REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2003 nr 37 poz. 520

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi.

sporządzona w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Czeskiej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

– kierując się dążeniem do dalszego rozwijania wzajemnych przyjaznych stosunków,

– dążąc do rozszerzenia współpracy w zakresie międzynarodowego handlu, transportu i ruchu osobowego,

– dążąc do ułatwienia przekraczania granicy państwowej w ruchu turystycznym oraz

– mając na celu zapewnienie odpowiednich warunków przekraczania granicy państwowej przez osoby, środki transportu i towary,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Przekraczanie granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską odbywa się, z wyjątkami określonymi w niniejszej umowie i w innych umowach wiążących Państwa Umawiających się Stron, przez czynne przejścia graniczne.

2. Wykaz otwartych przejść granicznych z określeniem zakresu ich funkcjonowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Artykuł 2

1. Umawiające się Strony w uzasadnionych przypadkach będą otwierać nowe przejścia graniczne.

2. Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Budowa nowych obiektów w przejściach granicznych podlega wzajemnemu uzgodnieniu przez właściwe organy Państw obu Umawiających się Stron.

Artykuł 3

1. Każda z Umawiających się Stron może zawiesić lub ograniczyć ruch w poszczególnych przejściach granicznych z przyczyn wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ważnych względów sanitarno-epidemiologicznych bądź klęsk żywiołowych lub istotnego zagrożenia środowiska przyrodniczego spowodowanego przez ten ruch.

2. Strona zamierzająca zawiesić lub ograniczyć ruch w przejściu granicznym zawiadamia o tym drugą Umawiającą się Stronę nie później niż na pięć dni przed planowanym jego zawieszeniem lub ograniczeniem.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki zawiadomienie, o którym mowa w ustępie 2, powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed planowanym zawieszeniem lub ograniczeniem ruchu.

4. O zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu w związku z zamierzonym remontem obiektów przejść granicznych lub urządzeń komunikacyjnych Umawiające się Strony wzajemnie informują się nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem prac remontowych, podając przewidywany termin ich zakończenia.

Artykuł 4

1. Przekraczanie granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową dozwolone jest tylko w celach turystycznych.

2. Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zakres ich funkcjonowania zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Właściwe organy obu Państw oznaczą przejścia na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zapewnią stałą informację w tych przejściach o warunkach przekraczania granicy państwowej.

Artykuł 5

Do przekraczania granicy państwowej w trybie artykułu 4 ustęp 1, na podstawie ważnych dokumentów podróży, uprawnieni są obywatele obu Państw oraz obywatele państw trzecich wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

Artykuł 6

1. Osoby przekraczające granicę państwową w przejściach wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy podlegają kontroli granicznej i celnej.

2. Osoby, o których mowa w ustępie 1, mogą przywozić i wywozić bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat zgodnie z przepisami wewnętrznymi każdej z Umawiających się Stron:

1) rzeczy do osobistego użytku i środki spożycia niezbędne na czas trwania podróży i pobytu;

2) sprzęt sportowy i turystyczny pod warunkiem powrotnego jego wywozu.

3. Przywóz i wywóz towarów, o ile ich ilość, rodzaj i wartość wskazują na charakter handlowy, jest niedozwolony.

Artykuł 7

1. Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, po wzajemnym porozumieniu się i uzgodnieniu z organami swoich Państw, mogą, w przypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarczymi lub względami społecznymi, zezwolić na przekroczenie granicy państwowej:

1) w przejściach granicznych, w których nie przewiduje się takiego rodzaju ruchu granicznego;

2) poza przejściami granicznymi.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy, o którym mowa w ustępie 1, składa się najpóźniej na 30 dni przed datą planowanego przekroczenia granicy.

3. Przy przekraczaniu granicy państwowej, osoby, które uzyskały zezwolenie w trybie ustępu 1, legitymują się ważnymi dokumentami podróży oraz udzielonym zezwoleniem.

Artykuł 8

Sposób współdziałania przy realizacji postanowień artykułu 5 i 6 mogą ustalić, w drodze wzajemnego porozumienia, właściwe organy Państw Umawiających się Stron.

Artykuł 9

Umawiające się Strony będą się zawiadamiać w drodze dyplomatycznej, które organy należy uznać za właściwe w rozumieniu niniejszej umowy.

Artykuł 10

Postanowienia załączników nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy mogą być zmieniane w drodze wymiany not.

Artykuł 11

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy w stosunkach między Umawiającymi się Stronami tracą moc artykuły 3 i 3a oraz załącznik nr 1 do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o współpracy przy dokonywaniu kontroli kolejowego 1 drogowego ruchu granicznego, podpisanego w Pradze dnia 8 lipca 1971 r.

Artykuł 12

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not i wejdzie w życie trzydziestego dnia po otrzymaniu noty późniejszej, informującej o takim przyjęciu.

2. Umawiające się Strony zgadzają się na prowizoryczne stosowanie postanowień artykułów 4, 5, 6, 8 i 9 niniejszej umowy od trzydziestego dnia po dniu jej podpisania.

3. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

 

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Rządu Republiki Czeskiej

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Załącznik 1. [WYKAZ OTWARTYCH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH]

Załączniki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych
przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania
granicy poza przejściami granicznymi

Załącznik nr 1

WYKAZ OTWARTYCH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

a) przejścia drogowe

 

Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaj ruchu

Miejsce odprawy granicznej

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Jasnowice – Bukovec

1,3

P, R, M, So

(RP)

 

2

Leszna Górna – Horní Lištná

1,3

P, R, M, So

(RP)

 

3

Cieszyn (most Wolności, most Przyjaźni) – Český Těšín (most Svobody, most Družby)

1,3

P, R, M, So

(RP) (RCz)

 

4

Cieszyn – Chotěbuz

1,3

P, R, M, So, A, SC

(RP) (RCz)

 

5

Marklowice Górne – Dolni Marklovíce

1,3

P, R, M, So

(RCz)

 

6

Chałupki – Bohumín

1,3

P, R, M, So, A, SC

(RP)

ograniczenie do 20 t

71)

Pietraszyn – Sudice

1,3

P, R, M, So, A, SC

(RP)

ograniczenie do 12 t

8

Pietrowice – Krnov

1,3

P, R, M, So, A, SCo

(RCz)

 

9

Konradów – Zlaté Hory

1,3

P, R, M, So, SCo

(RCz)

 

10

Głuchołazy – Mikulovice

1,3

P, R, M, So, A, SCop

(RCz)

 

11

Paczków – Bílý Potok

1,3

P, R, M, So, SCo

(RCz)

 

12

Boboszów – Dolní Lipka

1,3

P, R, M, So, A, SCo

(RCz)

 

13

Kudowa Słone – Náchod

1,3

P, R, M, So, A, SC

(RP)

 

14

Tłumaczów – Otovice

1,3

P, R, M, So, A

(RP) (RCz)

 

154)

Golińsk – Starostín

1,3

P, R, M, So, A

(RP)

 

166>

Královec – Lubawka

1,3

P, R, M, So, A

(RCz)

 

17

Przełęcz Okraj – Pomezní Boudy

1,3

P, R, M, So

(RCz)

 

18

Jakuszyce – Harrachov

1,3

P, R, M, So, A, SC

(RCz)

 

19

Miłoszów – Srbská

2,3

P, R, M

(RP)

M do 50 cm3

20

Zawidów – Habartice

1,3

P, R, M, So, A, SCo

(RP)

 

21

Porajów – Hrádek nad Nisou

1,3

P, R, M, So

(RCz)

 

2) 3) 5) 7)

b) przejścia kolejowe

 

1

2

3

4

5

6

1

Cieszyn – Český Těšín

1,3

O

Český Těšín (RCz)

 

 

 

 

T

Český Těšín (RCz)

 

 

 

 

 

Zebrzydowice (RP)

 

2

Zebrzydowice – Petrovice u Karviné

1,3

O

Petrovice u Karviné oraz na odcinku Katowice (RP) –

 

 

 

 

 

Ostrava (RCz)

 

 

 

 

T

Zebrzydowice (RP)

 

 

 

 

 

Petrovice u Karviné (RCz)

 

3

Chałupki – Bohumín

1,3

O

Bohumín (RCz)

 

 

 

 

T

Chałupki (RP)

 

4

Głuchołazy – Mikulovice

1

T

Głuchołazy (RP)

 

5

Międzylesie – Lichkov

1,3

O

Międzylesie (RP) oraz na odcinku Kamieniec

 

 

 

 

 

Ząbkowicki (RP) – Hradec

 

 

 

 

 

Kralove (RCz)

 

 

 

 

T

Międzylesie (RP)

 

6

Mieroszów – Meziměstí

1,3

O, T

Meziměstí (RCz)

 

7

Lubawka – Královec

1

T

Lubawka (RP)

 

8

Zawidów – Frýdlant v Čechách

1

T

Zawidów (RP)

 

 

Oznaczenia przyjęte dla celów niniejszej umowy:

Rodzaj przejścia granicznego

 

1

przejście graniczne ogólnodostępne

2

przejście graniczne dla obywateli RP i RCz

3

przejście graniczne dla małego ruchu granicznego (Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.).

 

Rodzaj ruchu

 

P

ruch pieszy

R

ruch rowerowy

M

ruch motorowy

So

samochody osobowe

A

autokary

SC

samochody ciężarowe

SCo

samochody ciężarowe zarejestrowane w RP i RCz o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony, z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych

SCop

samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony zarejestrowane w RP w województwie opolskim oraz w RCz w powiatach Bruntál, Šumperk, Jeseník

O

ruch osobowy

T

ruch towarowy

 

 

 

1) Pozycja 7 otrzymała nowe brzmienie: „7. Pietraszyn – Sudice 1,3 P, R, M, So, A, SC (RP) SC – o masie całkowitej do 20 t, z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej", stosownie do porozumienia podpisanego w Pradze dnia 13 lipca 2000 r. (M. P. z 2002 r. Nr 6, poz. 107).

2) Po pozycji 25 została dodana pozycja 26 w brzmieniu: „26. Pomorzowiczki – Osoblaha 2,3 P, R, M, So (RCz)", stosownie do porozumienia podpisanego w Pradze dnia 29 maja 2001 r. (M. P. z 2002 r. Nr 6, poz. 109).

3) Pozycja 25 została dodana w brzmieniu: „25. Owsiszcze – Pišt' 2,3 P, R, M, So (RP)", stosownie do porozumienia z dnia 11 lipca 2001 r. (M. P. z 2002 r. Nr 17, poz. 282).

4) Pozycja 15 otrzymała brzmienie: „15. Starostin – Golińsk 1,3 P, R, M, So, A, SC (RP) SC – do 6 t rzeczywistej masy całkowitej", stosownie do porozumienia z dnia 3 stycznia 2002 r. (M. P. Nr 17, poz. 286).

5) Pozycja 27 została dodana w brzmieniu: „27. Bartultovice – Trzebina 1,3 P, R, M, So, A, SC (RCz), z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej", stosownie do porozumienia z dnia 12 lutego 2002 r. (M. P. Nr 17, poz. 288).

6) Pozycja 16 otrzymała nowe brzmienie: „16. Královec – Lubawka 1,3 P, R, M, So, A, SC (RCz) SC – do 6 t dopuszczalnej ładowności", stosownie do porozumienia z dnia 25 stycznia 2002 r. (M. P. z 2003 r. Nr 15, poz. 205).

7) Pozycja 24 otrzymała następujące brzmienie: „24. Bogatynia – Kunratice 1,3 P, R, M, So, A, SCo (RP)", stosownie do porozumienia z dnia 3 czerwca 2002 r. (M. P. z 2003 r. Nr 16, poz. 232).

Załącznik 2. [WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO OTWARCIA]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO OTWARCIA

 

Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaj ruchu

Miejsce odprawy granicznej

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Gołkowice – Závada

2,3

P, R, M, So

(RP)

 

21)

Tworków – Hat´

1,3

P, R, M, So, SCo

(RCz)

 

32)

Prudnik – Bartultovice

1,3

P, R, M, So, SCo

(RCz)

 

4

Mostowice – Orlické Záhoři

1,3

P, R, M, So, SCo

(RCz)

 

5

Czerniawa-Zdrój – Nové Mésto pod Smrkem

1,3

P, R, M, So, SCo

(RP)

 

6

Bogatynia – Kunratice

1,3

P, R, M, So, SCo

(RP)

 

 

Oznaczenia przyjęte dla celów niniejszej umowy:

Rodzaj przejścia granicznego

 

1

przejście graniczne ogólnodostępne

2

przejście graniczne dla obywateli RP i RCz

3

przejście graniczne dla małego ruchu granicznego (Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.).

Rodzaj ruchu

P

ruch pieszy

R

ruch rowerowy

M

ruch motorowy

So

samochody osobowe

A

autokary

SC

samochody ciężarowe

SCo

samochody ciężarowe zarejestrowane w RP i RCz o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony, z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych

O

ruch osobowy

T

ruch towarowy

 

 

 

1) Pozycja 2 została skreślona z załącznika nr 2, stosownie do porozumienia podpisanego w Warszawie dnia 10 kwietnia 2001 r. (M. R z 2002 r. Nr 6, poz. 111).

2) Pozycja 3 otrzymała brzmienie: „3. Trzebina – Bartultovice 1, 3 P, R, M, So, A, SC (RCz), z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej", stosownie do porozumienia z dnia 13 grudnia 2001 r. (M. P. z 2002 r. Nr 17, poz. 284), a następnie została skreślona stosownie do porozumienia z dnia 12 lutego 2002 r. (M. P. Nr 17, poz. 288).

Załącznik 3. [WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH

 

Lp.

Przejście graniczne

Znak graniczny

Rodzaj ruchu

Czynne w okresie

Godziny otwarcia

1

2

3

4

5

6

1

Jaworzynka – Hrčava

III/206

P, R, N, woz.

całoroczny

6.00–20.00

2

Stożek – Velký Stožek

III/226/3

P, N, R

1.4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

8.00–18.00

3

Wielka Czantorja – Nýdek

III/244

P, N

1.4–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

8.00–18.00

41)

Jarnołtówek (Biskupia Kopa) – Zlaté Hory

IV/146

P, N

1.4.–30.9.

8.00–20.00

 

(Biskupská Kupa)

 

 

1.10.–31.3.

8.00–18.00

5

Lutynia – Travná

V/15

P, R, N, woz.

całoroczne

6.00–22.00

6

Nowa Morawa – Staré Město

V/59

P, R, N, woz.

całoroczne

6.00–22.00

 

 

V/60

 

 

 

7

Snieżnik – Vrchol Král. Snĕžniku

V/69/10

P

sobota,

8.00–20.00

 

 

 

 

niedziela

 

8

Jodłów – Horní Morava

V/79/19

P, R

1. 4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

8.00–18.00

9

Kamieńczyk – Mladkov Petrovičky

V/95

P, R

1.4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

8.00–18.00

10

Niemojów – Bartošovice v Orl. horách

V/102

P, N, R

całoroczne

6.00–22.00

11

Zieleniec – Masarykova chata

V/122

P, N

całoroczne

8.00–20.00

12

Duszniki-Zdrój – Olešnice v Orl. horách (Čihalka)

V/127

P, R, N, woz.

1. 4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

8.00–18.00

13

Ostra Góra – Machovská Lhota

V/174

P, R, N, woz.

1. 4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

V/175

 

1.10.–31.3.

8.00–18.00

14

Głuszyca Górna – Janovičky

V/207

P, R, N

1. 4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

8.00–18.00

15

Łączna – Zdoňov

V/234

P, R, woz.

1.4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

8.00–18.00

16

Sowia Przełęcz – Soví Sedlo (Jelenka)

VI/24

P, N

1. 4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

9.00–16.00

17

Śląski Dom – Luční bouda

VI/29

P, N

1. 4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

9.00–16.00

18

Równia pod Śnieżką – Luční bouda

Vl/31

P, N

1. 4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

9.00–16.00

 

1

2

3

4

5

6

19

Szrenica – Vosecká bouda (Tvarožnik)

VI/43

P

1. 4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

VI/44

 

1.10.–31.3.

9.00–16.00

20

Stóg Izerski – Smrk

VI/64

P, N

1. 4.–30.9.

8.00–20.00

 

 

 

 

1.10.–31.3.

9.00–16.00

2)

 

 

 

 

 

 

Oznaczenia przyjęte dla celów niniejszej umowy:

Rodzaj ruchu

P – piesi

N – narciarze

R – rowerzyści

woz. – korzystający z wózków inwalidzkich o napędzie ekologicznym

 

26

Przesieka – Špindlerův Mlýn

VI/36

P, R, N

1.04–30.09

8.00–20.00

 

 

VI/36/6

 

1.10–31.03

8.00–18.00

27

Polana Jakuszycka – Harrachov

VI

P, R, N

1.04–30.09

8.00–20.00

 

 

52

 

1.10–31.03

8.00–18.00

 

 

 

1) Rubryka „Rodzaj ruchu" otrzymała brzmienie „P, R, N", stosownie do porozumienia z dnia 8 lutego 2002 r. (M. P. Nr 31, poz. 489).

2) Stosownie do porozumienia z dnia 8 lutego 2002 r. (M. P. Nr 31, poz. 489) po pozycji 25 dodano pozycje 26 i 27 w brzmieniu:

Załącznik 4. [WYKAZ PAŃSTW, KTÓRYCH OBYWATELE UPRAWNIENI SĄ DO PRZEKRACZANIA GRANICY NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH PRZECINAJĄCYCH GRANICĘ PAŃSTWOWĄ]

Załącznik nr 4

WYKAZ PAŃSTW, KTÓRYCH OBYWATELE UPRAWNIENI SĄ DO PRZEKRACZANIA GRANICY NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH PRZECINAJĄCYCH GRANICĘ PAŃSTWOWĄ

1. Republika Austrii

2. Królestwo Belgii

3. Republika Grecji

4. Królestwo Danii

5. Republika Estonii

6. Republika Finlandii

7. Republika Francuska

8. Królestwo Hiszpanii

9. Królestwo Niderlandów

10. Państwo Izrael

11. Japonia

12. Republika Irlandii

13. Republika Islandii

14. Kanada

15. Wielkie Księstwo Luksemburga

16. Republika Litewska

17. Republika Łotewska

18. Republika Federalna Niemiec

19. Królestwo Norwegii

20. Republika Portugalska

21. Republika Słowacka

22. Republika Słowenii

23. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

24. Konfederacja Szwajcarska

25. Królestwo Szwecji

26. Republika Węgierska

27. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

28. Republika Włoska

infoRgrafika

infoRgrafika

Přílohy k Dohodě mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

Příloha č. 1

SEZNAM OTEVŘENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODŮ

a) silniční přechody

Poř. č.

Hraniční přechod

Charakt. přechodu

Rozsah provozu

Disl.

Poznámka

1

2

3

4

5

6

1

Jasnowice – Bukovec

1,3

P, C, M, OA

PR

 

2

Leszna Górna – Horní Lištna

1,3

P, C, M, OA

PR

 

3

Cieszyn (Most Wolnosci, Most Przyjažni) – Český Těšín (Most Svobody, Most Družby)

1,3

P, C, M, OA

PR/ČR

 

4

Cieszyn – Chotěbuz

1,3

P, C, M, OA, B, N

PR/ČR

 

5

Marklowice Górne – Dolní Marklovice

1,3

P, C, M, OA

ČR

 

6

Chatupki – Bohumín

1,3

P, C, M, OA, B, N

PR

N do celk. hmotnosti 20 t

71)

Pietraszyn – Sudice

1,3

P, C, M, OA, B, N

PR

N do celk. hmotnosti 12 t

8

Pietrowice – Krnov

1,3

P, C, M, OA, B, N1

ČR

 

9

Konradów – Zlaté Hory

1,3

P, C, M, OA, N1

ČR

 

10

Głuchołazy – Mikulovice

1,3

P, C, M, OA, B, N2

ČR

 

11

Paczków – Bílý Potok

1,3

P, C, M, OA, N1

ČR

 

12

Boboszow – Dolní Lipka

1,3

P, C, M, OA, B, N1

ČR

 

13

Kudowa Słone – Náchod

1,3

P, C, M, OA, B, N

PR

 

14

Ttumaczów – Otovice

1,3

P, C, M, OA, B

PR/ČR

 

154)

Goliňsk – Starostín

1,3

P, C, M, OA, B

PR

 

166)

Lubawka – Královec

1,3

P, C, M, OA, B

ČR

 

17

Przełęcz Okraj – Pomezní Boudy

1,3

P, C, M, OA

ČR

 

18

Jakuszyce – Harrachov

1,3

P, C, M, OA, B, N

ČR

 

19

Miłoszów – Srbská

2,3

P, C, M

PR

M do 50 ccm

20

Zawidów – Habartice

1,3

P, C, M, OA, B, N1

PR

 

21

Porajów – Hrádek n. Nisou

1,3

P, C, M, OA

ČR

 

 

2) 3) 5) 7)

b) železniční přechody

Poř. č.

Hranični přechod

Charakt. pře­chodu

Rozsah provozu

Dislokace

Poz­námka

1

2

3

4

5

6

1

Cieszyn – Česky Těšín

1,3

ŽOS

ŽN

Česky Těšín (ČR) Zebrzydowice (PR)
Česky Těšín (ČR)

 

2

Zebrzydowice – Petrovice u Karviné

1,3

ŽOS

ŽN

Katowice (PR) – Petrovice u Karvine (ČR), jakož i v úseku trati Ostrava (ČR) Zebrzydowice (PR) Petrovice u Karviné (ČR)

 

3

Chałupki – Bohumín

1,3

ŽOS
ZN

Bohumín (ČR)
Chałupki (PR)

 

4

Głuchołazy – Mikulovice

1

ŽN

Głuchołazy (PR)

 

5

Międzylesie – Lichkov

1,3

ŽOS

ŽN

Międzylesie (PR), jakoži v úseku trati Hradec Králové (ČR) – Kamieniec Ząbkowicki (PR) Międzylesie (PR)

 

6

Mieroszów – Meziměstí

1,3

ŽOS, ŽN

Meziměstí (ČR)

 

7

Lubawka – Královec

1

ŽN

Lubawka (PR)

 

8

Zawidów – Frýdlant v Čechách

1

ŽN

Zawidów (PR)

 

 

Význam zkratek přijatych pro účely této Dohody

Charakter přechodu

1

– hraniční přechod pro občany všech států

2

– hraniční prechod pro občany PR a ČR

3

– hraĆniční prechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi PR a ČR o malém pohraničním styku, Praha 17.1.1995)

Rozsah provozu

P

– pěší

C

– cyklisté

M

– motocykly

OA

– osobní vozidla

B

– autobusy

N

– nákladní vozidla

N1

– nakladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v PR a ČR, s vỳjimkou přeprav nebezpečných nakladů

N2

– nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v PR ve Vojevodství Opole a v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník v ČR

ŽS

– osobní doprava

ŽN

– nákladní doprava

 

 

1) Pozycja 7 otrzymała nowe brzmienie: „7. Pietraszyn – Sudice 1,3 P, C, M, OA, B, N PR N – do celkové hmotnosti 20 tun, s výjimkou zboźí podlehajiciho veterinarni a fytosanitarni kontrole", stosownie do porozumienia podpisanego w Pradze dnia 13 lipca 2000 r. (M. P. z 2002 r. Nr 6, poz. 107).

2) Po pozycji 25 została dodana pozycja 26 w brzmieniu: „26. Pomorzowiczki – Osobłaha 2,3 P, C, M, OA (ČR)", stosownie do porozumienia podpisanego w Pradze dnia 29 maja 2001 r. (M. P. z 2002 r. Nr 6, poz. 109).

3) Pozycja 25 została dodana w brzmieniu: „25. Owsiszcze – Píšť 2,3 P, C, M, OA (PR)", stosownie do porozumienia z dnia 11 lipca 2001 r. (M. P. z 2002 r. Nr 17, poz. 282).

4) Pozycja 15 otrzymała brzmienie: „15. Starostin – Golińsk 1,3 P, C, M, OA, B, N (PR) N – do 6 tun celkové hmotnosti", stosownie do porozumienia z dnia 3 stycznia 2002 r. (M. P. Nr 17, poz. 286).

5) Pozycja 27 została dodana w brzmieniu: „27. Bartultovice – Trzebina 1,3 P, C, M, OA, B, N (ČR), S výjimkou zboží, podléhajícího veterinární a fytosanitarní kontrole", stosownie do porozumienia z dnia 12 lutego 2002 r. (M, P. Nr 17, poz. 288).

6) Pozycja 16 otrzymała nowe brzmienie: „16. Královec – Lubawka 1,3 P, C, M, OA, B, N ČR N – do 6 tun užitečné hmotnosti", stosownie do porozumienia z dnia 25 stycznia 2002 r. (M. P. z 2003 r. Nr 15, poz. 205).

7) Pozycja 24 otrzymała następujące brzmienie: „24. Bogatynia – Kunratice 1,3 P, C, M, OA, B, N1 PR", stosownie do porozumienia z dnia 3 czerwca 2002 r. (M. P. z 2003 r. Nr 16, poz. 232).

Příloha č. 2

SEZNAM HRANIČNĺCH PRECHODŮ NAVRŽENÝCH K OTEVŘENĺ

Poř. č

Hraniční přechod

Charakt. přechodu

Rozsah provozu

Disl.

Poz­námka

1

2

3

4

5

6

1

Gołkowice – Závada

2,3

P, C, M, OA

PR

 

21)

Tworków – Hat′

1,3

P, C, M, OA, N1

ČR

 

32)

Prudnik – Bartultovice

1,3

P, C, M, OA, N1

ČR

 

4

Mostowice – Orlické Záhoří

1,3

P, C, M, OA, N1

ČR

 

5

Czerniawa-Zdrój – Nové Město pod Smrkem

1,3

P, C, M, OA, N1

PR

 

6

Bogatynia – Kunratice

1,3

P, C, M, OA, N1

PR

 

 

Význam zkratek přijatých pro účely této Dohody

Charakter přechodu

1

– hraniční přechod pro občany všech států

2

– hraniční přechod pro občany PR a ČR

3

– hraniční přechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi PR a ČR o malém pohraničním styku, Praha 17.1.1995)

Rozsah provozu

P

– pěši

C

– cyklisté

M

– motocykly

OA

– osobní vozidla

B

– autobusy

N

– nákladní vozidla

N1

– nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v PR a ČR, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů

ŽOS

– osobní doprava

ŽN

– nákladní doprava

 

 

1) Pozycja 2 została skreślona z załącznika nr 2 stosownie do porozumienia podpisanego w Warszawie dnia 10 kwietnia 2001 r. (M. P. z 2002 r. Nr 6, poz. 111).

2) Pozycja 3 otrzymała brzmienie: „3. Trzebina – Bartultovice 1, 3 P, C, M, OA, B, N ČR S výjimkou zboží, podlehajícího veterinární a fytosanitární kontrole", stosownie do porozumienia z dnia 13 grudnia 2001 r. (M. P. z 2002 r. Nr 17, poz. 284), a następnie została skreślona stosownie do porozumienia z dnia 12 lutego 2002 r. (M. P. Nr 17, poz. 288).

Přiloha č. 3

SEZNAM PŘECHODŮ NA TURISTICKÝCH STEZKÁCH PROTÍNAJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Poř. čís

Název přechodu

Hran. znak

Charakter

Obdobi provozu

Provozm doba

1

2

3

4

5

6

1

Jaworzynka – Hrčava

III/206

P, C, L, voz.

celoročnĕ

6.00–20.00

2

Stożek – Velký Stožek

III/226/3

P, L, C

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 8.00–18.00

3

Wielka Czantorja – Nýdek

III/224

P, L

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 8.00–18.00

41)

Jarnołtówek (Biskupia Kopa) – Zlaté Hory (Biskupská Kupa)

IV/146

P, L

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 8.00–18.00

5

Lutynia – Travná

V/15

P, C, L, voz.

celoročně

6.00–22.00

6

Nowa Morawa – Staré Město

V/59 V/60

P, C, L, voz.

celoročně

6.00–22.00

7

Śnieżnik – Vrchol Král. Sněžníku

V/69/10

P

Sobota, Neděle

8.00–20.00

8

Jodłów – Horní Morava

V/79/19

P, C

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 8.00–18.00

9

Kamieńczyk – Mladkov (Petrovičky)

V/95

P, C

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 8.00–18.00

10

Niemojów – Bartošovice v Orl. horách

V/102

P, C, L

celoročně

6.00–22.00

11

Zieleniec – Masarykova chata

V/122

P, L

celoročně

8.00–20.00

12

Duszniki-Zdrój – Olešnice v Orl. horách (Číhalka)

V/127

P, C, L, voz.

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 8.00–18.00

13

Ostra Góra – Machovská Lhota

V/174 V/175

P, C, L, voz.

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 8.00–18.00

14

Głuszyca Górna – Janovičky

V/207

P, C, L

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 8.00–18.00

15

Łączna – Zdoňov

V/234

P, C, voz.

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 8.00–18.00

16

Sowia Przełęcz – Soví Sedlo (Jelenka)

VI/24

P, L

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 9.00–16.00

17

Śląski Dom – Luční bouda

VI/29

P, L

1. 4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 9.00–16.00

18

Równia pod Śnieżką – Luční bouda

Vl/31

P, L

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 9.00–16.00

19

Szrenica – Vosecká bouda (Tvarožník)

VI/43 VI/44

P

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 9.00–16.00

20

Stóg Izerski – Smrk

VI/64

P, L

1.4.–30.9. 1.10.–31.3.

8.00–20.00 9.00–16.00

2)

 

 

 

 

 

 

26

Przesieka – Špindlerův Mlýn

VI/36 IV/36/6

P, C, L

1.4–30.9 1.10–31.3

8.00–20.00 8.00–18.00

27

Polana Jakuszycka – Harrachov

VI/52

P, C, L

1.4–30.9 1.10–31.3

8.00–20.00 8.00–18.00

 

Rozsah provozu

P

pěši

L

– lyžaři

C

– cyklisté

voz.

– uživatelé ekologických invalidních vozíků

 

 

1) Rubryka 4 otrzymała brzmienie „P, C, L", stosownie do porozumienia z dnia 8 lutego 2002 r. (M. P. Nr 31, poz. 489).

2) Stosownie do porozumienia z dnia 8 lutego 2002 r. (M. P. Nr 31, poz. 489) po pozycji 25 dodano pozycje 26 i 27 w brzmieniu:

Přiloha č. 4

SEZNAM STÁTŮ, JEJICHŽ OBČANÉ JSOU OPRÁVNĚNI K PŘEKRAČOVANÍ STÁTNÍCH HRANIC NA PŘECHODECH NA TURISTICKÝCH STEZKÁCH PROTĺNAJĺCĺCH STÁTNĺ HRANICE

1. Rakouská republika

2. Belgické království

3. Řecká republika

4. Dánské království

5. Estonská republika

6. Finská republika

7. Francouzská republika

8. Spanělské kralovství

9. Nizozemské království

10. Stát Izrael

11. Japonsko

12. Irsko

13. Islandská republika

14. Kanada

15. Lucemburské velkovévodství

16. Litevská republika

17. Lotyšská republika

18. Spolková republika Německo

19. Norské království

20. Portugalská republika

21. Slovenská republika

22. Republika Slovinsko

23. Spojené státy americké

24. Švycarská konfederace

25. Švédské království

26. Mad'arská republika

27. Spojené kralovství Velké Britanie a Severního Irska

28. Italská republika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-07-24
  • Data wejścia w życie: 1997-07-02
  • Data obowiązywania: 2007-09-26
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA