REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 108

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 10 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 4:

a) w lit. a wyraz „lub" zastępuje się wyrazem „albo",

b) uchyla się lit. b,

c) część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;";

2) w § 5:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły polskiej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły polskiej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:";

3) w § 8:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „kontraktowy,",

- w pkt 2:

- - w lit. a wyraz „lub" zastępuje się wyrazem „albo",

- - uchyla się lit. b,

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „kontraktowy,";

4) w § 9:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „kontraktowy,",

- w pkt 2:

- - w lit. a wyraz „lub" zastępuje się wyrazem „albo",

- - uchyla się lit. b,

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „kontraktowy,";

5) w § 11:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „kontraktowy,",

b) w pkt 3:

- w lit. a wyraz „lub" zastępuje się wyrazem „albo",

- uchyla się lit. b;

6) w § 12 w części wspólnej skreśla się wyrazy „albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego".

§ 2. [Warunki zajmowania dotychczasowego stanowiska]

1. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. stanowisko:

1) dyrektora i wicedyrektora szkoły polskiej może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz spełnia wymagania określone w:

a) § 1 pkt 5-11 i § 5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia zmienianego w § 1 albo

b) § 1 pkt 2 i 5-11 oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1;

2) wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz spełnia wymagania określone w:

a) § 1 pkt 1 i 5-11 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 i § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, albo

b) § 1 pkt 5-11 i § 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 i § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

3) wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz spełnia wymagania określone w:

a) § 1 pkt 1 i 5-11 oraz § 9 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, albo

b) § 1 pkt 1, 2 i 5-11 oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 i § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

4) kierownicze inne niż wymienione w § 1-4, § 6-9 i § 10 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5-11 i § 11 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz § 11 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed:

1) przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1-4 rozporządzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1-4 rozporządzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;

2) powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, o których mowa w § 8, § 9 i § 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem odpowiednio stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA