REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 217

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 lutego 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. W oznakowaniu napoju alkoholowego w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) można dodatkowo umieścić określenie „nalewka”, w przypadku gdy ten napój alkoholowy jest napojem spirytusowym, który spełnia wymagania określone w art. 2 lit. a-c, e oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/787”, i został wyprodukowany w sposób określony w art. 2 lit. d ppkt (i) tiret drugie rozporządzenia 2019/787, a podczas jego produkcji było możliwe dodanie jedynie:

1) innych produktów rolniczych i środków spożywczych, o których mowa w art. 2 lit. d ppkt (i) w tiret trzecie w tiret piąte i szóste rozporządzenia 2019/787, których macerowanie lub podobne przetwarzanie, o których mowa w art. 2 lit. d ppkt (i) tiret drugie rozporządzenia 2019/787, odbywa się przez co najmniej 15 dni i skutkiem tej maceracji lub tego przetwarzania jest uzyskanie przez ten napój spirytusowy dominującego smaku pochodzącego z innych produktów rolniczych lub środków spożywczych;

2) produktów słodzących, o których mowa w art. 4 pkt 9 lit. a, c oraz d rozporządzenia 2019/787.

2. Inne produkty rolnicze i środki spożywcze określone w ust. 1 pkt 1 nie obejmują:

1) moszczów owocowych, soków owocowych i zagęszczonych soków owocowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 550);

2) wyrobów winiarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich.

3. Określenie „nalewka” można uzupełnić o nazwę jej dominującego smaku pochodzącego z innych produktów rolniczych lub środków spożywczych określonych w ust. 1 pkt 1 stosowanych w maceracji lub podobnym przetwarzaniu, o których mowa w art. 2 lit. d ppkt (i) tiret drugie rozporządzenia 2019/787.”;

2) w § 19:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) rzeczywistą zawartość objętościową alkoholu, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 1169/2011 - zgodnie z art. 28 tego rozporządzenia;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowych.

1b. Przepisu ust. 1 pkt 3a nie stosuje się do napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowych sporządzanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego.”.

§ 2. [Obrót napojami alkoholowymi zawierającymi w oznakowaniu określenie „nalewka”]

Napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i zawierają w oznakowaniu określenie „nalewka”, a nie spełniają wymagań określonych w § 3a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania ich zapasów.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 9 października 2023 r. pod numerem 2023/0572/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2019, z 2017 r. poz. 2150 i 2461, z 2019 r. poz. 754, z 2020 r. poz. 1149, z 2022 r. poz. 2114 oraz z 2023 r. poz. 2233.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 316I z 06.12.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 238 z 06.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 12, Dz. Urz. UE L 382 z 28.10.2021, str. 59 oraz Dz. Urz. UE L 197 z 26.07.2022, str. 71.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-19
  • Data wejścia w życie: 2024-08-20
  • Data obowiązywania: 2024-08-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA