REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 1 poz. 14

UMOWA

między Rzędem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzędem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej,

podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując się pragnieniem pogłębiania i rozwijania konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Uzbekistanu kredytu w wysokości 15 000 000,00 USD (słownie: piętnastu milionów dolarów USA), zwanego dalej Kredytem, na finansowanie w Republice Uzbekistanu projektów inwestycyjnych w zakresie rozwoju szkolnictwa i ochrony zdrowia. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 90 % (słownie: dziewięćdziesięciu procent) wartości kontraktów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami z Rzeczypospolitej Polskiej a przedsiębiorcami z Republiki Uzbekistanu na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Uzbekistanu maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Polsce, jak również usług, włączając technologie. Indywidualne kontrakty będą zawierane w ramach projektów począwszy od daty wejścia w życie niniejszej umowy.

2. Kredyt będzie wykorzystany w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.

Artykuł 2

1. Niniejsza umowa, jak również pozyskiwanie kontraktów w ramach poszczególnych projektów, finansowanych w ramach tej umowy, muszą być zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits i innych, związanych z tym aktem, dokumentach OECD.

2. Rząd Republiki Uzbekistanu potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i udzieli Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnej pomocy w zakresie wiążącym się z koniecznością przestrzegania wyżej wymienionych przepisów OECD.

3. Zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, Polska jest zobligowana do notyfikowania do OECD niniejszej umowy, jak również wszystkich projektów finansowanych w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikację do OECD niniejszej umowy oraz wszystkich projektów finansowanych na jej podstawie bezzwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy lub indywidualnych kontraktów w ramach poszczególnych projektów. OECD nie może zgłosić istotnych zastrzeżeń co do zgodności niniejszej umowy oraz projektów finansowanych na jej podstawie z wymogami Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits.

4. Projekty notyfikowane do OECD zgodnie z procedurą zawartą w Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits, do których OECD zgłosiło zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej umowy bez względu na fakt, że indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z artykułem 3 ustęp 2.

5. Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców obu Stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.

Artykuł 3

1. Indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów, finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Indywidualne kontrakty będą zawierane pomiędzy przedsiębiorcami z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Uzbekistanu, zatwierdzone przez odpowiednie Umawiające się Strony.

3. Kontrakty wymienione w ustępie 1 muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:

a) Ministerstwo Finansów Republiki Uzbekistanu poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Republiki Uzbekistanu;

b) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej prześle do Ministerstwa Finansów Republiki Uzbekistanu pisemną akceptację kontraktu;

c) kontrakt wejdzie w życie w terminie 15 dni od daty wystania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Republiki Uzbekistanu pisemnej akceptacji kontraktu;

d) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni.

Artykuł 4

1. Wartość dostaw maszyn, urządzeń i materiałów z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Uzbekistanu oraz usług, włączając technologie, finansowanych w ramach niniejszej umowy, nie będzie przekraczać kwoty 16 666 667,00 USD (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem dolarów USA), co stanowi wartość Kredytu, o którym mowa w artykule 1 ustęp 1, powiększoną o wartość płatności gotówkowych, o których mowa w ustępie 2 punkt a.

2. Płatności z tytułu podpisanych i realizowanych kontraktów będą dokonywane w dolarach USA w następujący sposób:

a) 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości kontraktów będzie płatne w gotówce w ciągu 30 dni roboczych od daty wejścia w życie kontraktu po okazaniu gwarancji zwrotu zaliczki;

b) pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane z rachunku kredytowego stosownie do warunków kontraktów, które będą zawierane pomiędzy polskimi i uzbeckimi przedsiębiorcami.

Artykuł 5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków dla polskiego przedsiębiorcy mającego swą siedzibę w Polsce, zgodnie z warunkami odpowiedniego kontraktu oraz porozumieniem bankowym zawartym zgodnie z artykułem 10 ustęp 1.

Artykuł 6

1. Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w dolarach USA.

2. Udział dostaw maszyn, urządzeń, materiałów, technologii i usług polskiego pochodzenia w ramach niniejszej umowy nie może być niższy niż 80 % (słownie: osiemdziesiąt procent). Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących tego udziału i/lub oficjalnego świadectwa pochodzenia.

3. Maszyn, urządzeń, materiałów i technologii, eksportowanych zgodnie z niniejszą umową z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Uzbekistanu, nie wolno reeksportować do kraju trzeciego bez uprzedniej zgody Strony polskiej.

Artykuł 7

Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie następowała w 30 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w dolarach USA, w dniu 15 czerwca i 15 grudnia danego roku, po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.

Artykuł 8

1. Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,16 % (słownie: zero przecinek szesnaście setnych procenta) rocznie.

2. Odsetki będą płatne w dolarach USA, w półrocznych, kolejnych ratach, od momentu wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.

3. Pierwsza spłata odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania Kredytu jest płatna w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.

4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365[366]/360).

5. W przypadku gdyby Rząd Republiki Uzbekistanu nie dokonał płatności wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,5 % (słownie: jeden przecinek pięć dziesiątych procenta) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1.

6. Karne odsetki będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.

Artykuł 9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej umowy nie przypada na dzień roboczy w USA, płatność zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w City w Nowym Jorku są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł 10

1. W ciągu możliwie najkrótszego czasu od daty wejścia w życie niniejszej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, upoważniony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, oraz National Bank for Foreign Economic Activity Republiki Uzbekistanu (dalej: NBU), upoważniony przez Rząd Republiki Uzbekistanu, doprowadzą do zawarcia porozumienia bankowego dla realizacji niniejszej umowy.

2. W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w dolarach USA na imię NBU, o nazwie „Kredyt w pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Uzbekistanu", dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz spłat rat kapitałowych i należnych odsetek. NBU, działając w imieniu Rządu Republiki Uzbekistanu, otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Bank Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki będą wolne od wszelkich opłat.

Artykuł 11

1. Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, które mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych dla wykonania niniejszej umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.

2. Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty, należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie, poza Kredytem.

3. Wszelkie spłaty rat kapitału i odsetek zgodnie z umową, nie będą pomniejszane o żadne opłaty i podatki nałożone przez władze Republiki Uzbekistanu.

Artykuł 12

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, związane ze stosowaniem niniejszej umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 13

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzane w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami. Zmiany wchodzą w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł 15

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not.

Za dzień wejścia w życie umowy uważa się datę otrzymania noty późniejszej.

Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, uzbeckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

 

 

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Rządu
Republiki Uzbekistanu

infoRgrafika

infoRgrafika

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Uzbekistan on extending a tied aid credit

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Uzbekistan, henceforth called the Contracting Parties, with a view of expanding and developing constructive economic co-operation between the Republic of Poland and the Republic of Uzbekistan, have agreed as follows:

Article 1

1. The Government of the Republic of Poland will extend a credit in the amount of USD 15,000,000.00 (say: fifteen million US Dollars), henceforth called the Credit, to the Government of the Republic of Uzbekistan for financing of investment projects in the scope of development of education and health care system in the Republic of Uzbekistan. The Credit will be used to finance 90 % (say: ninety percent) of value of the contracts concluded between legal entities from the Republic of Poland and legal entities from the Republic of Uzbekistan for the deliveries from the Republic of Poland to the Republic of Uzbekistan, of machinery, equipment and materials produced in Poland, as well as services including technologies. Individual contracts will be concluded under the projects as soon as this Agreement enters into force.

2. The Credit will be utilised within two years since the date of coming into force of the Agreement and this period may be extended upon a mutual consent of both Contracting Parties.

Article 2

1. The Agreement as well as procurement of contracts under individual projects financed under this Agreement must be in accordance with OECD regulations concerning tied aid, defined in Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits and related OECD documents.

2. The Government of the Republic of Uzbekistan confirms its readiness to utilise Polish governmental Credit in conformity with OECD tied aid regulations and shall give required support to the Government of the Republic of Poland, in part regarding respecting of the OECD regulations mentioned above.

3. Taking into account OECD regulations concerning tied aid, Poland is obliged to notify to OECD this Agreement as well as all projects to be financed under the Credit. The Contracting Parties agree that this Agreement and individual projects financed under this Agreement will be notified to OECD immediately after signing of this Agreement or individual contracts of the projects. OECD can not challenge this Agreements or projects financed under this Agreement on the grounds that they are not in accordance with the provisions of the Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits.

4. Projects notified to OECD in accordance with the procedures outlined in the Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits, which have been challenged by OECD, will not be financed under this Agreement, irrespective of the fact that individual contracts within the projects have been accepted by both Contracting Parties according to Article 3 paragraph 2.

5. The Contracting Parties will inform enterprises of both sides about OECD provisions and procedures concerning tied aid.

Article 3

1. Individual contracts of the projects financed under the Credit must be concluded in accordance with the provisions of this Agreement.

2. Individual contracts shall be concluded between legal entities of the Republic of Poland and the Republic of Uzbekistan approved by the relevant Contracting Parties.

3. Contracts mentioned in paragraph 1 must be approved by the Contracting Parties, according to the following procedure:

a) the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan will inform the Ministry of Finance of the Republic of Poland in writing of each contract that has been approved by the appropriate authorities of the Republic of Uzbekistan;

b) subsequently, the Ministry of Finance of the Republic of Poland will send to the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan written approval of the contract;

c) the contract will enter into force 15 days after the date of sending by the Ministry of Finance of the Republic of Poland to the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan written approval of the contract;

d) The approval procedure can not exceed 45 days.

Article 4

1. Value of deliveries from the Republic of Poland to the Republic of Uzbekistan of machinery, equipment and materials produced in Poland, as well as services including technologies, financed under this Agreement, will not exceed 16,666,667.00 USD (say: sixteen million six hundred sixty six thousand six hundred sixty seven US Dollars), which equals the total of the value of credit mentioned in Article 1 paragraph 1 and cash payment mentioned in paragraph 2 point (a) of this Article.

2. Payments resulting from signed and realised contracts will be made in US Dollars as follows:

a) 10 % (say: ten percent) value of contract will be paid in cash within 30 working days since the date of its entering into force against advance payment guarantee;

b) the rest of payments to the exporting Polish legal entities will be effected from the Credit account according to the terms of contracts that will be concluded between Polish and Uzbekistan legal entities.

Article 5

The date of each Credit utilisation will be the date of disbursement of the funds to the Polish legal entities with its seat in Poland, in accordance with the terms of each relevant contract and the Banking Arrangement concluded according to Article 10 paragraph 1.

Article 6

1. All prices, in accordance with the world market prices, and value of contracts will be denominated in US Dollars.

2. The input of Polish origin into the supply of machinery, equipment, materials technology and services under the Agreement cannot be less than 80 % (say: eighty percent). A detailed information concerning the above mentioned and/or presentation of official certificates of origin can be demanded from the exporter by both Contracting Parties.

3. Machinery, equipment, materials and technologies exported under this Agreement from the Republic of Poland to the Republic of Uzbekistan can not be re-exported to a third country without prior consent of the Polish Party.

Article 7

The repayment of each Credit utilisation will take place in 30 equal, semi-annual consecutive instalments paid in US Dollars on 15 June and 15 December in a given year after a 2 year grace period from the date of the respective credit utilisation.

Article 8

1. Credit utilised as in Article 5 above shall bear interest at the rate of 0.16 % p.a. (say: zero point sixteen percent).

2. Interest shall be paid in US Dollars in semi-annual consecutive instalments, from the date of credit utilisation, for interest periods ending on 15 June and 15 December each year.

3. The first interest calculated for each credit utilisation is payable at the end of an interest period in which utilisation of credit has been made.

4. Due interest for every interest period is calculated on the basis of 360 days a year taking into consideration the effective number of days (365[366]/360).

5. In the event the Government of the Republic of Uzbekistan fails to make payment resulting from the Agreement on respective maturity dates, the unpaid amount shall bear default interest at the rate of 1.5 % (say. one point five percent) above the contractual rate as defined in paragraph 1.

6. Default interest shall be calculated for the period from maturity date to the date of actual payment.

Article 9

In case the payment date resulting from this Agreement is not a business date in the USA, payment shall be made on the next succeeding business date after the prior due payment date. For the purpose of this Agreement, business date means a date on which banks are open for domestic and foreign exchange in New York City.

Article 10

1. Within the shortest possible time from the date of entering into force of this Agreement, Bank Gospodarstwa Krajowego, authorised by the Government of the Republic of Poland and the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (henceforth NBU), authorised by the Government of the Republic of Uzbekistan shall conclude the Banking Arrangement for the implementation of this Agreement.

2. In order to make possible the realisation of payments within the framework of this Agreement, Bank Gospodarstwa Krajowego, acting on behalf of the Government of the Republic of Poland, shall open in its books an account in US Dollars in the name of NBU, styled "Tied Aid Credit to the Government of the Republic of Uzbekistan", to record utilisation of the Credit as well as subsequent repayments of principal and interest instalments due. NBU, acting on behalf of the Government of the Republic of Uzbekistan, shall open in their books a counter account in the name of Bank Gospodarstwa Krajowego. The accounts will be carried free from any charges.

Article 11

1. Any taxes, obligations, charges and other fees, which may arise in connection with the execution of contracts concluded under this Agreement, will be paid by each side of a contract in its respective country and will not be financed by the Credit.

2. Any bank commissions as well as any other payments, which may be due for any reason whatsoever related to the repayments under this Agreement, will be paid by each side of a contract in its respective country outside the framework of the Credit.

3. All repayments of principal and interest instalments under the Agreement shall be made without deduction of any fees or taxes as may be imposed by the authorities of the Republic of Uzbekistan.

Article 12

Any differences between the Contracting Parties relating to the application of this Agreement shall be settled in direct negotiation between them.

Article 13

Any changes to this Agreement may be introduced through an exchange of notes between the Contracting Parties. The changes shall come into force on the date of the receipt of the later note.

Article 14

All correspondence and documentation relating to this Agreement shall be conducted in English language.

Article 15

This Agreement shall be approved according to the legislation of each of the Contracting Parties, and this approval shall be notified to the other Contracting Party by an exchange of notes.

The Agreement shall come into force on the date of receipt of the later note.

The Agreement remains valid until all obligations of both Contracting Parties arising from the Agreement are fulfilled.

Done in Warsaw on the 10 day of July 2003 in two originals, each in the Polish, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.

 

 

On behalf of the
Government of the
Republic of Poland

 

On behalf of the
Government of the
Republic of Uzbekistan

infoRgrafika

infoRgrafika

 

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA