REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 504

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352) w § 3:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków wyznaczanych przez kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, po jednym spośród osób zatrudnionych w tej jednostce oraz spośród przedstawicieli polskich organizacji działających na rzecz transportu drogowego.";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może być osoba wyznaczona przez ministra właściwego do spraw transportu spośród osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym tego ministra lub w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez tego ministra oraz która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym albo

2) jednolite studia magisterskie na kierunku prawo i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, albo

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie transportu i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, albo

4) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz ukończyła studia podyplomowe, których program obejmował efekty uczenia się z zakresu transportu drogowego, i posiada co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, albo

5) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym i co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym.";

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:

1) posiada co najmniej:

a) wykształcenie średnie i 5-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego - w przypadku osoby zatrudnionej w jednostce, przy której działają jednostki egzaminacyjne,

b) wykształcenie średnie i 5-letnią praktykę zawodową w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego - w przypadku przedstawiciela polskiej organizacji działającej na rzecz transportu drogowego;

2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 10-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego - w przypadku przedstawiciela polskiej organizacji działającej na rzecz transportu drogowego.".

§ 2. [Pełnienie funkcji członka komisji egzaminacyjnej]

Dotychczasowi przewodniczący oraz członkowie komisji egzaminacyjnych przeprowadzający egzamin pisemny, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia spełniają wymagania określone w § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą pełnić swoje funkcje do czasu ustalenia odpowiednio przez ministra właściwego do spraw transportu oraz kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, nowej listy osób, które mogą pełnić funkcje przewodniczącego oraz członka tej komisji.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA