Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski - rok 2023 poz. 263

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 142), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 315).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 315), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 lutego 2023 r. (M.P. poz. 263)

ZARZĄDZENIE NR 15
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.2)


Załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 lutego 2019 r. (M.P. z 2023 r. poz. 263)

STATUT URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

§ 1. 1. Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, zwanym dalej „Urzędem Komisji", kieruje Przewodniczący Komisji przy pomocy Zastępców Przewodniczącego Komisji oraz dyrektora generalnego, dyrektorów zarządzających i dyrektorów komórek organizacyjnych.

2. Przewodniczący Komisji może udzielać pracownikom Urzędu Komisji pełnomocnictw i upoważnień w zakresie przysługujących mu uprawnień.

§ 2. 1.3) W skład Urzędu Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Centrum Analiz Danych Nadzorczych;

2) Departament Administracji;

3) Departament Analiz Ekonomicznych;

4) Departament Audytu Wewnętrznego;

5) Departament Bankowości Komercyjnej;

6) Departament Bankowości Równoległej;

7) Departament Bankowości Spółdzielczej;

8) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;

9) Departament Compliance;

10) Departament Cyberbezpieczeństwa;

11) Departament Firm Inwestycyjnych;

12) Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych;

13) Departament Informatyki;

14) Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego;

15) Departament Innowacji Finansowych FinTech;

16) Departament Inspekcji Bankowych;

17) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych;

18) Departament Komunikacji Społecznej;

19) Departament Licencji Bankowych;

20) Departament Licencji Ubezpieczeniowych;

21) Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń;

22) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego;

23) Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania;

24) Departament Postępowań Sankcyjnych;

25) Departament Praktyk Rynkowych;

26) Departament Prawny;

27) Departament Rozwoju Regulacji;

28) Departament Spółek Publicznych;

29) Departament Spraw Karnych;

30) Departament Współpracy Międzynarodowej;

31) Departament Zakupów;

32) Departament Zarządzania Strategicznego;

33) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

34) Gabinet Komisji.

2. W skład Urzędu Komisji wchodzą także utworzone przez Przewodniczącego Komisji samodzielne zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.

§ 3. 1. Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin organizacyjny Urzędu Komisji, w którym określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji oraz podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne, o których mowa w § 2.

2. Regulamin organizacyjny Urzędu Komisji może określać piony obejmujące co najmniej dwie komórki organizacyjne, o których mowa w § 2.

3. O nadaniu regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji oraz o jego zmianach Przewodniczący Komisji niezwłocznie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów.

§ 4. 1. Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, określa bezpośrednią podległość pionów, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz komórek organizacyjnych, które nie wchodzą w skład pionów, Przewodniczącemu Komisji, Zastępcom Przewodniczącego Komisji oraz dyrektorowi generalnemu.

2. Pionami, o których mowa w § 3 ust. 2, kierują dyrektorzy zarządzający.

3.4) W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora zarządzającego pionem kieruje bezpośrednio Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji albo dyrektor generalny, stosownie do podległości wynikającej z zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, albo wskazany przez Przewodniczącego Komisji dyrektor komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1.

4.4) Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2 ust. 1, kierują dyrektorzy.

5. (uchylony).5)

§ 5. 1.6) W komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być wyodrębniane zespoły, sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy.

2. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2, określają regulaminy wewnętrzne ustalane, w drodze zarządzenia, przez Przewodniczącego Komisji.

§ 6. Przewodniczący Komisji może, w drodze zarządzenia, tworzyć komitety, rady lub zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 872, 1488, 1692, 2185, 2339 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 947 oraz z 2018 r. poz. 103 i 1006), które utraciło moc z dniem 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 315), które weszło w życie z dniem 23 marca 2022 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-13
  • Data wejścia w życie: 2023-03-13
  • Data obowiązywania: 2023-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski