REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 658

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2023 r. poz. 1282) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte:

a) w spisie treści w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH,

b) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

- w bloku tematycznym 1.03 OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w badaniu o symbolu 1.03.03 (020) Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości w pkt 8 Źródła danych,

- w bloku tematycznym 1.25 WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA w badaniu o symbolu 1.25.27 (071) Rachunki ochrony socjalnej: Satelitarny rachunek ochrony socjalnej, Europejski system zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w pkt 8 Źródła danych,

c) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli Informacje o przekazywanych danych: w lp. 3, w lp. 23, w lp. 23.1 i w lp. 23.8

- w różnym przypadku wyrazy "Ministerstwo Edukacji i Nauki" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Ministerstwo Edukacji Narodowej";

2) użyte:

a) w spisie treści w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH,

b) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

- w bloku tematycznym 1.04 GOSPODARKA SPOŁECZNA w badaniach o symbolach:

- - 1.04.07 (026) Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej w pkt 8 Źródła danych,

- - 1.04.09 (027) Działalność integracyjna podmiotów ekonomii społecznej w pkt 8 Źródła danych,

- w bloku tematycznym 1.20 RODZINA w badaniach o symbolach:

- - 1.20.04 (030) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w pkt 8 Źródła danych,

- - 1.20.05 (031) Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w pkt 8 Źródła danych

- w bloku tematycznym 1.25 WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA w badaniach o symbolach:

- - 1.25.07 (063) Pomoc społeczna w pkt 8 Źródła danych,

- - 1.25.11 (066) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 8 Źródła danych,

- - 1.25.27 (071) Rachunki ochrony socjalnej: Satelitarny rachunek ochrony socjalnej, Europejski system zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w pkt 8 Źródła danych,

- w bloku tematycznym 1.26 NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA w badaniu o symbolu 1.26.01 (072) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi w pkt 8 Źródła danych,

- w bloku tematycznym 1.29 ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA w badaniu o symbolu 1.29.17 (101) Rachunki Zdrowia: Narodowy Rachunek Zdrowia, Satelitarny Rachunek Zdrowia w pkt 8 Źródła danych,

c) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli Informacje o przekazywanych danych: w lp. 8, w lp. 8.3-8.5, w lp. 30, w lp. 30.7, w lp. 30.8, w lp. 30.10, w lp. 30.25, w lp. 30.26, w lp. 30.29 i w lp. 30.31

- w różnym przypadku wyrazy "Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej";

3) w spisie treści w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH:

a) po poz. 28 dodaje się poz. 28a w brzmieniu:

"28a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego",

b) poz. 136 otrzymuje brzmienie:

"136. Zestawy danych z systemów informacyjnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury";

4) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

a) w bloku tematycznym 1.01 STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA w badaniu o symbolu 1.01.05 (004) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych w akapicie trzynastym skreśla się wyraz "gminy",

b) w bloku tematycznym 1.25 WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA w badaniu o symbolu 1.25.07 (063) Pomoc społeczna w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych uchyla się akapit 8 i 9,

c) w bloku tematycznym 1.26 NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA w badaniu o symbolu 1.26.04 (073) Obrót nieruchomościami w pkt 8 Źródła danych dodaje się akapit czwarty w brzmieniu:

"Wyniki innych badań:

- 1.26.10 Charakterystyka zasobów budynkowych.",

d) w bloku tematycznym 1.27 EDUKACJA w badaniu o symbolu 1.27.05 (078) Szkolnictwo wyższe i jego finanse pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni (lp. 1.53),

- S-10 - sprawozdanie o studiach w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe (lp. 1.142),

- S-11 - sprawozdanie o świadczeniach dla studentów i doktorantów w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe (lp. 1.143),

- S-12 - sprawozdanie o studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, doktorantach oraz zatrudnieniu w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe (lp. 1.144).

Zestawy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 3 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- EN-1 - sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne (lp. 3.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące studentów (lp. 23.9),

- dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach (lp. 23.10),

- dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra (lp. 23.11),

- dane dotyczące studentów i absolwentów studiów, w tym cudzoziemców (lp. 23.12),

- dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz doktorantów (lp. 23.13),

- dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (lp. 23.14),

- dane dotyczące wykazu uczelni i ich filii oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie lub studia doktoranckie (lp. 23.15),

- dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów (lp. 23.16).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 72 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące nadanych tytułów profesora (lp. 72.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 28a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego (lp. 28a.2),

- dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych (lp. 28a.3),

- dane dotyczące mobilności absolwentów (lp. 28a.4).

Wyniki innych badań:

- 1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych,

- 1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego,

- 1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa.",

e) w bloku tematycznym 1.43 NAUKA, TECHNIKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, TELEKOMUNIKACJA:

- w badaniu o symbolu 1.43.01 (110) Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) w pkt 8 Źródła danych po akapicie szóstym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 28a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (lp. 28a.1).",

- w badaniu o symbolu 1.43.09 (113) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 72 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące nadanych tytułów profesora (lp. 72.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiej Akademii Nauk nr 132 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie liczby członków Polskiej Akademii Nauk (lp. 132.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 28a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego (lp. 28a.2).

Wyniki innych badań:

- 1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),

- 1.27.05 Szkolnictwo wyższe i jego finanse.

Inne źródła danych:

Wyniki narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.",

f) w bloku tematycznym 1.45 DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA w badaniu o symbolu 1.45.01 (126) Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS:

- "Charakterystyka gospodarstw rolnych" (kwiecień 2025),

- "Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2024" (grudzień 2024),

- "Rolnictwo w 2023 r." (listopad 2024).

Internetowe bazy danych:

- Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - EUROFARM (styczeń 2025).",

g) w bloku tematycznym 1.61 WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH:

- w badaniu o symbolu 1.61.12 (195) Grupy przedsiębiorstw pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- GP - sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw (lp. 1.67).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów nr 24 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzenia sprawozdania według struktur wskazanych w załącznikach nr 1 i 4-6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez jednostki zobowiązane (lp. 24.30),

- informacje podatkowe dotyczące raportowania według krajów country-by-country reporting (CbC-P, CbC-R) (lp. 24.77).

Wyniki innych badań:

- 1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

- 1.61.15 Podmioty z kapitałem zagranicznym,

- 1.61.16 Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą.",

- w badaniu o symbolu 1.61.15 (198) Podmioty z kapitałem zagranicznym pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa (lp. 1.153),

- SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw (lp. 1.154).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów nr 24 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- informacje podatkowe dotyczące raportowania według krajów country-by-country reporting (CbC-P, CbC-R) (lp. 24.77).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:

- dane dotyczące podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.",

- w badaniu o symbolu 1.61.16 (199) Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- KZZ - sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne (lp. 1.91).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów nr 24 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące dochodów z zagranicznych jednostek kontrolowanych - CIT-CFC (lp. 24.23),

- informacje podatkowe dotyczące raportowania według krajów country-by-country reporting (CbC-P, CbC-R) (lp. 24.77).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:

- dane dotyczące rezydentów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w zakresie numerów REGON,

- dane dotyczące akcji i udziałów nierezydenta będących w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego (formularz AZ-IB).",

- w badaniu o symbolu 1.61.18 (201) Globalne łańcuchy wartości:

- - w pkt 5 Cel badania akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

"Celem badania jest dostarczenie informacji o zaangażowaniu przedsiębiorstw działających w Polsce w globalne łańcuchy wartości.

Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej,

- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/918 z dnia 13 czerwca 2022 r. określające specyfikacje techniczne wymogów dotyczących danych w odniesieniu do tematu "Globalne łańcuchy wartości" zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 (Dz. Urz. UE L 159 z 14.06.2022, str. 43).",

- - pkt 6 Zakres podmiotowy, pkt 7 Zakres przedmiotowy, pkt 8 Źródła danych, pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymują brzmienie:

"6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa będące producentami rynkowymi, dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K, L, M, N, P (z wyłączeniem szkół wyższych), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Łańcuchy wartości przedsiębiorstw. Międzynarodowe łańcuchy dostaw. Podmioty należące do grup przedsiębiorstw. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa (lp. 1.153),

- SR - sprawozdanie o organizacji działalności przedsiębiorstwa (lp. 1.215).

Wyniki innych badań:

- 1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym,

- 1.51.09 Międzynarodowy handel usługami,

- 1.61.12 Grupy przedsiębiorstw,

- 1.61.15 Podmioty z kapitałem zagranicznym,

- 1.61.16 Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane na temat organizacji działalności przedsiębiorstw, w przekrojach: wybrane kraje i grupy krajów, rodzaje funkcji biznesowych, rodzaje partnerów biznesowych, klasy wielkości, rodzaje działalności PKD (sekcje).

Czynniki wpływające na organizację działalności przedsiębiorstw, w przekrojach: rodzaje działalności PKD (sekcje).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne:

- "Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2023 r." (czerwiec 2025).

Internetowe bazy danych:

- Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Globalizacja w Statystyce Przedsiębiorstw - Globalne łańcuchy wartości i sourcing międzynarodowy (grudzień 2025).",

h) w bloku tematycznym 1.64 CENY w badaniu o symbolu 1.64.19 (227) Badanie cen nieruchomości mieszkalnych:

- w pkt 5 Cel badania w akapicie trzecim tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1470 z dnia 17 lipca 2023 r. określające specyfikacje metodologiczne i techniczne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/792 w odniesieniu do wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych i wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych zamieszkiwanych przez właściciela oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1148.",

- pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:

- dane dotyczące cen mieszkań, domów oraz gruntów budowlanych.

Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych nr 148 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące cen nieruchomości (lp. 148.3).

Wyniki innych badań:

- 1.26.10 Charakterystyka zasobów budynkowych.",

i) w bloku tematycznym 1.65 FINANSE PUBLICZNE w badaniu o symbolu 1.65.13 (229) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych:

- w akapicie piątym skreśla się wyrazy: "- dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych (lp. 23.20).",

- po akapicie dziewiątym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 28a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych (lp. 28a.3).",

j) w bloku tematycznym 1.67 RACHUNKI NARODOWE:

- w badaniu o symbolu 1.67.01 (242) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego nr 18 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji (lp. 18.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów nr 24 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- informacje podatkowe dotyczące raportowania według krajów country-by-country reporting (CbC-P, CbC-R) (lp. 24.77).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nr 25 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wykorzystania środków z UE, których wdrażanie koordynuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (lp. 25.3).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej nr 29 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego MON (lp. 29.12),

- dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego (lp. 29.14).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO RYBY 2014-2020 (lp. 31.6).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 34 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych podległych MSWiA (lp. 34.12).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 38 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy unijnych przez beneficjentów (lp. 38.3),

- dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy krajowych przez beneficjentów (lp. 38.4).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Biura Rzecznika Finansowego nr 47 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez: krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zarządzających ASI, małe instytucje płatnicze oraz dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego; dane roczne uwzględniające rozliczenie salda zaliczek (lp. 47.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej nr 49 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego w Służbie Więziennej (lp. 49.2).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej nr 64 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych prokuratorom w podziale według wieku oraz płci (lp. 64.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr 75 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące liczby ubezpieczonych w funduszu emerytalno-rentowym, liczby świadczeniobiorców i przeciętnej wysokości świadczeń, liczby i przeciętnej wysokości nowo przyznanych emerytur, długości okresu ubezpieczenia (lp. 75.10).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego nr 79 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane ze sprawozdawczości finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (lp. 79.2),

- dane z zakresu sprawozdawczości finansowej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (lp. 79.6),

- dywidendy banków - dane z uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (lp. 79.10),

- dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich (lp. 79.11),

- dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (lp. 79.12),

- dane dotyczące kapitału emerytalnego i liczby członków otwartego funduszu emerytalnego, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe, w podziale rok urodzenia, płeć oraz rodzaj rachunku w zależności od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do ZUS lub OFE (lp. 79.13),

- dane ze sprawozdawczości finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w zakresie dywidend wypłacanych przez PTE (lp. 79.17).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 93 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych sędziom w podziale według wieku oraz płci (lp. 93.2).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:

- dane dotyczące wartości wyemitowanych i rozdysponowanych złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich oraz złotych monet uncjowych,

- dane dotyczące dochodów i transferów w ramach Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą.

Zestawy danych z systemów informacyjnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nr 136 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych prokuratorom w podziale według wieku oraz płci (lp. 136.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych sądów powszechnych nr 143 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych sędziom w podziale według wieku oraz płci (lp. 143.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Sądu Najwyższego nr 144 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych sędziom w podziale według wieku oraz płci (lp. 144.3).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nr 153 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące rachunku zysków i strat (lp. 153.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych wojewódzkich sądów administracyjnych nr 167 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń socjalnych (emerytalnych i rentowych) przyznawanych sędziom w podziale według wieku oraz płci (lp. 167.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA nr 171 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego MSWiA (lp. 171.2).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 172 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące zanonimizowanej 3-procentowej próby losowej ubezpieczonych w ZUS (lp. 172.2).

Wyniki innych badań:

- 1.04.01 Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe,

- 1.04.06 Partie polityczne,

- 1.04.08 Partnerzy dialogu społecznego - organizacje pracodawców i związki zawodowe,

- 1.24.03 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe,

- 1.25.11 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej,

- 1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi,

- 1.27.05 Szkolnictwo wyższe i jego finanse,

- 1.28.10 Badanie finansów instytucji kultury,

- 1.29.16 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia,

- 1.45.03 Użytkowanie gruntów,

- 1.45.05 Powierzchnia zasiewów,

- 1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,

- 1.46.01 Produkcja sprzedana przemysłu,

- 1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa,

- 1.49.05 Obrót i działalność gastronomiczna,

- 1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),

- 1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,

- 1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,

- 1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

- 1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

- 1.61.12 Grupy przedsiębiorstw,

- 1.61.15 Podmioty z kapitałem zagranicznym,

- 1.61.16 Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą,

- 1.62.04 Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji,

- 1.62.13 Działalność przedsiębiorstw leasingowych,

- 1.65.19 Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych,

- 1.65.20 Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych,

- 1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej,

- 1.66.02 Nakłady na środki trwałe,

- 1.67.03 Rachunki kwartalne,

- 1.67.04 Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych,

- 1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych,

- 1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty,

- 1.80.02 System Jednostek do Badań Społecznych - operaty.",

- w badaniu o symbolu 1.67.03 (243) Rachunki kwartalne pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- DG-1 - meldunek o działalności gospodarczej (lp. 1.43),

- F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (lp. 1.51),

- SFU-OZ - sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce (lp. 1.145).

Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego nr 18 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji (lp. 18.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów nr 24 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (lp. 24.25),

- informacje podatkowe dotyczące raportowania według krajów country-by-country reporting (CbC-P, CbC-R) (lp. 24.77).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nr 25 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wykorzystania środków z UE, których wdrażanie koordynuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (lp. 25.4).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO RYBY 2014-2020 (lp. 31.6).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 38 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy krajowych przez beneficjentów (lp. 38.4).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

- dane o wypłatach dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. nr 39 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie wsparcia finansowego ze środków tarczy antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (lp. 39.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Biura Rzecznika Finansowego nr 47 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez: krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zarządzających ASI, małe instytucje płatnicze oraz dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego; dane roczne uwzględniające rozliczenie salda zaliczek (lp. 47.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego nr 79 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane bilansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (lp. 79.7),

- dane dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych działających oraz będących w likwidacji albo w upadłości (lp. 79.8),

- dane dotyczące pracowniczych programów emerytalnych oraz OFE (lp. 79.14),

- dane dotyczące indywidualnych kont emerytalnych (IKE), indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) (lp. 79.15),

- dane dotyczące PPE (lp. 79.16),

- dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE (lp. 79.18),

- dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na dane ogółem i działy I i II (lp. 79.19),

- dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na dane ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału (lp. 79.21).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr 83 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o środkach krajowych przekazywanych na poszczególne instrumenty pomocy i prefinansowanych przez budżet państwa (lp. 83.8).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:

- dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP,

- dane do obliczenia i alokacji w rachunkach narodowych usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej,

- dane dotyczące dochodów i transferów,

- dane kwartalne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM),

Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nr 127 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz obowiązkowych wpłat zakładów ubezpieczeń (lp. 127.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. nr 128 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach programów rządowych "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm", "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" oraz "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" (lp. 128.1),

- dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK) (lp. 128.2).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nr 140 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o stanie zapasów agencyjnych i rezerw strategicznych (lp. 140.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 172 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące płatników składek (lp. 172.10),

- dane dotyczące ubezpieczonych (lp. 172.13).

Wyniki innych badań:

- 1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,

- 1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,

- 1.45.29 Powszechny Spis Rolny - opracowanie wyników,

- 1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa,

- 1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),

- 1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,

- 1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

- 1.61.12 Grupy przedsiębiorstw,

- 1.61.15 Podmioty z kapitałem zagranicznym,

- 1.61.16 Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą,

- 1.62.08 Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych,

- 1.62.16 Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych,

- 1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,

- 1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- 1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej.",

- w badaniu o symbolu 1.67.06 (246) Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych) pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów nr 24 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące podatników VAT rozliczających podatek VAT w ramach procedury VAT MOSS/OSS/IOSS (lp. 24.26),

- dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT) (lp. 24.51),

- informacje podatkowe dotyczące raportowania według krajów country-by-country reporting (CbC-P, CbC-R) (lp. 24.77).

Inne źródła danych:

Wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS:

- B-01, B-02 (pozyskanych w badaniu 1.47.01), C-01 (pozyskanych w badaniu 1.64.03), C-01b (pozyskanych w badaniu 1.64.05), DNU-K, DNU-R (pozyskanych w badaniu 1.51.09), F-01/I-01 (pozyskanych w badaniu 1.61.01), F-01/s (pozyskanych w badaniu 1.27.05), F-02/dk (pozyskanych w badaniu 1.28.10), F-03 (pozyskanych w badaniu 1.66.01), G-05 (pozyskanych w badaniu 1.44.15), H-01a, H-01/k, H-01s (pozyskanych w badaniu 1.49.02), H-01g (pozyskanych w badaniu 1.49.05), P-01, P-02 (pozyskanych w badaniu 1.46.04), PNT-01 (pozyskanych w badaniu 1.43.01), SOF-1, SOF-4s (pozyskanych w badaniu 1.04.01), SOF-3 (pozyskanych w badaniu 1.04.06), SP, SP-3 (pozyskanych w badaniu 1.61.05), T-02 (pozyskanych w badaniu 1.48.11), Z-06 (pozyskanych w badaniu 1.23.02) - z PBSSP 2020,

- SOF-2F (pozyskanych w badaniu 1.04.08) - z PBSSP 2018.

Wykorzystanie wyników badań:

- 1.67.01 - Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych z PBSSP 2022;

- 1.45.03 - Użytkowanie gruntów, 1.45.05 - Powierzchnia zasiewów, 1.45.08 - Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych, 1.45.09 - Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń), 1.45.10 - Pogłowie i produkcja świń, 1.45.12 - Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych, 1.45.25 - Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 1.61.12 - Grupy przedsiębiorstw, 1.61.15 - Podmioty z kapitałem zagranicznym, 1.61.16 - Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą, 1.64.04 - Krajowe średnie ceny producentów wyrobów spożywczych, 1.64.06 - Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych, 1.64.07 - Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych, 1.64.08 - Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej, 1.64.15 - Badanie indeksów cen eksportu i importu, 1.64.16 - Badanie cen producentów usług - z PBSSP 2020;

- danych ze sprawozdania MZ-03 (pozyskanych w badaniu 1.29.16) - z PBSSP 2020.

Wykorzystanie danych z zestawów danych:

- Ministerstwa Finansów (system informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony na podstawie sprawozdań Rb)), Ministerstwa Obrony Narodowej (system ewidencji księgowej KRAB) - dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.65.19), Komisji Nadzoru Finansowego (system informacyjny zawierający dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich), Narodowego Banku Polskiego (System Gospodarki Własnej (SGW)) - dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.67.01) - z PBSSP 2021;

- Ministerstwa Finansów (Automatyczny System Eksportu; Automatyczny System Importu; system informacyjny zawierający dane z deklaracji statystycznych dotyczących odprawy scentralizowanej realizowanej między co najmniej dwoma państwami UE), Ministerstwa Klimatu (System informacyjny dotyczący obrotów energią elektryczną i gazem), Izby Morskiej (rejestr okrętowy), Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (system informacyjny dotyczący zakupu/sprzedaży ryb), Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Rejestr cywilnych statków powietrznych (RCSP)) - dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.51.01), Ministerstwa Finansów (system INTRASTAT), Ministerstwa Klimatu (system informacyjny dotyczący obrotów energią elektryczną i gazem), Izby Morskiej (rejestr okrętowy), Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (system informacyjny dotyczący zakupu/sprzedaży ryb), Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Rejestr cywilnych statków powietrznych (RCSP)) - dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.51.07), Ministerstwa Finansów (baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług (VAT); Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem - ZEFIR2) - (pozyskane w badaniu 1.61.01), Ministerstwa Finansów (baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT); baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) - (pozyskane w badaniu 1.80.01)), Narodowego Banku Polskiego (dane roczne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)) - dane zagregowane (pozyskane w badaniu 1.51.09) - z PBSSP 2020.".

5) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli Informacje o przekazywanych danych:

a) w lp. 1 dodaje się lp. 1.215 w brzmieniu:

215.

SR - sprawozdanie o organizacji działalności przedsiębiorstwa

Podmioty gospodarki narodowej, bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K, L, M, N, P (z wyłączeniem szkół wyższych), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R, S (z wyłączeniem działu 94), dokonujące międzynarodowych dostaw lub zmian w organizacji działalności;

metoda obserwacji pełnej

Międzynarodowe łańcuchy dostaw. Łańcuchy wartości przedsiębiorstw. Pracujący, w tym zatrudnieni. Dane identyfikacyjne

Co 3 lata do 30 października 2024 r. za lata 2021-2023;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/

1.61.18

 

b) w lp. 23:

- w lp. 23.1 i lp. 23.8 wyraz "MEiN" zastępuje się wyrazem "MEN",

- uchyla się lp. 23.17, lp. 23.18, lp. 23.20 i lp. 23.21,

c) w lp. 24 dodaje się lp. 24.77 w brzmieniu:

77.

Baza danych country-by-country reporting;

MF CBC 01 - informacje podatkowe dotyczące raportowania według krajów country-by-country reporting (CbC-P, CbC-R)

Ministerstwo Finansów

Identyfikator podatkowy NIP jednostki składającej powiadomienie. Nazwa jednostki składającej powiadomienie. Od (pierwszy dzień sprawozdawczego roku obrotowego). Do (ostatni dzień sprawozdawczego roku obrotowego). Nazwa podmiotu przekazującego informację. Identyfikator podatkowy NIP podmiotu przekazującego informację. Polski identyfikator podatkowy NIP jednostki raportującej. Kraj rezydencji jednostki raportującej. Nazwa jednostki raportującej. Nazwa grupy podmiotów. Rola jednostki składającej informację o grupie podmiotów. Adres siedziby jednostki raportującej. Państwo lub terytorium rezydencji podatkowej. Kod waluty, w której wyrażone są kwoty ujęte w informacji. Przychody osiągnięte od podmiotów niezależnych. Przychody osiągnięte od jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów. Przychody grupy podmiotów. Kapitał podstawowy (zakładowy) grupy podmiotów. Pracownicy grupy podmiotów w przeliczeniu na pełne etaty. Suma wartości księgowych aktywów rzeczowych netto (trwałych i obrotowych), z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz wartości niematerialnych i aktywów finansowych grupy podmiotów. Nazwa jednostki wchodzącej w skład grupy podmiotów. Kraj wydania numeru identyfikacji podatkowej TIN. Kraj jednostki wchodzącej w skład grupy podmiotów. Rola jednostki wchodzącej w skład grupy podmiotów. Państwo lub terytorium miejsca utworzenia albo rejestracji. Rodzaj działalności gospodarczej jednostki wchodzącej w skład grupy podmiotów

Raz w roku do 5 lutego 2025 r. za rok 2023;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.61.12, 1.61.15, 1.61.16, 1.67.01, 1.67.03, 1.67.06

 

d) po lp. 28 dodaje się lp. 28a w brzmieniu:

28a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1.

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

MNiSW ZSIoSWiN 11 - dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Liczba projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Wartość projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Raz w roku do 24 lipca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.43.01

2.

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

MNiSW ZSIoSWiN 12 - dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nadane stopnie doktora habilitowanego. Nadane stopnie doktora

Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.27.05, 1.43.09

3.

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

MNiSW ZSIoSWiN 14 - dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Amortyzacja. Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z budżetu państwa. Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Fundusz stypendialny. Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Fundusz zasadniczy. Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw. Kwota stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki. Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe. Koszty działalności operacyjnej. Koszty finansowe. Koszty podstawowej działalności operacyjnej. Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich). Koszty rodzajowe ogółem. Koszty własne podstawowej działalności operacyjnej. Koszty zużycia materiałów i energii. Kwota stypendiów doktoranckich. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. Nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe. Należności z tytułu udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis na własny fundusz stypendialny. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odsetki (koszty). Odsetki (przychody). Opłaty za świadczone usługi edukacyjne. Podatek dochodowy (księgowy). Podatki i opłaty. Pozostałe koszty operacyjne RZiS. Pozostałe koszty. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty). Pozostałe przychody operacyjne. Pozostałe przychody. Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Przychody finansowe. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Przychody z działalności gospodarczej wyodrębnionej. Przychody z działalności operacyjnej. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej - pozostałe.

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy. Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych. Studenci. Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego. Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Usługi obce. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Własny fundusz stypendialny. Wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zatrudnienie (według stanu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego). Zmiana stanu produktów. Zysk (strata) brutto. Zysk (strata) na działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.27.05, 1.65.13

4.

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

MNiSW ZSIoSWiN 16 - dane dotyczące mobilności absolwentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Absolwenci studiów. Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Doktoranci

Raz w roku do 5 września 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.27.05

 

e) użyty w tabeli w lp. 30.7, lp. 30.8, w lp. 30.10, w lp. 30.25, lp. 30.26, w lp. 30.29 i lp. 30.31 wyraz "MRiPS" zastępuje się wyrazem "MRPiPS",

f) w tabeli w lp. 136 nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie: "Zestawy danych z systemów informacyjnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-29
  • Data wejścia w życie: 2024-04-30
  • Data obowiązywania: 2024-04-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA