REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 90 poz. 948

ZARZĄDZENIE Nr 191 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 28, poz. 307) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ministerstwo Środowiska, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922), do spraw:

1) gospodarki wodnej;

2) środowiska.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju;

2) Departament Funduszy Ekologicznych;

3) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

4) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu;

5) Departament Gospodarki Odpadami;

6) Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu;

7) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko;

8) Departament Prawny;

9) Biuro Administracyjno-Finansowe;

10) Biuro Budżetu Resortu;

11) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji;

12) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

13) Biuro Ministra;

14) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

15) Samodzielny Wydział do Spraw Obszarów Natura 2000 i Parków Narodowych.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2008-03-25

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA