REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 181

ZARZĄDZENIE NR 19
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. z 2022 r. poz. 790) w załączniku:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej;

2) Departament Budżetu;

3) Departament Edukacji i Komunikacji;

4) Departament Elektroenergetyki i Gazu;

5) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;

6) Departament Energii Jądrowej;

7) Departament Funduszy Europejskich;

8) Departament Geologii;

9) Departament Gospodarki Odpadami;

10) Departament Informatyzacji;

11) Departament Instrumentów Środowiskowych;

12) Departament Leśnictwa i Łowiectwa;

13) Departament Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych;

14) Departament Ochrony Przyrody;

15) Departament Odnawialnych Źródeł Energii;

16) Departament Prawny;

17) Departament Ropy i Paliw Transportowych;

18) Departament Spraw Międzynarodowych;

19) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

20) Departament Strategii i Analiz;

21) Departament Transformacji Ciepłowniczej i Efektywności Energetycznej;

22) Biuro Dyrektora Generalnego;

23) Biuro Finansowe;

24) Biuro Kontroli i Audytu;

25) Biuro Ministra;

26) Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim.”;

2) w § 3:

a) uchyla się pkt 1,

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Departament Transformacji Ciepłowniczej i Efektywności Energetycznej.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - klimat zapewniają w szczególności:

1) Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej;

2) Departament Gospodarki Odpadami;

3) Departament Instrumentów Środowiskowych;

4) Departament Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych;

5) Departament Odnawialnych Źródeł Energii.”;

4) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Departament Geologii;”,

b) uchyla się pkt 3;

5) dodaje się § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-01
  • Data wejścia w życie: 2024-03-02
  • Data obowiązywania: 2024-03-02

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA