| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA

z dnia 22 lutego 2011 r.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

Spis treści:

1.

Stosowane skróty i pojęcia

2.

Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną

3.

Ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza

 

Wody powierzchniowe

 

Odwzorowanie położenia granic części wód powierzchniowych

 

Odwzorowanie typów części wód powierzchniowych w dorzeczu

 

Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych

 

Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych

 

Wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód

 

Określenie warunków referencyjnych dla typów części wód powierzchniowych

 

Wody płynące (rzeki i potoki)

 

Jeziora

 

Wody podziemne

 

Odwzorowanie położenia granic części wód podziemnych

4.

Podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych

 

Punktowe źródła zanieczyszczeń

 

Zanieczyszczenia obszarowe wraz z krótką charakterystyką użytkowania gruntów

5.

Zmiany klimatu a gospodarowanie wodami w pierwszym cyklu planistycznym

 

Obserwowane i prognozowane skutki globalnego ocieplenia w Polsce

6.

Określenie i odwzorowanie obszarów chronionych

7.

Monitoring wód oraz ocena stanu

 

Wody powierzchniowe

 

Monitoring wód powierzchniowych

 

Monitoring diagnostyczny

 

Monitoring operacyjny

 

Monitoring badawczy

 

Ocena stanu wód powierzchniowych

 

Wody podziemne

 

Monitoring wód podziemnych

 

Monitoring stanu chemicznego

 

Monitoring diagnostyczny

 

Monitoring operacyjny

 

Monitoring badawczy

 

Monitoring stanu ilościowego

 

Ocena stanu wód podziemnych

 

Obszary chronione

8.

Cele środowiskowe oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy Art. 4 RDW

 

Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 RDW

 

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych (derogacje)

9.

Podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód

 

Charakterystyka ekonomiczna obszaru dorzecza

 

Zwrot kosztów usług wodnych w sektorze komunalnym

 

Zakres analiz

 

Zwrot kosztów w sektorze komunalnym – zaopatrzenie w wodę

 

Finansowy zwrot kosztów

 

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody w zależności od wielkości produkcji

 

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody z wysokością strat

 

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody z wysokością opłat za korzystanie ze środowiska – pobór wody

 

Podatek VAT w procesie zaopatrzenia w wodę

 

Formy własności operatorów, a koszty świadczonych przez nich usług

 

Zróżnicowanie cen wg poszczególnych grup taryfowych – subwencje krzyżowe (skrośne)

 

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody z wysokością odpisów amortyzacyjnych, opłat za dzierżawę infrastruktury oraz podatku od nieruchomości

 

Zwrot kosztów w sektorze komunalnym – odbiór i oczyszczanie ścieków

 

Finansowy zwrot kosztów

 

Wpływ dotacji na stopę zwrotu kosztów

 

Badanie związku jednostkowego kosztu odbioru i oczyszczania ścieków w zależności od wielkości operatora

 

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody z wysokością opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór i oczyszczanie ścieków

 

Podatek VAT w procesie odbioru i oczyszczania ścieków

 

Formy własności operatorów, a koszty świadczonych przez nich usług

 

Zróżnicowanie cen wg poszczególnych grup taryfowych – subwencje krzyżowe (skrośne)

 

Badanie związku jednostkowego kosztu odbioru i odprowadzania ścieków z wysokością odpisów amortyzacyjnych, opłat za dzierżawę infrastruktury oraz podatku od nieruchomości

 

Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów w sektorze komunalnym

 

Zwrot kosztów usług wodnych w sektorze przemysłu

 

Zwrot kosztów usług wodnych w rolnictwie i leśnictwie

 

Identyfikacja poszczególnych rodzajów kosztów

 

Zwrot kosztów usług wodnych w pozostałych formach korzystania z wód

 

Hydroenergetyka

 

Zarządzenie ryzykiem powodziowym

 

Żegluga

 

Oszacowanie kosztów zasobowych i środowiskowych

 

Koszty zasobowe

 

Koszty środowiskowe

10.

Podsumowanie programów działań zapisanych w Programie wodno-środowiskowym kraju

11.

Wykaz pozostałych programów i planów wraz z krótką charakterystyką

 

Krajowe dokumenty o charakterze planistycznym i rozwojowym

 

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015

 

Narodowy Plan Rozwoju 2007–2013

 

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego

 

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

 

Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016

 

Krajowy Program Zwiększenia Lesistości (aktualizacja 2003 r.)

 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej

 

Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej

 

Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce

 

Sektorowe programy operacyjne na lata 2007–2013

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007–2013

 

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

 

Strategia Gospodarki Wodnej 2005 r.

 

Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)

 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2003 r.

 

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2005 r.

 

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2009 r.

 

Regionalne dokumenty o charakterze planistycznym i rozwojowym

 

Strategie Rozwoju dla województw

 

Wojewódzki program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami

 

Programy małej retencji

 

Plany ochrony parku narodowego

 

Plany ochrony parków krajobrazowych

 

Plany ochrony rezerwatów przyrody

 

Plany ochrony dla obszarów Natura 2000

12.

Krótka charakterystyka działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie

 

I tura konsultacji społecznych

 

II tura konsultacji społecznych

 

III tura konsultacji społecznych

 

Podsumowanie wyników

13.

Wykaz właściwych władz

 

Minister Środowiska

 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

 

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

 

Starostowie

 

Marszałkowie województw

 

Dyrektorzy wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych

 

Minister Infrastruktury

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Współpraca międzynarodowa

14.

Punkty kontaktowe i procedury pozyskiwania źródłowej dokumentacji i informacji wykorzystanej do sporządzenia PGW

15.

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

 

Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko

 

Opinie właściwych organów (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Sanitarny)

 

Zgłoszone uwagi i wnioski

 

Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu

16.

Literatura

17.

Spis tabel

18.

Spis rysunków

 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

Załączniki:

Załącznik nr 1 – mapy:

l Mapa 1.

Granica obszaru dorzecza Niemna

l Mapa 2.

Jednolite części wód powierzchniowych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 3.

Scalone części wód powierzchniowych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 4.

Jednolite części wód podziemnych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 5.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 6.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 7.

Ekoregiony – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 8.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 9.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 10.

Ocena stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 11.

Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 12.

Sieć monitoringu wód powierzchniowych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 13.

Sieć monitoringu wód podziemnych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 14.

Wykaz wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 15.

Wykaz wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 16.

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – obszar dorzecza Niemna

l Mapa 17.

Punktowe źródła zanieczyszczeń – obszar dorzecza Niemna

Załącznik nr 2 – Charakterystyka jednolitych części wód

Załącznik nr 3 – Mapy do celów planistycznych:

l Mapa nr 1.

Granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych

l Mapa nr 2.

Jednolite części wód powierzchniowych

l Mapa nr 3.

Scalone części wód powierzchniowych

l Mapa nr 4.

Jednolite części wód podziemnych

l Mapa nr 5.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych

l Mapa nr 6.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych

l Mapa nr 7.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych przybrzeżnych i przejściowych

l Mapa nr 8.

Ekoregiony

l Mapa nr 9.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych

l Mapa nr 10.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych

l Mapa nr 11.

Ocena stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych

l Mapa nr 12.

Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych

l Mapa nr 13.

Sieć monitoringu wód powierzchniowych

l Mapa nr 14.

Sieć monitoringu wód podziemnych

l Mapa nr 15.

Wykaz wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

l Mapa nr 16.

Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

l Mapa nr 17.

Wykaz wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

l Mapa nr 18.

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych

l Mapa nr 19.

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

l Mapa nr 20.

Punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald TUSK

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »