REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2469

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, zwanego dalej „ZSIN";

2) treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą".

Rozdział 2

Sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia ZSIN

§ 2. [ZSIN]

1. ZSIN tworzy się na podstawie kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.

2. ZSIN składa się z centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, zwanego dalej „centralnym repozytorium kopii danych EGiB", portalu ZSIN oraz narzędzi komunikacyjnych służących wymianie informacji między rejestrami włączonymi do ZSIN.

3. Schemat architektury ZSIN określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Centralne repozytorium kopii danych EGiB prowadzi się na podstawie przekazywanych przez starostów albo prezydentów miast na prawach powiatu, zwanych dalej „podmiotami przekazującymi", kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz na podstawie danych udostępnianych za pomocą usług sieciowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.

5. Kopie aktualnych zbiorów danych, o których mowa w ust. 4, są przekazywane do ZSIN co najmniej raz w roku w formacie właściwym dla wymiany danych ewidencji gruntów i budynków określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, przy czym pierwsze przekazanie kopii zbiorów danych w danym roku następuje w terminie do dnia 31 stycznia.

6. ZSIN umożliwia pobieranie zintegrowanych danych z powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków, w zakresie informacyjnym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, za pomocą usługi pobierania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).

7. Portal ZSIN zapewnia użytkownikom prezentację zintegrowanych danych z powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz narzędzia do podstawowych analiz tych danych.

§ 3. [Komunikacja systemu teleinformatycznego do prowadzenia ksiąg wieczystych z ZSIN]

1. System teleinformatyczny do prowadzenia ksiąg wieczystych komunikuje się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3-5 ustawy, w szczególności:

1) generowania zawiadomień o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej oraz przekazywania tych zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, do właściwego podmiotu przekazującego za pośrednictwem ZSIN;

2) odbioru, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków wraz z wymaganymi załącznikami;

3) dokonywania sprawdzenia, o którym mowa w art. 6268 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.1));

4) udostępniania danych zawartych w księgach wieczystych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym weryfikacji zgodności jej danych z danymi zawartymi w księgach wieczystych.

2. Rejestr PESEL komunikuje się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności:

1) generowania i przekazywania zawiadomień o zmianach dokonanych w rejestrze PESEL, dotyczących osób fizycznych wykazanych w centralnym repozytorium kopii danych EGiB, w zakresie brzmienia ich nazwiska, imion, imion rodziców, adresu zameldowania na pobyt stały, numeru PESEL, a także informacji o zgonie tych osób, zwanych dalej „danymi z rejestru PESEL";

2) udostępniania danych z rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do weryfikacji podmiotów ewidencji gruntów i budynków.

3. REGON komunikuje się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności udostępniania podmiotom przekazującym danych REGON dotyczących nazw osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz ich siedzib, a także numeru identyfikacyjnego REGON.

4. Lokalne systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków komunikują się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy, w szczególności:

1) przekazywania danych ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w § 2 ust. 4, do ZSIN;

2) generowania zawiadomień o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków do sądów prowadzących księgi wieczyste i przekazywania tych zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, wraz z wymaganymi załącznikami do ZSIN na zasadach, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy;

3) generowania zawiadomień o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego i przekazywania tych zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, do ZSIN;

4) odbioru zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, o:

a) nowych wpisach w księdze wieczystej,

b) zmianach danych uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, przekazywanych przez rejestr PESEL, dotyczących osób fizycznych

- oraz wykorzystywania tych zawiadomień w procesie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków;

5) wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych zawartych w innych rejestrach włączonych do ZSIN.

5. Przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy zainteresowane organy uzgodnią i wdrożą inny sposób generowania i przekazywania zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Rozdział 3

Treść, forma i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w rejestrach publicznych włączonych do ZSIN

§ 4. [Przekazanie i określenie treści zawiadomień]

1. Zawiadomienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 2, 3 i pkt 4 lit. b, przekazuje się w postaci dokumentów elektronicznych w formacie XML.

2. Treść zawiadomień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Treść zawiadomień, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 i 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Treść zawiadomień, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 4 lit. b, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Schematy aplikacyjne XML dotyczące treści zawiadomień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 2, 3 i pkt 4 lit. b, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

§ 5. [Uwierzytelnianie zawiadomień]

1. Zawiadomienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 i 3, podlegają uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu cyfrowego wygenerowanego przez ZSIN dla systemu informatycznego wysyłającego zawiadomienie.

2. Oprogramowanie interfejsowe ZSIN zapewnia nadawcy zawiadomienia możliwość pobrania informacji o doręczeniu zawiadomienia.

3. Przekazanie zawiadomienia uwierzytelnionego w sposób, o którym mowa w ust. 1, stanowi wykonanie obowiązków wzajemnego zawiadamiania sądów prowadzących księgi wieczyste oraz organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków, określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r. poz. 1728, 1846 i 2185), a także wykonanie nałożonego przez przepisy wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy obowiązku przekazywania do organów podatkowych zawiadomień o zmianach danych mających znaczenie dla wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

§ 6. [Przepisy przejściowe]

1. ZSIN prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się ZSIN w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju dostosuje ZSIN prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Inne organy wymienione w art. 24b ust. 1 ustawy dostosują systemy wykorzystywane do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 7. [Dotychczasowe dane zawarte w centralnym repozytorium kopii danych EGiB]

Dotychczasowe dane zawarte w centralnym repozytorium kopii danych EGiB zachowują ważność do czasu zastąpienia ich nowymi danymi przez właściwy podmiot przekazujący.

§ 8. [Przekazanie po raz pierwszy kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do centralnego repozytorium kopii danych EGiB]

Podmioty przekazujące przekażą po raz pierwszy kopie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do centralnego repozytorium kopii danych EGiB w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 9. [Przepisy przejściowe]

W sprawach, które wpłynęły do sądów prowadzących księgi wieczyste przed wdrożeniem w nich funkcjonalności ZSIN, zawiadomienia o wpisie kierowane do właściwego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu mogą być przekazywane w dotychczasowy sposób.

§ 10. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249).

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180, 2339 i 2436.

Załącznik 1. [SCHEMAT ARCHITEKTURY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2469)

Załącznik nr 1

SCHEMAT ARCHITEKTURY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH


* Komunikacja między systemami włączonymi do ZSIN odbywa się za pomocą szyny usług lub dedykowanych usług sieciowych.

Załącznik 2. [TREŚĆ ZAWIADOMIEŃ O NOWYCH WPISACH W DZIAŁACH I I II KSIĘGI WIECZYSTEJ]

Załącznik nr 2

TREŚĆ ZAWIADOMIEŃ O NOWYCH WPISACH W DZIAŁACH I I II KSIĘGI WIECZYSTEJ

1. Treścią zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej są:

1) informacje o nadawcy zawiadomienia:

a) nazwa sądu prowadzącego księgi wieczyste,

b) siedziba sądu - miejscowość,

c) kod wydziału,

d) numer wydziału,

e) nazwa wydziału,

f) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, z późn. zm.)1),

g) numer telefonu;

2) informacje o adresacie zawiadomienia:

a) nazwa organu,

b) siedziba organu - miejscowość;

3) numer księgi wieczystej, której dotyczy zawiadomienie;

4) typ księgi wieczystej;

5) dane o wniosku i chwili wpisu, informacje o podstawie oznaczenia lub sprostowania oznaczenia w dziale I-O oraz podstawa nabycia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r. poz. 1728, z późn. zm.);

6) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe sędziego lub referendarza sądowego dokonującego w księdze wieczystej wpisu, którego skutkiem jest przekazanie zawiadomienia;

7) informacje o położeniu nieruchomości (1..*)2):

a) numer porządkowy - kolejny numer położenia nieruchomości,

b) województwo,

c) powiat,

d) gmina,

e) miejscowość,

f) dzielnica;

8) informacje o obszarze nieruchomości gruntowej oraz jednostce miary tego obszaru;

9) informacje o oznaczeniu działek ewidencyjnych składających się na nieruchomość (0..*)3):

a) identyfikator działki,

b) numer działki,

c) obręb ewidencyjny:

- numer obrębu lub

- nazwa obrębu,

d) położenie - wskazanie numeru porządkowego, o którym mowa w pkt 7 lit. a,

e) sposób korzystania,

f) ulica;

10) informacje dotyczące budynku (0..*):

a) identyfikator budynku,

b) identyfikator działki ewidencyjnej, na której jest usytuowany budynek (0..*),

c) położenie - wskazanie numeru porządkowego, o którym mowa w pkt 7 lit. a,

d) dane adresowe budynku (0..*):

- ulica, przy której jest usytuowany budynek,

- numer porządkowy, którym został oznaczony budynek,

e) łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych,

f) liczba samodzielnych lokali w budynku,

g) powierzchnia użytkowa budynku oraz jednostka miary tej powierzchni,

h) przeznaczenie budynku (oznaczenie funkcji użytkowej budynku),

i) informacje o nieruchomości, na której jest usytuowany budynek - jeżeli budynek jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (0..*):

- numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest usytuowany budynek,

lub w razie braku takiej księgi:

- numer obrębu,

- numer działki ewidencyjnej, na której jest usytuowany budynek,

j) informacja o wyodrębnionych lokalach w budynku (0..*), w tym numer lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz numer księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu;

11) informacje dotyczące lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (0..*):

a) identyfikator lokalu,

b) adres lokalu:

- ulica, przy której jest usytuowany budynek, w którym znajduje się lokal,

- numer porządkowy, którym został oznaczony budynek,

- numer lokalu,

c) przeznaczenie lokalu,

d) kondygnacja - oznaczenie kondygnacji, na której jest usytuowane główne wejście do lokalu,

e) opis pomieszczeń przynależnych do lokalu (0..*):

- rodzaj pomieszczenia,

- liczba pomieszczeń,

f) pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do lokalu oraz jednostka miary tych powierzchni,

g) wielkość udziału w nieruchomości wspólnej lub prawie użytkowania wieczystego,

h) numer księgi wieczystej, z której wyodrębniono lokal;

12) informacje dotyczące własności (współwłasności):

a) w przypadku własności osoby fizycznej (0..*):

- pierwsze imię,

- drugie imię,

- nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

- drugi człon nazwiska złożonego,

- imię ojca,

- imię matki,

- numer PESEL,

- wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

b) w przypadku własności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (0..*):

- nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku przedsiębiorcy - firma,

- siedziba osoby prawnej, siedziba jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku przedsiębiorcy - siedziba przedsiębiorstwa,

- numer identyfikacyjny REGON,

- wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

c) w przypadku własności Skarbu Państwa (0..*):

- wyrazy „Skarb Państwa",

- nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

- siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

- numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

- wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

d) w przypadku własności jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi ta własność (0..*):

- nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi ta własność,

- siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi ta własność,

- numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi ta własność,

- wielkość udziału w prawie własności (0..*) i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*), a w przypadku samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd:

- - nazwa samorządowej jednostki organizacyjnej,

- - siedziba samorządowej jednostki organizacyjnej,

- - numer identyfikacyjny REGON samorządowej jednostki organizacyjnej;

13) informacje dotyczące użytkowania wieczystego (współużytkowania wieczystego):

a) w przypadku osoby fizycznej (0..*):

- pierwsze imię,

- drugie imię,

- nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

- drugi człon nazwiska złożonego,

- imię ojca,

- imię matki,

- numer PESEL,

- wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego (0..*) lub

- rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (0..*):

- nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku przedsiębiorcy - firma,

- siedziba osoby prawnej, siedziba jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku przedsiębiorcy - siedziba przedsiębiorstwa,

- numer identyfikacyjny REGON,

- wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego (0..*) i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

c) w przypadku Skarbu Państwa (0..*):

- wyrazy: „Skarb Państwa",

- nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

- siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

- numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

- wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego (0..*) i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

d) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi to użytkowanie wieczyste (0..*):

- nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi ta własność,

- siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi ta własność,

- numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi ta własność,

- wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego (0..*) i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*).

2. Zawiadomienie o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej zawiera również:

1) zestawienie zmian dotyczących oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej:

a) przed zmianą,

b) po zmianie;

2) zestawienie zmian o właścicielach, użytkownikach wieczystych oraz podmiotach uprawnionych wykazanych w dziale II księgi wieczystej:

a) przed zmianą,

b) po zmianie.

3. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 1, nie są treścią księgi wieczystej, nie są również treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej.

4. Zawiadomienie o zamknięciu księgi wieczystej zawiera:

1) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4;

2) informację o treści: „Księga wieczysta została zamknięta".


1) Do czasu wdrożenia adresu do doręczeń elektronicznych przekazywany jest adres elektronicznej skrzynki podawczej.

2) Symbol (1..*) oznacza, że określony zestaw informacji występuje w zawiadomieniu co najmniej jeden raz.

3) Symbol (0..*) oznacza, że określony zestaw informacji może nie wystąpić lub wystąpić wiele razy.

Załącznik 3. [TREŚĆ ZAWIADOMIEŃ O ZMIANACH DANYCH DOKONANYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW]

Załącznik nr 3

TREŚĆ ZAWIADOMIEŃ O ZMIANACH DANYCH DOKONANYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

I. Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do sądu prowadzącego księgi wieczyste

1. Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do sądu prowadzącego księgi wieczyste są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia:

a) nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej ewidencję gruntów i budynków,

b) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w lit. a,

c) adres elektronicznej skrzynki podawczej;

2) informacje dotyczące adresata zawiadomienia:

a) nazwa sądu prowadzącego księgi wieczyste,

b) siedziba sądu,

c) nazwa wydziału,

d) kod wydziału;

3) informacje o położeniu obiektów ewidencji gruntów i budynków objętych zawiadomieniem:

a) województwo,

b) powiat,

c) gmina,

d) jednostka ewidencyjna,

e) miejscowość,

f) identyfikator TERYT miejscowości,

g) dzielnica;

4) data wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków;

5) dokument stanowiący podstawę dokonanej zmiany:

a) rodzaj dokumentu,

b) nazwa wytwórcy dokumentu,

c) sygnatura,

d) data sporządzenia lub data przyjęcia do PZGiK w przypadku operatu technicznego;

6) opis zmiany;

7) zestawienie zmian zawierające dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem:

a) przed zmianą,

b) po zmianie;

8) data oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

2. Zakres zestawienia zmian, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, określają tabele nr 1-3:

Tabela nr 1

Opis stanu

przed zmianą

po zmianie

1

Działka ewidencyjna (0..*)1)

identyfikator działki ewidencyjnejnumer działki ewidencyjnejnumer obrębunazwa obrębunumer księgi wieczystejpole powierzchni ewidencyjnej [ha]1.1

Użytki (1..*)2)

rodzaj użytku gruntowegopowierzchnia użytku gruntowego1.2

Adres działki (0..*)

miejscowośćidentyfikator SIMC miejscowościulicaidentyfikator TERYT nazwy ulicynumer porządkowy
W przypadku gdy przedmiotem zmiany jest połączenie działek albo połączenie działek, a następnie ich podział - stan przed zmianą obejmuje wszystkie działki, których dotyczy zmiana.

Tabela nr 2

Opis stanu

przed zmianą

po zmianie

1

Budynek (0..*)

identyfikator budynkuliczba kondygnacji nadziemnychliczba kondygnacji podziemnychliczba ujawnionych samodzielnych lokaliłączna powierzchnia użytkowa lokali wyodrębnionychłączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionychłączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokalirodzaj budynku według KŚTnumer księgi wieczystej, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności1.1

Adres budynku (0..*)

miejscowośćidentyfikator SIMC miejscowościulicaidentyfikator TERYT nazwy ulicynumer porządkowy budynku1.2

Działka ewidencyjna, na której jest usytuowany budynek (1..*)

identyfikator działki ewidencyjnejnumer i nazwa obrębu ewidencyjnegonumer działki ewidencyjnej
Tabela nr 3

Opis stanu

przed zmianą

po zmianie

1

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość (0..*)

identyfikator lokalunumer księgi wieczystejrodzaj lokalu: mieszkalny/niemieszkalnypole powierzchni użytkowej lokalu [m2]pomieszczenia przynależne do lokalułączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu [m2]numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokaluidentyfikator budynku, w którym znajduje się lokal1.1

Adres lokalu (1..*)

miejscowośćidentyfikator SIMC miejscowościulicaidentyfikator TERYT nazwy ulicynumer porządkowy budynkunumer lokalu
3. Integralną częścią zawiadomienia są załączniki w postaci odpowiednich wypisów z rejestru gruntów, budynków lub lokali, a gdy jest to niezbędne - także wyrysów z mapy ewidencyjnej, sporządzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.).

II. Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, zwanego dalej „organem podatkowym", są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia:

a) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntów i budynków,

b) adres elektronicznej skrzynki podawczej;

2) informacje dotyczące adresata zawiadomienia:

a) nazwa organu podatkowego,

b) adres elektronicznej skrzynki podawczej;

3) oznaczenie jednostki rejestrowej gruntów, budynków i lokali;

4) data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

5) dokument stanowiący podstawę dokonanej zmiany;

6) opis zmiany;

7) zestawienie zmian danych przedmiotowych dotyczących działek ewidencyjnych, budynków i lokali:

a) przed zmianą,

b) po zmianie;

8) zestawienie zmian danych o podmiotach ewidencyjnych oraz udziałach we własności (0..*):

a) przed zmianą,

b) po zmianie;

9) data oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.


1) Symbol (0..*) oznacza, że określony zestaw informacji może nie wystąpić w zawiadomieniu lub może wystąpić wiele razy.

2) Symbol (1..*) oznacza, że określony zestaw informacji występuje w zawiadomieniu co najmniej jeden raz.

Załącznik 4. [TREŚĆ ZAWIADOMIENIA O ZMIANACH DANYCH UWIDOCZNIONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, PRZEKAZYWANYCH PRZEZ REJESTR PESEL, DOTYCZĄCYCH OSÓB FIZYCZNYCH]

Załącznik nr 4

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA O ZMIANACH DANYCH UWIDOCZNIONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, PRZEKAZYWANYCH PRZEZ REJESTR PESEL, DOTYCZĄCYCH OSÓB FIZYCZNYCH

1. Na treść zawiadomienia o zmianach danych uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, przekazywanych przez rejestr PESEL, dotyczących osób fizycznych, składają się:

1) tytuł: „Zawiadomienie o zmianie danych w rejestrze PESEL";

2) data dokonanej zmiany w formacie: rrrr-mm-dd;

3) numer PESEL osoby, której dotyczy zmiana;

4) rodzaj zmiany:

a) zmiana nazwiska,

b) zmiana imienia lub imion,

c) zmiana imienia lub imion rodziców,

d) zmiana adresu miejsca pobytu stałego,

e) data zgonu,

f) zmiana numeru PESEL;

5) aktualne dane osoby, której dotyczy zawiadomienie:

a) pierwsze imię,

b) drugie imię,

c) nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

d) drugi człon nazwiska złożonego,

e) numer PESEL,

f) imię matki,

g) imię ojca,

h) adres miejsca pobytu stałego:

- województwo, identyfikator TERYT województwa,

- powiat, identyfikator TERYT powiatu,

- gmina, identyfikator TERYT gminy,

- miejscowość, identyfikator SIMC miejscowości,

- kod pocztowy,

- ulica, identyfikator TERYT nazwy ulicy,

- numer porządkowy budynku,

- numer lokalu.

2. W przypadku gdy przyczyną zawiadomienia jest zgon osoby, na treść zawiadomienia składają się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. e i pkt 5 lit. a-f, oraz informacja o treści „data zgonu - rrrr-mm-dd".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-01
  • Data wejścia w życie: 2022-12-16
  • Data obowiązywania: 2023-12-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA