Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2436

USTAWA

z dnia 4 listopada 2022 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Kodeks spółek handlowych1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym]

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu:

"Art. 3b. 1. Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych, wzorce umów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 231 § 5, art. 1061 § 5, art. 1571 § 5 i art. 3007 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436) oraz informacje o:

1) zasadach zawiązywania i rejestracji spółek oraz rejestracji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, wykorzystywania wzorców umów udostępnionych w systemie teleinformatycznym, dokumentach wymaganych w postępowaniu rejestrowym, językach, w których możliwe jest zawiązywanie i rejestracja spółek oraz rejestracja oddziałów, identyfikacji osób oraz obowiązujących opłatach;

2) zasadach dotyczących członkostwa w organie uprawnionym do reprezentowania podmiotu i organie nadzoru spółki, w tym dotyczących zakazu pełnienia funkcji w tych organach oraz o podmiotach odpowiedzialnych za informowanie o osobach pełniących funkcje w tych organach objętych zakazem;

3) uprawnieniach i obowiązkach organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu i organu nadzoru spółki.

2. Minister Sprawiedliwości przekazuje Komisji Europejskiej informacje o przepisach prawa krajowego regulujących powoływanie się przez osoby trzecie na dane zawarte w Rejestrze celem ich udostępnienia w systemie integracji rejestrów.";

2) w art. 4a:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) udostępnia bezpłatnie - w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek europejskich oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - aktualne informacje albo informację o wykreśleniu tych podmiotów z Rejestru, listę dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 4a, oraz ich niepowtarzalny identyfikator europejski, o którym mowa w pkt (sekcji) 9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1042 z dnia 18 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 w odniesieniu do specyfikacji technicznych i procedur dotyczących systemu integracji rejestrów oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2244 (Dz. Urz. L 225 z 25.06.2021, str. 7), a w przypadku spółek, które utworzyły oddziały w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - także niepowtarzalny identyfikator europejski oddziału, numer oddziału w rejestrze oraz oznaczenie państwa, w którym zarejestrowano oddział;",

b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu spółek, o których mowa w pkt 1;

4) przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o połączeniu transgranicznym;",

c) dodaje się pkt 5-8 w brzmieniu:

"5) przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o zmianach następujących informacji dotyczących spółek, o których mowa w pkt 1:

a) firmy,

b) siedziby,

c) numeru w Rejestrze,

d) formy prawnej,

e) oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji,

f) oznaczenia organu nadzoru oraz osób wchodzących w jego skład;

7) przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o złożeniu dokumentów, o których mowa w art. 8a ust. 1 pkt 5, wraz z oznaczeniem roku obrotowego;

8) potwierdza otrzymanie informacji, o których mowa w art. 21d ust. 1 i 2.";

3) art. 21d otrzymuje brzmienie:

"Art. 21d. 1. Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacje dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego o:

1) otwarciu i zakończeniu likwidacji;

2) ogłoszeniu upadłości i zakończeniu postępowania upadłościowego;

3) wykreśleniu;

4) połączeniu transgranicznym;

5) zmianach następujących danych:

a) nazwy,

b) siedziby,

c) numeru w rejestrze,

d) formy prawnej,

e) oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji,

f) powołania i oznaczenia organów nadzoru oraz zakończenia sprawowania przez nie funkcji, a także osób wchodzących w ich skład;

6) złożeniu dokumentów finansowych przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem roku obrotowego.

2. Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacje o zarejestrowaniu, zamknięciu i wykreśleniu oddziału spółki, o której mowa w art. 4a pkt 1, utworzonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.";

4) w art. 35 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) osobę fizyczną - zamieszcza się nazwisko i imię (imiona) oraz numer PESEL; w przypadku gdy osoba, której dane zamieszcza się w Rejestrze, nie ma obowiązku posiadania numeru PESEL, zamieszcza się nazwisko i imię (imiona) oraz datę urodzenia lub, w przypadkach, o których mowa w art. 21d ust. 1 pkt 5 lit. e i f, nazwisko i imię (imiona) oraz datę urodzenia lub krajowy numer identyfikacyjny, udostępnione za pośrednictwem systemu integracji rejestrów;

2) inny podmiot niż określony w pkt 1 - zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia - NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze - także jego numer w Rejestrze; w przypadku gdy podmiot, którego dane zamieszcza się w Rejestrze, jest przedsiębiorcą zagranicznym objętym systemem integracji rejestrów będącym komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, zamieszcza się - numer podmiotu w rejestrze, nazwę tego rejestru i oznaczenie państwa, w którym zarejestrowano podmiot, a jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie jest objęty tym systemem - jego numer w rejestrze, o ile przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru;";

5) w art. 38 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich siedziby i adresy, a w przypadku oddziału spółki, o której mowa w art. 4a pkt 1, utworzonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - także numer oddziału w rejestrze oraz nazwę tego rejestru,";

6) w art. 45 po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

"1d. Wpis informacji, o których mowa w art. 21d ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2, następuje z urzędu.".

Art. 2. [Kodeks postępowania cywilnego]

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6944:

a) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, albo",

b) w § 24 skreśla się zdanie drugie;

2) po art. 6944 dodaje się art. 6944a w brzmieniu:

"Art. 6944a. § 1. Elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub elektroniczne uwierzytelnienie odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa następuje z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika odpisu dokumentu lub odpisu pełnomocnictwa do systemu teleinformatycznego.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu lub elektronicznego uwierzytelnienia odpisu udzielonego pełnomocnictwa przez podmiot dokonujący zgłoszenia okoliczności, o których mowa w art. 41 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.".

Art. 3. [Kodeks spółek handlowych]

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488 i 2280) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 158 § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru. Przepis art. 1611 stosuje się odpowiednio.";

2) po art. 161 dodaje się art. 1611 w brzmieniu:

"Art. 1611. Spółka w organizacji umożliwia rozliczenie z tytułu wpłaty na poczet udziałów przez wykonanie transakcji płatniczej z wykorzystaniem połączenia z siecią Internet na rachunek płatniczy prowadzony przez bank, świadczący usługi na terytorium Unii Europejskiej lub państwa - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz przedstawienie dowodu takiej transakcji z wykorzystaniem połączenia z siecią Internet.".

Art. 4. [Stosowanie przepisów]

Do postępowań wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 oraz niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa wdraża częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 80).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180 i 2339.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-25
  • Data wejścia w życie: 2022-12-15
  • Data obowiązywania: 2022-12-15

Dziennik Ustaw