| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY

z dnia 2 września 2005 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".

Minister Kultury: W. Dąbrowski

Załącznik 1. [STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury
z dnia 2 września 2005 r. (poz. 722)

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Polski Instytut Sztuki Filmowej, zwany dalej „Instytutem", działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111), zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2. Instytut realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:

1) tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej;

2) inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;

3) wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;

4) wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;

5) promocję polskiej twórczości filmowej;

6) dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu produkcji filmowej, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej;

7) świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej;

8) wspieranie utrzymywania archiwów filmowych;

9) wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

§ 3. Instytut działa przez określone w ustawie organy.

§ 4. Instytut działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „ministrze", rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 2

Organy Instytutu

§ 6. Organami Instytutu są:

1) Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem"

2) Rada Instytutu, zwana dalej „Radą".

§ 7. 1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.

2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie mogą ustanawiać pełnomocników.

3. Rada spośród swojego grona na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

4. Rada może dokonać zmiany przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza w trybie przewidzianym dla wybierania tych osób.

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.

6. Rada uchwala swój regulamin bezwzględną większością głosów statutowego składu.

§ 8. Minister zwołuje na wniosek Dyrektora, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Rady do chwili wyboru jej przewodniczącego.

§ 9. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wspólny wniosek przynajmniej pięciu członków Rady lub na wniosek Dyrektora. Wniosek o zwołanie Rady powinien określać przedmiot posiedzenia.

3. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący bądź osoba przez niego wskazana.

4. Członkowie Rady powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni. Powiadomienie powinno określać termin i miejsce posiedzenia oraz zawierać projekt porządku obrad.

5. W wyjątkowych przypadkach Rada może odbyć posiedzenie bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli nikt z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.

§ 10. 1. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów – decyduje głos przewodniczącego Rady. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłosi sprzeciwu.

§ 11. 1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie może być zarządzone na żądanie choćby jednego z obecnych członków Rady, za zgodą przewodniczącego.

§ 12. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć Dyrektor oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady lub Dyrektora.

§ 13. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady oraz sekretarz.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce odbycia posiedzenia;

2) listę obecnych członków Rady;

3) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu;

4) stwierdzenie przez przewodniczącego Rady prawidłowości zwołania posiedzenia Rady;

5) przyjęty porządek obrad;

6) przebieg obrad, wraz z treścią uchwał i liczbą oddanych głosów.

§ 14. Do zadań Rady należy:

1) wytyczanie kierunków działania Instytutu poprzez zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych i programów wieloletnich, a także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł;

2) opiniowanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Instytutu, w terminach umożliwiających przedłożenie tych planów ministrowi do zatwierdzenia;

3) zatwierdzanie propozycji Dyrektora w przedmiocie przesunięcia środków pomiędzy programami w planie finansowym powyżej 10 % zaplanowanych kwot;

4) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu, w tym formułowanie zaleceń i postulatów na rok następny;

5) opiniowanie propozycji zmian w statucie oraz wyrażanie zgody na dokonywanie zmian w statucie z inicjatywy ministra;

6) przedstawianie ministrowi, innym organom administracji publicznej oraz Dyrektorowi stanowisk, opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu i kinematografii.

§ 15. Do zadań Dyrektora należy realizacja ustawowych zadań Instytutu, a w szczególności:

1) ogłaszanie w formie zarządzenia programów operacyjnych i programów wieloletnich, oraz występowanie o ich zatwierdzenie przez Radę;

2) sporządzanie i przedkładanie Radzie do zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Instytutu oraz rocznych planów merytoryczno-finansowych na następny rok;

3) podejmowanie decyzji w przedmiocie dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii;

4) uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych, w tym regulaminu pracy ekspertów;

5) współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami we wszelkich sprawach dotyczących Instytutu i kinematografii;

6) występowanie do ministra z wnioskami o powołanie lub odwołanie zastępców Dyrektora;

7) wykonywanie wszelkich innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania Instytutu.

§ 16. Dyrektor może udzielić pełnomocnictw ogólnych i szczególnych do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu.

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Instytutu

§ 17. 1. Strukturę organizacyjną Instytutu określa Dyrektor w odpowiednim regulaminie.

2. Dyrektor może tworzyć, przekształcać lub likwidować komórki organizacyjne Instytutu w drodze zarządzenia.

3. Dyrektor określa, w drodze zarządzenia, regulamin pracy i płac pracowników Instytutu oraz ekspertów.

4. Dyrektor określa, w drodze zarządzenia, zadania i kompetencje zastępców Dyrektora oraz innych osób zatrudnionych w Instytucie.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Instytutu

§ 18. Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy, opracowywany przez Dyrektora, opiniowany przez Radę i zatwierdzany przez ministra.

§ 20. 1. Dyrektor przedkłada plan finansowy i merytoryczny do zaopiniowania Radzie na 30 dni przed upływem terminu określonego w ustawie o finansach publicznych.

2. Plan zawiera w szczególności proponowany podział środków Instytutu. Plan ujmuje odrębność środków na działalność Instytutu od środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii, o których mowa w art. 2 ustawy.

3. Instytut nie może wykorzystywać na zadania własne środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii.

4. W przypadku negatywnej opinii Rady Dyrektor po dokonaniu korekty w terminie 14 dni przedkłada Radzie skorygowany plan.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, po uzyskaniu opinii Rady, Dyrektor przedkłada plan do zatwierdzenia ministrowi.

6. W przypadku powtórnej negatywnej opinii Rady plan Instytutu ustala minister na wniosek Dyrektora.

§ 21. 1. Dyrektor przedkłada Radzie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Instytutu za poprzedni rok do dnia 31 marca roku następnego.

2. Rada wydaje opinię w terminie 30 dni od przedłożenia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

3. Wydanie opinii negatywnej jest możliwe tylko w przypadku rażącego naruszenia planu finansowego przez Dyrektora i tylko w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu przez Radę do zaprzestania naruszania planu naruszenia dalej miały miejsce. Wraz z wydaniem negatywnej opinii Rada formułuje zalecenia na rok następny.

4. Po uzyskaniu opinii Rady Dyrektor przedkłada sprawozdanie do zatwierdzenia ministrowi.

5. W przypadku wydania przez Radę negatywnej opinii dotyczącej sprawozdania Rada może wystąpić do ministra z wnioskiem o odwołanie Dyrektora. Odpowiednią uchwałę Rada podejmuje większością 2/3 głosów.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 22. 1. Wszelkich zmian w statucie dokonuje minister z własnej inicjatywy za zgodą Rady, na wniosek Dyrektora za zgodą Rady lub na wniosek Rady.

2. Zmian w statucie dokonuje się w formie zarządzenia i ogłasza w Monitorze Polskim.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 12 września 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »