REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2109

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielania przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego dofinansowania przedsięwzięć na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 96) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) kryteria, warunki i tryb udzielania przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego dofinansowania przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej, a także istotne elementy wniosku o jego udzielenie;

2) istotne elementy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

§ 2. [Dofinansowania przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej]

Dofinansowania przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej, zwanego dalej „przedsięwzięciem", udziela się na podstawie następujących kryteriów:

1) stopnia spójności planowanego przedsięwzięcia z celami i zadaniami Centrum, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, zwanej dalej „ustawą";

2) wielkości znaczenia realizacji planowanego przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej;

3) wielkości posiadanych przez podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zwany dalej „wnioskodawcą", zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenia w zakresie dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej, umożliwiających zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia;

4) wielkości udziału środków własnych wnioskodawcy w budżecie przedsięwzięcia;

5) stopnia adekwatności budżetu przedsięwzięcia do celu i zakresu przedmiotowego i podmiotowego planowanego przedsięwzięcia;

6) możliwości realizacji zakładanych rezultatów planowanego przedsięwzięcia.

§ 3. [Warunek udzielenia dofinansowania]

Warunkiem udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia jest:

1) zapewnienie udziału środków własnych wnioskodawcy w budżecie przedsięwzięcia;

2) prowadzenie przez wnioskodawcę działalności stanowiącej przedmiot przedsięwzięcia.

§ 4. [Ogłoszenie o otwartym konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć]

1. Dyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zamieszcza ogłoszenie o otwartym konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, zwanego dalej „Centrum".

2. Dyrektor Centrum może zamieścić ogłoszenie o otwartym konkursie także:

1) na stronie internetowej Centrum lub

2) na profilu Centrum na portalach społecznościowych, lub

3) w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa, które jest stroną układów o stowarzyszeniu z Unią Europejską i umów z Unią Europejską o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu.

§ 5. [Treść ogłoszenia]

Ogłoszenie o otwartym konkursie zawiera:

1) informację o rodzaju przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie;

2) określenie miejsca i sposobu składania wniosków;

3) określenie terminu składania wniosków;

4) określenie terminu realizacji przedsięwzięć;

5) przywołanie podstawy prawnej ogłoszenia o otwartym konkursie;

6) adres strony internetowej, na której będą udostępniane dokumenty dotyczące otwartego konkursu, w tym regulamin otwartego konkursu oraz zmiany tych dokumentów i odnoszące się do nich wyjaśnienia.

§ 6. [Komisja konkursowa]

1. Dla każdego ogłoszonego otwartego konkursu Dyrektor Centrum powołuje komisję konkursową do zaopiniowania wniosków, składającą się co najmniej z pięciu członków, w tym przewodniczącego komisji konkursowej i wiceprzewodniczącego komisji konkursowej.

2. Członkiem komisji konkursowej może być osoba, która:

1) wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach z zakresu stosunków Polaków z narodami Europy Wschodniej;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Do członka komisji konkursowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), dotyczące podstaw wyłączenia pracownika. Wyłączenia członka komisji konkursowej dokonuje Dyrektor Centrum.

4. Członek komisji konkursowej, przed przystąpieniem do oceny wniosku, składa Dyrektorowi Centrum oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go od udziału w ocenie wniosku oraz że nie zachodzą okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem wnioskodawcy.

5. Członkom komisji konkursowej niebędącym pracownikami Centrum przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji konkursowej w wysokości:

1) do 100% - dla przewodniczącego komisji konkursowej;

2) do 75% - dla zastępcy przewodniczącego i sekretarza komisji konkursowej;

3) do 50% - dla pozostałych członków komisji konkursowej

- minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667).

§ 7. [Treść wniosku]

1. Wniosek zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy:

a) ulicę,

b) numer domu lub lokalu,

c) miejscowość,

d) kod pocztowy,

e) państwo;

3) adres do korespondencji wnioskodawcy:

a) ulicę,

b) numer domu lub lokalu,

c) miejscowość,

d) kod pocztowy,

e) państwo;

4) fakultatywnie numer telefonu wnioskodawcy;

5) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy;

6) adres strony internetowej wnioskodawcy, jeżeli posiada;

7) w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi - wskazanie formy prawnej prowadzonej działalności;

8) opis planowanego przedsięwzięcia;

9) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;

10) numer REGON lub numer NIP - w przypadku wnioskodawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11) numer NIP albo numer PESEL, a jeżeli numer PESEL nie został nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku wnioskodawców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli osoby takie zostały wyznaczone;

13) fakultatywnie dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

14) numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

2. Do wniosku dołącza się:

1) harmonogram realizacji przedsięwzięcia;

2) budżet przedsięwzięcia określający koszty realizacji przedsięwzięcia i źródła ich finansowania, w tym wysokość własnego wkładu finansowego oraz wysokość i źródła wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych;

3) uzasadnienie przedsięwzięcia uwzględniające kryteria, o których mowa w § 2;

4) kopie umów, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż Centrum, jeżeli jest ono przewidywane;

5) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 25 ustawy;

6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w przypadku wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) odpis z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku - w przypadku wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

8) dokument pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli w imieniu wnioskodawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6 lub 7.

3. Odpis albo dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, powinien zawierać co najmniej imię (imiona) i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy oraz dane o przedmiocie prowadzonej działalności, a w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi także dane o formie prawnej prowadzonej działalności, sposobie i osobach uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1-3, Dyrektor Centrum wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wzywającego do usunięcia tych braków, z pouczeniem, że ich nieusunięcie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4, lub złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w § 5 pkt 3, Dyrektor Centrum pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, o czym powiadamia wnioskodawcę.

6. Dyrektor Centrum lub komisja konkursowa mogą zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień lub informacji dotyczących danych zawartych we wniosku na każdym etapie postępowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma wzywającego do udzielenia wyjaśnień lub informacji.

7. Dyrektor Centrum może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności podane we wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma wzywającego do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności podane we wniosku.

8. Nieudzielenie przez wnioskodawcę wyjaśnień lub informacji w terminie, o którym mowa w ust. 6, lub nieprzedłożenie przez wnioskodawcę żądanych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, bierze się pod uwagę przy ocenie spełnienia przez wnioskodawcę warunków udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

§ 8. [Uchwały podejmowane przez komisję konkursową]

1. Komisja konkursowa w drodze uchwały:

1) dokonuje oceny wniosku według kryteriów, o których mowa w § 2;

2) przygotowuje opinię w zakresie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia i jego wysokości albo odmowy udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

2. Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego komisji konkursowej lub wiceprzewodniczącego komisji konkursowej.

3. Uchwały komisji konkursowej są podejmowane w drodze uzgodnienia i wymagają uzasadnienia.

4. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt uchwały może być, z inicjatywy przewodniczącego komisji konkursowej, poddany głosowaniu. Uchwały komisji konkursowej są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej.

5. Członek komisji konkursowej, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

6. Uchwałę komisji konkursowej podpisuje przewodniczący komisji konkursowej i przedkłada ją niezwłocznie Dyrektorowi Centrum.

7. W przypadku gdy jest to uzasadnione ilością złożonych wniosków, ilością członków komisji konkursowej i koniecznością zapewnienia sprawności przebiegu konkursu, Dyrektor Centrum może zarządzić ocenę wniosków przez odpowiednio do tego powołane zespoły komisji konkursowej składające się z co najmniej dwóch członków komisji konkursowej. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio, przy czym oceny zespołów komisji konkursowej stanowią załącznik do uchwały komisji konkursowej.

§ 9. [Decyzje podejmowane przez Dyrektora Centrum]

Dyrektor Centrum, po zapoznaniu się z uchwałą komisji konkursowej:

1) udziela dofinansowania przedsięwzięcia w określonej wysokości, biorąc pod uwagę posiadane środki oraz spodziewane przychody Centrum w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, albo

2) odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

§ 10. [Zbiorcza informacja o liczbie i wysokości udzielonych dofinansowań]

1. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum zamieszcza się zbiorczą informację o liczbie i wysokości udzielonych dofinansowań.

2. Informacja o liczbie i wysokości udzielonych dofinansowań może być także zamieszczona na:

1) stronie internetowej Centrum lub

2) profilu Centrum na portalach społecznościowych.

§ 11. [Ostateczny charakter rozstrzygnięcia o udzieleniu albo odmowie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia]

1. Rozstrzygnięcie Dyrektora Centrum o udzieleniu albo odmowie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia jest ostateczne.

2. W przypadku odmowy udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia Dyrektor Centrum może, jeżeli zaistnieją nowe okoliczności istotne dla oceny wniosku, ponownie rozstrzygnąć o udzieleniu albo o odmowie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia, w tym skierować wniosek do ponownej oceny przez komisję konkursową.

§ 12. [Termin na zawiadomienie o udzieleniu albo odmowie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia]

Dyrektor Centrum zawiadamia wnioskodawcę o udzieleniu albo odmowie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia w sprawie.

§ 13. [Istotne elementy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia]

Istotnymi elementami umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia są postanowienia określające:

1) strony umowy;

2) budżet przedsięwzięcia określający koszty realizacji przedsięwzięcia i źródła ich finansowania, w tym wysokość własnego wkładu finansowego oraz wysokość i źródło wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych;

3) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

4) wysokość udzielonego dofinansowania przedsięwzięcia oraz termin i sposób jego płatności;

5) termin i sposób rozliczenia dofinansowania przedsięwzięcia.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1512).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-03
  • Data wejścia w życie: 2023-10-04
  • Data obowiązywania: 2023-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA