| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2015 roku,

podpisana w Kijowie dnia 12 sierpnia 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Działając na rzecz ograniczenia występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz zabezpieczenia terytorium Unii Europejskiej przed jego przenoszeniem z terytorium Ukrainy.

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1),

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. Na terytorium Ukrainy określa się strefę buforową, na obszarze której będzie realizowany w 2015 roku, we współpracy Państw Umawiających się Stron, program zwalczania wścieklizny, zwany dalej „Programem”.

2. Program ma na celu ograniczenie występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz ochronę terytorium Unii Europejskiej przed przeniesieniem tego wirusa.

3. Program będzie realizowany w trakcie dwóch kampanii szczepień przeprowadzonych w strefie buforowej, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wiosną i jesienią 2015 roku, zwanych dalej „akcjami szczepień”, a także przez kontrolę efektywności tych szczepień oraz monitorowanie występowania choroby na obszarze strefy buforowej.

Artykuł 2

Strefa buforowa, o której mowa w artykule 1 mniejszej Umowy, stanowi obszar o powierzchni 26 400 km2, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Artykuł 3

1. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania akcji szczepień, kontroli efektywności przeprowadzonych szczepień, monitorowania występowania wścieklizny oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, w wyniku badania laboratoryjnego, wystąpienia wścieklizny na obszarze strefy buforowej, zostały zawarte w Programie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Główni Lekarze Weterynarii Państw Umawiających się Stron informują się wzajemnie o terminach przeprowadzania szczepień w ramach akcji szczepień przed ich wykonaniem.

Artykuł 4

1. Strona Polska zobowiązuje się do:

1) przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizacji Programu, o którym mowa w artykule 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE, we współpracy ze Stroną Ukraińską i zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, składanego do Komisji Europejskiej;

2) przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu, o której mowa w artykule 5 w punktach 9 i 10 niniejszej Umowy, otrzymanej od Strony Ukraińskiej;

3) przekazania Stronie Ukraińskiej środków zgodnie z artykułem 6 ustęp 4 niniejszej Umowy.

2. Czynności, o których mowa w ustępie 1 w punktach 1 i 2 niniejszego artykułu, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5

Strona Ukraińska zobowiązuje się do:

1) współpracy w przygotowaniu wniosku, o którym mowa w artykule 4 w ustępie 1 w punkcie 1 niniejszej Umowy;

2) wykonania Programu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy;

3) zakupu przynęt z doustną szczepionką przeciw wściekliźnie przeznaczoną dla lisów wolno żyjących, dopuszczoną do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Ukrainy, posiadającą miano wirusa szczepionkowego zgodnie z danymi rejestracji preparatu, w liczbie 1 320 000 sztuk;

4) zawarcia umów na zakup i dystrybucję przynęt, o których mowa w punkcie 3 niniejszego artykułu, na podstawie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania zainteresowanych podmiotów, w którym jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena;

5) zbadania oraz udokumentowania miana wirusa szczepionkowego dla każdej serii szczepionki bezpośrednio przed jej rozrzuceniem; jeżeli miano wirusa szczepionkowego jest niższe niż określone w dokumentach rejestracji preparatu, partia szczepionki nie może zostać wykorzystana do realizacji Programu;

6) zapewnienia, że:

a) środki transportu dostarczające szczepionkę są zaopatrzone w sprawny system rejestracji temperatury, w której szczepionka jest transportowana i składowana,

b) temperatura podczas transportu i przechowywania szczepionki jest monitorowana i dokumentowana od załadunku szczepionki przez producenta do środków transportu, o których mowa w literze a niniejszego punktu, do zrzutu lub wyłożenia ręcznego tej szczepionki na obszarze objętym szczepieniami;

7) codziennego pobierania, w trakcie akcji szczepień, od podmiotu dokonującego dystrybucji szczepionki, danych w wersji elektronicznej dotyczących zrzutu szczepionki, które obejmują:

a) koordynaty geograficzne (szerokość i długość geograficzna) oraz czas zrzutu każdej dawki szczepionki, pochodzące z systemu rejestrującego zrzut szczepionki,

b) trasy lotów (tracki) pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS;

8) sprawdzania, za pomocą oprogramowania systemu informacji geograficznej (Geographic Information System, w skrócie GIS), czy:

a) szczepionka została rozrzucona równomiernie, zgodnie z planowaną liczbą dawek na kilometr kwadratowy,

b) trasy lotów (tracki) pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS pokrywają się z danymi uzyskanymi z systemu rejestrującego zrzut szczepionki;

9) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca 2015 roku, następującej dokumentacji:

a) okresowego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację Programu w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji niniejszej Umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,

b) poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w literze a niniejszego punktu, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2 niniejszej Umowy, oraz że są dostępne wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,

c) danych określonych w punkcie 7 niniejszego artykułu, w postaci elektronicznej, zebranych w okresie, o którym mowa w literze a niniejszego punktu;

10) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 1 marca 2016 roku, następującej dokumentacji:

a) końcowego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację Programu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy,

b) mapy obszaru objętego akcjami szczepień oraz mapy zawierającej lokalizacje przypadków wystąpienia wścieklizny stwierdzonych na tym obszarze w 2015 roku,

c) poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w literze a niniejszego punktu, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2 niniejszej Umowy, oraz że dostępne są wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,

d) wszystkich dokumentów wymaganych w celu uzasadnienia poniesionych kosztów zakupu i dystrybucji przynęt ze szczepionką, w tym kopii:

– faktur zakupu przynęt ze szczepionką,

– faktur dotyczących dystrybucji przynęt ze szczepionką.

e) danych określonych w punkcie 7 niniejszego Artykułu, w postaci elektronicznej, zebranych w 2015 roku;

11) przekazywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu w języku angielskim;

12) przekazywania dokumentacji finansowej, w której poniesione koszty są wykazane w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków;

13) poddawania się audytom realizacji Programu przeprowadzanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale przedstawicieli Strony Polskiej.

Artykuł 6

1. Koszty realizacji Programu ponosi Strona Ukraińska.

2. Przez koszty kwalifikowanie dla potrzeb niniejszej Umowy rozumie się koszty podlegające refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczone na zakup przynęt ze szczepionką i ich dystrybucję w ramach Programu, o których mowa w decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji z dnia 30 stycznia 2015 r. zatwierdzającej programy krajowe i powiązane środki finansowe (numer decyzji: SANTE/VP/2015/PL/SI2.700823).

3. Koszty dostarczenia zwierząt do badań oraz koszty badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Stronę Ukraińską w ramach Programu, a także pozostałe koszty związane z jego realizacją, inne niż koszty kwalifikowalne, nie podlegają refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

4. Strona Polska zobowiązuje się do przekazania Stronie Ukraińskiej całości środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Programu, przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską.

5. Przekazanie Stronie Ukraińskiej środków, o których mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu, nastąpi w walucie euro na rachunek bankowy Państwowej Służby Weterynaryjno -Fitosanitarnej Ukrainy.

6. Rzeczpospolita Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o nieprzyznaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji Programu.

7. W przypadku audytu realizacji Programu przeprowadzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale przedstawicieli Strony Polskiej, skutkującego koniecznością zwrotu środków lub części środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską na dofinansowanie realizacji Programu, Strona Ukraińska wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Polską środki podlegające zwrotowi, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej.

8. Wpłata, o której mowa w ustępie 7 niniejszego artykułu, nastąpi w walucie euro. w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę Ukraińską od Strony Polskiej informacji o żądaniu Komisji Europejskiej zwrotu środków przekazanych na dofinansowanie realizacji Programu, w określonej wysokości, wraz z wnioskiem o zwrot środków w tej wysokości na rachunek bankowy, o którym mowa w ustępie 7 niniejszego artykułu.

9. Strona Ukraińska zobowiązuje się do współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie wymiany informacji, wyjaśnień oraz przekazywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

Artykuł 7

1. Maksymalne jednostkowe kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji na rzecz Strony Ukraińskiej, poniesionych na zakup i dystrybucję przynęty ze szczepionką, nie przekraczają 0,95 euro za dawkę, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w artykule 6 w ustępie 2 niniejszej Umowy.

2. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w artykule 6 w ustępie 2 niniejszej Umowy, wkład finansowy Unii Europejskiej w realizację Programu nie przekracza kwoty 1 254 000 euro.

Artykuł 8

Umawiające się Strony zobowiązują się do regularnego informowania o realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 9

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków Państw Umawiających się Stron wynikających z zawartych przez Państwa Umawiających się Stron umów międzynarodowych.

Artykuł 10

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za obustronną zgodą Umawiających się Stron. Zmiana Umowy wymaga dla jej ważności zachowania formy pisemnej.

Artykuł 11

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł 12

Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Załączniki nr 1-4 do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i wchodzą w życie z dniem określonym w artykule 11 niniejszej Umowy.

Sporządzono w Kijowie dnia 12 sierpnia 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy za rozstrzygający uważany będzie tekst sporządzony w języku angielskim.

Wersja w języku ukraińskim

Wersja w języku angielskim

 

infoRgrafika

infoRgrafika

Henryk Litwin
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Oleksii Pavlenko
Minister Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy

 

 

Załącznik 1.
Załącznik 2. [PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)]

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2015 R.]

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2015 R.]

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2015 R.4)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »