REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 691

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 31 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 2037) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, potwierdzającą, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, popełnione umyślnie, chyba że uzyskała pozytywny wynik rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, o którym mowa w pkt 11.1.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.2));",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) posiada znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz znajomość przepisów dotyczących wewnętrznej kontroli jakości;",

c) w pkt 7 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8;

2) w § 22:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w stosunku do zarządzających lotniskami będącymi portami lotniczymi o rocznym natężeniu ruchu lotniczego poniżej 2 mln pasażerów - nie rzadziej niż raz na 3 lata, chyba że w okresie ostatnich 3 lat przeprowadzono audyt w tym porcie lotniczym,",

b) w ust. 3:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaistniałych uchybień w systemie ochrony podmiotu kontrolowanego,",

- uchyla się pkt 8;

3) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku braku możliwości przekazania oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 1, podmiot kontrolowany może przekazać ich kopie.";

4) w § 33 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Audytorzy wewnętrzni nie podlegają nadzorowi osoby odpowiedzialnej za ochronę lub kierującej służbami ochrony.";

5) w § 36:

a) w ust. 4 w pkt 5 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6;

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przeprowadzenie wewnętrznej kontroli jakości polega na zastosowaniu metod oraz technik kontroli adekwatnych do kontrolowanego zakresu.";

6) w § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podmiot prowadzący działalność lotniczą przechowuje przez okres trzech lat, od dnia zakończenia czynności wewnętrznej kontroli jakości, dokumentację zawierającą informacje o zakresie i wynikach wewnętrznej kontroli jakości, realizacji działań naprawczych oraz imionach i nazwiskach osób biorących udział w tej kontroli.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Podmioty prowadzące działalność lotniczą dostosują podległość służbową audytorów wewnętrznych zatrudnionych w tych podmiotach do wymogu, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Częstotliwość przeprowadzania poszczególnych rodzajów kontroli jakości]

Częstotliwość przeprowadzania poszczególnych rodzajów kontroli jakości, ustaloną na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, stosuje się do końca roku kalendarzowego, dla którego ją ustalono.

§ 4. [Egzamin certyfikujący]

Egzamin certyfikujący, o którym mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, dla kandydata na audytora wewnętrznego, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożył do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pisemne zgłoszenie swojego udziału w tym egzaminie, przeprowadza się na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 122 z 13.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 98, Dz. Urz. UE L 246 z 26.09.2019, str. 15, Dz. Urz. UE L 21 z 27.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 208 z 01.07.2020, str. 43, Dz. Urz. UE L 58 z 19.02.2021, str. 23, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 94 z 23.03.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 13.03.2023, str. 47.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-13
  • Data wejścia w życie: 2023-04-28
  • Data obowiązywania: 2023-04-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA