REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2022 poz. 790

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. poz. 1007), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 239 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. poz. 1190);

2) zarządzeniem nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. poz. 400).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 239 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. poz. 1190), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. poz. 400), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2022 r. (M.P. poz. 790)

ZARZĄDZENIE NR 178
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Klimatu i Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu (M.P. poz. 418).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).

Załącznik do zarządzenia nr 178 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 października 2020 r. (M.P. z 2022 r. poz. 790)

STATUT MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

§ 1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941)2), do spraw objętych działami administracji rządowej:3)

1) energia;

2) (uchylony);4)

3) klimat;

4) środowisko.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu;

2) Departament Ciepłownictwa;

3) Departament Edukacji i Komunikacji;

4) Departament Elektroenergetyki i Gazu;

5) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;

6) Departament Energii Jądrowej;

7) Departament Funduszy Europejskich;

8) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

9) Departament Gospodarki Odpadami;

9a)5) Departament Informatyzacji;

10) (uchylony);6)

11) Departament Instrumentów Środowiskowych;

12) Departament Leśnictwa i Łowiectwa;

13)7) Departament Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej;

14) Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;

15) Departament Ochrony Przyrody;

16) (uchylony);8)

17) Departament Odnawialnych Źródeł Energii;

18) (uchylony);8)

19) Departament Prawny;

20) Departament Ropy i Paliw Transportowych;

21) Departament Spraw Międzynarodowych;

22) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

23)9) Departament Strategii i Analiz;

24) Biuro Dyrektora Generalnego;

25) Biuro Finansowe;

26) Biuro Kontroli i Audytu;

27) Biuro Ministra;

28)10) Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - energia zapewniają w szczególności:

1) Departament Ciepłownictwa;

2) Departament Elektroenergetyki i Gazu;

3) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;

4) Departament Energii Jądrowej;

5) Departament Ropy i Paliw Transportowych.

§ 4. (uchylony).11)

§ 5. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - klimat zapewniają w szczególności:

1) Departament Gospodarki Odpadami;

2) Departament Instrumentów Środowiskowych;

3) Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;

4) Departament Odnawialnych Źródeł Energii.

§ 6. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - środowisko zapewniają w szczególności:

1) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

2) Departament Leśnictwa i Łowiectwa;

3)12) Departament Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej;

4) Departament Ochrony Przyrody;

5) (uchylony).13)


1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 października 2020 r.

2) Obecnie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 239 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. poz. 1190), które weszło w życie z dniem 15 grudnia 2020 r.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. poz. 400), które weszło w życie z dniem 13 kwietnia 2022 r.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) Przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-12
  • Data wejścia w życie: 2022-08-12
  • Data obowiązywania: 2024-03-02

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA