REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 6 poz. 111

POROZUMIENIE

z dnia 22 października 2003 r.

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce – Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Tekst pierwotny

Ambasada
Republiki Federalnej Niemiec
Warszawa
Wi 451.00/1
Nr 253/03

Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i w nawiązaniu do artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej Umową, ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Hagenwerder – Radomierzyce do załącznika nr 1 do wyżej wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:

1. Pod liczbą porządkową 35 załącznika nr 1 do Umowy wprowadza się następujące zapisy:

rubryka 1:

35

rubryka 2:

Hagenwerder – Radomierzyce

rubryka 3:

drogowe

rubryka 4:

osobowy

rubryka 5:

Hagenwerder

 

Republika Federalna Niemiec

 

Radomierzyce

 

Rzeczpospolita Polska.

 

2. W załączniku nr 2 do Umowy dotychczasowy zapis dotyczący przejścia Hagenwerder – Radomierzyce opatrzony zostanie adnotacją „skreślona".

3. Rejestrację niniejszego Porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

4. Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec zawarte w punktach 1–4, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Hagenwerder – Radomierzyce do załącznika nr 1 do Umowy, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2003 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
DPT l 2265-27-2002/SP

Ambasada
Republiki Federalnej Niemiec
w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 253/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. następującej treści:

„Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i w nawiązaniu do artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej Umową, ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Hagenwerder – Radomierzyce do załącznika nr 1 do wyżej wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:

1. Pod liczbą porządkową 35 załącznika nr 1 do Umowy wprowadza się następujące zapisy:

rubryka 1:

35

rubryka 2:

Hagenwerder – Radomierzyce

rubryka 3:

drogowe

rubryka 4:

osobowy

rubryka 5:

Hagenwerder

 

Republika Federalna Niemiec

 

Radomierzyce

 

Rzeczpospolita Polska.

 

2. W załączniku nr 2 do Umowy dotychczasowy zapis dotyczący przejścia Hagenwerder – Radomierzyce opatrzony zostanie adnotacją „skreślona".

3. Rejestrację niniejszego Porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

4. Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec zawarte w punktach 1–4, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Hagenwerder – Radomierzyce do załącznika nr 1 do Umowy, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ma zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce – Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z dniem dzisiejszym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 22 października 2003 r.

Botschaft
der Bundesrepublik Deutschland
Warschau
Wi 451.00/1
VN-Nr. 253/03

An das
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
der Republik Polen
Warschau

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen unter Bezugnahme auf Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens vom 6. November 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs, im Weiteren Abkommen genannt, den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über die Aufnahme des Grenzübergangs Hagenwerder – Radmeritz (Radomierzyce) in Anlage 1 des vorbezeichneten Abkommens vorzuschlagen, die folgenden Wortlaut haben soll:

1. Unter der laufenden Nr. 35 der Anlage 1 zum Abkommen werden folgende Eintragungen vorgenommen:

Spalte 1:

35

Spalte 2:

Hagenwerder – Radmeritz (Radomierzyce)

Spalte 3:

Straße

Spalte 4:

Personenverkehr

Spalte 5:

Hagenwerder

 

Bundesrepublik Deutschland

 

Radmeritz (Radomierzyce)

 

Republik Polen.

 

2. In Anlage 2 zum Abkommen wird die bisherige Eintragung zum Übergang Hagenwerder – Radmeritz (Radomierzyce) mit dem Vermerk „gestrichen" versehen.

3. Die Registrierung dieser Vereinbarung beim Sekretariat der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird unverzüglich nach ihrem Inkrafttreten von deutscher Seite veranlasst. Die polnische Seite wird unter Angabe der VN-Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Vereinten Nationen bestätigt worden ist.

4. Diese Vereinbarung wird in deutscher und polnischer Sprache geschlossen, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Falls sich die Regierung der Republik Polen mit den Vorschlägen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland unter den Nummern 1 bis 4 einverstanden erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der Republik Polen zum Ausdruck bringende Antwortnote des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über die Aufnahme des Grenzübergangs Hagenwerder – Radmeritz (Radomierzyce) in Anlage 1 des Abkommens bilden, die mit dem Datum der Antwortnote in Kraft tritt.

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.

Warschau, den 24. Juni 2003

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-02-06
  • Data wejścia w życie: 2003-10-22
  • Data obowiązywania: 2003-10-22
  • Dokument traci ważność: 2015-07-09

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA