REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1036

ZARZĄDZENIE NR 392
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, zwany dalej „Zespołem".

§ 2.

Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie realizacji programów mających na celu zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi;

2) doradztwo w kwestii inicjowania działań zmierzających do zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi;

3) przygotowywanie projektów Krajowych Planów Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, monitorowanie wykonalności zaplanowanych zadań oraz opracowywanie corocznych sprawozdań z wykonania Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi.

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Zastępca Komendanta Głównego Policji;

3) Członkowie - przedstawiciele wyznaczeni przez:

a) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,

c) Ministra Sprawiedliwości,

d) Ministra Spraw Zagranicznych,

e) Komendanta Głównego Policji,

f) Komendanta Głównego Straży Granicznej,

g) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

4) Sekretarz Zespołu - wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, innych niż wymienieni w § 4 ust. 1 pkt 3 przedstawicieli jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych, a także przedstawicieli innych instytucji i ekspertów, na prawach członka, których wiedza i doświadczenie są niezbędne do realizacji zadań Zespołu.

3. Członkowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli, z wyjątkiem osób uczestniczących w pracach Zespołu w charakterze ekspertów, którzy mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli za zgodą Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje pracami Zespołu;

2) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu;

3) poleca opracowanie analiz lub raportów;

4) zatwierdza protokół posiedzenia Zespołu;

5) akceptuje sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, o których mowa w § 3;

6) przekazuje, do końca marca roku następującego po rocznym okresie sprawozdawczym, Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, o których mowa w § 3;

7) przekazuje sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, które stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji zadań Zespołu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, powinno zawierać informacje o:

1) liczbie i terminach posiedzeń Zespołu w okresie sprawozdawczym, a w przypadku ich braku wskazanie przyczyn tego stanu;

2) zmianach w składzie Zespołu;

3) liczbie stałych lub doraźnych grup roboczych powołanych przez Przewodniczącego Zespołu oraz celu ich powołania;

4) stanie realizacji zadań Zespołu w okresie sprawozdawczym;

5) problemach i zagrożeniach w realizacji zadań Zespołu oraz podjętych działań zaradczych;

6) wnioskach i rekomendacjach dotyczących działań Zespołu;

7) zadaniach zaplanowanych do realizacji przez Zespół w kolejnym okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem przybliżonego harmonogramu ich realizacji.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może powoływać stałe lub doraźne grupy robocze lub powierzać poszczególnym osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, z wyjątkiem osób wyznaczonych do udziału w pracach Zespołu w charakterze ekspertów, wykonanie określonych zadań albo czynności niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 6.

Do zadań Sekretarza Zespołu należy:

1) przygotowywanie posiedzeń Zespołu;

2) przekazywanie informacji o zwołaniu Zespołu członkom i zaproszonym na posiedzenie osobom wraz z porządkiem posiedzenia Zespołu oraz innymi materiałami;

3) sporządzanie protokołu posiedzenia Zespołu, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub, w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zespołu albo wyznaczony członek Zespołu, oraz Sekretarz Zespołu;

4) przekazywanie członkom Zespołu innych decyzji, poleceń Przewodniczącego Zespołu oraz zatwierdzonego protokołu posiedzenia Zespołu.

§ 7.

1. Zespół realizuje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia członkowie Zespołu podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

3. W przypadku prowadzenia prac w trybie obiegowym członkowie przesyłają wymagane dokumenty i informacje bezpośrednio do Sekretarza Zespołu, w terminie i formie przez niego wskazanych.

§ 8.

Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne współdziałają z Zespołem oraz udzielają mu wsparcia przy realizacji jego zadań.

§ 9.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z części 42 - sprawy wewnętrzne budżetu państwa.

§ 11.

Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-27
  • Data obowiązywania: 2023-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA