m) zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka (SPO HR),

n) wykaz zatwierdzeń szczególnych (dla nieskomplikowanych) statków powietrznych,

o) certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operation Certificate), o którym mowa w załączniku nr 6 do ustawy,

p) certyfikat usług lotniczych (AWC - Aerial Works Certificate)9), o którym mowa w załączniku nr 6 do ustawy,

q) certyfikat agenta obsługi naziemnej (AHAC - Airport Handling Agent Certificate), o którym mowa w art. 66b ust. 1 ustawy,

r) licencja członka personelu lotniczego, o której mowa w art. 94 ustawy,

s) świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego, o którym mowa w art. 95 ustawy,

t) świadectwo uznania,

u) certyfikaty dla podmiotów prowadzących działalność szkoleniową w lotnictwie cywilnym,

v) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów szkolących, o którym mowa w art. 95a ust. 3b ustawy,

w) upoważnienie egzaminatora;

8) licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczenie usług trakcyjnych, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

9) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097), zwanej dalej "ustawą":

a) patenty i świadectwa kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy,

b) unijne świadectwo zdolności żeglugowej, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy,

c) tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy,

d) świadectwo zdolności żeglugowej, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy,

e) uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy,

f) dokument rejestracyjny statku żeglugi śródlądowej i czasowy dokument rejestracyjny statku żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy;

10) zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierające informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 oraz z 2022 r. poz. 1616);

11) świadectwo fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020)10);

12) Karta Dużej Rodziny, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 oraz z 2022 r. poz. 2140 i 2243);

13) legitymacja studencka, o której mowa w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

14) dokumenty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2, art. 11b i art. 32a ust. 411) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) świadectwa ukończenia szkół,

b) świadectwa ukończenia szkół artystycznych i dyplomy szkół artystycznych,

c) świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

d) certyfikaty kwalifikacji zawodowych i dyplomy zawodowe,

e) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

f) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

g) zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych,

h) legitymacje szkolne,

i) legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych;

15) świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.12));

16) legitymacja służbowa nauczyciela, o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730);

17) licencja detektywa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 129);

18) świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, o którym mowa w art. 192 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 197 pkt 1-5 tej ustawy;

19) świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159);

20) zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);

21)13) legitymacja służbowa strażaka, o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969);

22) legitymacja emeryta-rencisty, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265, 1933 i 2185);

23) legitymacja emeryta-rencisty policyjnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin14) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626);

24) pozwolenia i dokumenty uprawniające do przywozu, wywozu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.15));

25) pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

26) legitymacja emeryta-rencisty wojskowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520, 655 i 1115);

27) legitymacja weterana oraz legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2205);

28) dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów - w związku z pobieraniem nauki albo nauczaniem języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, wydawane na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295);

29) świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz świadectwo złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, o których mowa w art. 14e ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

30) legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o której mowa w art. 6a ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818);

31) legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255);

32) legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039);

33) licencja doradcy restrukturyzacyjnego, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1007);

34) dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia osoby poszkodowanej poza granicami państwa, o którym mowa w art. 47b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.16));

35) legitymacja służbowa strażnika Państwowej Straży Rybackiej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883);

36)17) legitymacja strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1964).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2019 r., z wyjątkiem § 3 pkt 14 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306.

2) Uchylony przez art. 82 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r.

3) Uchylony przez art. 83 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 46), które weszło w życie z dniem 12 stycznia 2022 r.

5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1286), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011, str. 19, Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, str. 4, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 293 z 09.10.2014, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 272 z 16.10.2015, str. 15.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, str. 5, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 17.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1002.

9) Uchylony na podstawie art. 1 pkt 103 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

10) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 84 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2056), która weszła w życie z dniem 14 marca 2020 r.

11) Uchylony przez art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1509), które weszło w życie z dniem 20 lipca 2022 r.

14) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730), która weszła w życie z dniem 20 maja 2018 r.; wszedł w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763, 764, 1700, 1812 i 1855.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700, 1855, 2140 i 2180.

17) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-23
  • Data wejścia w życie: 2022-11-23
  • Data obowiązywania: 2023-02-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA