Kategorie

Monitor Polski

UCHWAŁA NR 145/2021
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W statucie Krajowego Biura Wyborczego stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M.P. z 2011 r. poz. 253, z późn. zm.1) ) w § 5 w ust. 1a po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak


1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2015 r. poz. 487, z 2016 r. poz. 1009 oraz z 2018 r. poz. 380, 381 i 651.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-14
  • Data wejścia w życie: 2021-09-06
  • Data obowiązywania: 2021-09-06

Monitor Polski