REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 28 poz. 307

ZARZĄDZENIE Nr 54 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 kwietnia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 47, poz. 778, z późn. zm.2)).
§ 3.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 47, poz. 693 oraz z 2003 r. Nr 32, poz. 425, Nr 36, poz. 510 i Nr 47, poz. 700.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia nr 54 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2006 r. (poz. 307)

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§ 1. Ministerstwo Środowiska, zwane dalej „Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej „Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899), do spraw:

1) gospodarki wodnej;

2) środowiska.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

4) Departament Funduszy Ekologicznych;

5) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko;

6) Departament Gospodarki Odpadami;

7) Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu;

8) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu;

9) Departament Gospodarki Wodnej;

10) Departament Prawny;

11) Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju;

12) Biuro Budżetu Resortu;

13) Biuro Administracyjno-Finansowe;

14) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

15) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Departament Gospodarki Wodnej.

§ 4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:

1) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

2) Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu;

3) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 19 kwietnia 2006 r.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA