REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 67 poz. 690

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 22 września 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (M. P. Nr 52, poz. 722) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Polski Instytutu Sztuki Filmowej, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.”;

2) w § 9 ust. 2–5 otrzymują brzmienie:

„2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wspólny wniosek przynajmniej pięciu członków Rady lub na wniosek Dyrektora. Wniosek o zwołanie Rady powinien określać przedmiot posiedzenia.

3. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący bądź inny członek Rady wskazany przez przewodniczącego.

4. Członkowie Rady, Dyrektor Instytutu i pozostałe zaproszone osoby powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Powiadomienie powinno określać termin i miejsce posiedzenia oraz zawierać projekt porządku obrad.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może odbyć posiedzenie bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4.”;

3) w § 10 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

4. W szczególnych przypadkach uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Wówczas sporządza się protokół o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały, wraz ze stosowną dokumentacją.

5. Nie jest dopuszczalne podjęcie uchwały w trybie obiegowym w następujących sprawach:

1) zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych i programów wieloletnich, a także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł;

2) opiniowanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Instytutu;

3) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu, w tym formułowanie zaleceń i postulatów na rok następny;

4) występowanie do ministra z wnioskiem o odwołanie Dyrektora;

5) w innych sprawach, jeżeli członek Rady zgłosi sprzeciw wobec trybu podejmowania uchwały.”;

4) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek co najmniej jednego członka Rada może zdecydować o tajnym głosowaniu.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W posiedzeniach Rady uczestniczą, bez prawa głosu, Dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.”;

6) w § 13 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

7) w § 14:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wytyczanie kierunków działania Instytutu, w szczególności poprzez zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych i programów wieloletnich, a także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zatwierdzanie propozycji Dyrektora w przedmiocie przesunięcia środków pomiędzy programami w planie finansowym powyżej 20 % zaplanowanych kwot;”;

8) w § 15:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) ogłaszanie w formie zarządzenia, po zatwierdzeniu przez Radę, programów operacyjnych i programów wieloletnich;

2) sporządzanie i przedkładanie Radzie do zaopiniowania rocznego planu działalności, rocznego planu finansowego, rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) ustanawianie nagród i stypendiów.”;

9) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor przedkłada roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy do zaopiniowania Radzie, a następnie ministrowi do zatwierdzenia.”;

10) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta, a następnie przedstawienie ich Radzie celem zaopiniowania.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-04
  • Data wejścia w życie: 2006-10-04
  • Data obowiązywania: 2006-10-04

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA