Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 1352

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) jednostkę, przy której działają komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzamin pisemny, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwane dalej „komisjami egzaminacyjnymi”;

2) wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i tryb ustalania jej składu;

3) rodzaje zabezpieczeń certyfikatu kompetencji zawodowych;

4) tryb zwalniania osoby ubiegającej się o certyfikat kompetencji zawodowych, zwanej dalej „kandydatem”, z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

§ 2. [Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie]

Jednostką, przy której działają komisje egzaminacyjne, jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

§ 3. [Skład komisji egzaminacyjnej]

1. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego wyznaczanego przez ministra właściwego do spraw transportu spośród osób zatrudnionych w komórce właściwej do spraw transportu drogowego urzędu obsługującego tego ministra, posiadającego ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, oraz dwóch członków wyznaczanych przez kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, po jednym spośród osób zatrudnionych w tej jednostce oraz spośród przedstawicieli polskich organizacji działających na rzecz transportu drogowego.

2. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba posiadająca co najmniej:

1) wykształcenie średnie i 5-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego – w przypadku osoby zatrudnionej w jednostce, przy której działają komisje egzaminacyjne;

2) wykształcenie średnie i 5-letnią praktykę zawodową w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego – w przypadku przedstawiciela polskiej organizacji działającej na rzecz transportu drogowego.

3. Listę osób, które mogą być:

1) przewodniczącym komisji – ustala minister właściwy do spraw transportu;

2) członkiem komisji – ustala kierownik jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne.

4. Na podstawie list, o których mowa w ust. 3, zawierających imiona i nazwiska osób, które mogą pełnić funkcję przewodniczącego lub członka komisji, kierownik jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, ustala każdorazowo skład komisji egzaminacyjnej.

5. Polskie organizacje działające na rzecz transportu drogowego zgłaszają swoich przedstawicieli do kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, raz w roku, w terminie do dnia 30 września.

6. Każda z organizacji, o których mowa w ust. 5, zgłasza nie więcej niż dwóch przedstawicieli na członków komisji egzaminacyjnej.

§ 4. [Zabezpieczenie certyfikatu kompetencji zawodowych]

Certyfikat kompetencji zawodowych jest zabezpieczony przez włókna aktywne w świetle ultrafioletowym, mikrodruk oraz wyczuwalne w dotyku litery „PL”.

§ 5. [Zwolnienie kandydata z całości albo z części egzaminu pisemnego]

1. Zwolnienie kandydata z całości albo z części egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, następuje na podstawie dołączonego do wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych:

1) dyplomu ukończenia studiów wyższych przez kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,

2) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przez kandydata

– lub kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).

2. Jednostka, przy której działają komisje egzaminacyjne, informuje kandydata o sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności przez wskazanie zakresu zagadnień, z których kandydat nie jest zwolniony na egzaminie.

§ 6. [Przepis przejściowy]

W sprawach dotyczących komisji egzaminacyjnych oraz trybu zwalniania osoby ubiegającej się o certyfikat kompetencji zawodowych z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837).

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

Dziennik Ustaw