REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1333

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Tekst pierwotny

Art. 1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2018 r. poz. 846, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Edukacji;",

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) Klimatu i Środowiska;",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Nauki;",

d) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Petycji;",

e) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Praw Człowieka i Praworządności;",

f) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) Sportu;",

g) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) Spraw Unii Europejskiej;",

h) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Spraw Zagranicznych;",

i) uchyla się pkt 14;

2) użyte w art. 34 w ust. 2a, w art. 54 w ust. 4a, w art. 68 w ust. 1a, w art. 75a w ust. 1-3, w art. 75b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 75c w ust. 2, w art. 75d w ust. 2, w art. 75e w ust. 2 oraz w art. 75f w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy „Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komisja Spraw Unii Europejskiej";

3) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. 1. Marszałek Senatu udziela głosu Prezydentowi, Marszałkowi Sejmu, Prezesowi Rady Ministrów i Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, poza kolejnością mówców, ilekroć tego zażądają.

2. Marszałek udziela głosu członkom Rady Ministrów, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i przedstawicielom innych organów państwowych - w sprawie objętej zakresem działania danego organu i będącej przedmiotem obrad Senatu, z wyjątkiem sprawy wyboru lub powołania na określone w Regulaminie Senatu stanowisko - poza kolejnością mówców. Marszałek może udzielić głosu w takiej sprawie także zaproszonym gościom.

3. Wystąpienie osoby zabierającej głos poza kolejnością mówców, z wyjątkiem osób wymienionych w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 30 minut; Marszałek może przedłużyć czas wystąpienia.";

4) w art. 58 uchyla się ust. 4;

5) użyte w art. 90a, w art. 90b w ust. 1 i 3, w art. 90c, w art. 90d w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 90e, w art. 90f oraz w art. 90g w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy „Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komisja Petycji";

6) w art. 92 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.";

7) w art. 93 w ust. 1a wyrazy „ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15" zastępuje się wyrazami „ustawy o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15";

8) w art. 96b w ust. 1 wyrazy „Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji" zastępuje się wyrazami „Komisji Praw Człowieka i Praworządności";

9) w art. 96f w ust. 1 wyrazy „Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji" zastępuje się wyrazami „Komisję Praw Człowieka i Praworządności";

10) w załączniku do uchwały:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Komisji Edukacji - system kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, doskonalenie zawodowe nauczycieli, poradnictwo zawodowe dla młodzieży, organizacja instytucji oświatowych;",

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) Komisji Klimatu i Środowiska - ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, działanie na rzecz neutralności klimatycznej, adaptacja do zmian klimatu, gospodarka odpadami, gospodarka w obiegu zamkniętym, inteligentny i zrównoważony transport, bioróżnorodność, transformacja energetyczna, ochrona powietrza, edukacja klimatyczna, społeczne i ekonomiczne aspekty transformacji klimatycznej, współpraca z zagranicą w zakresie klimatu, środowiska i ekologii;",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Komisji Nauki - organizacja i rozwój badań naukowych, szkolnictwo wyższe, doskonalenie zawodowe kadry naukowej, przygotowanie absolwentów szkół wyższych do zatrudnienia, organizacja instytucji naukowych, współpraca naukowa z zagranicą;",

d) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Komisji Petycji - rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu i jego organów;",

e) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Komisji Praw Człowieka i Praworządności - prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe;",

f) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) Komisji Sportu - kultura fizyczna i sport;",

g) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) Komisji Spraw Unii Europejskiej - funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz członkostwo w niej Rzeczypospolitej Polskiej, opiniowanie dokumentów przedkładanych Marszałkowi Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrywanie inicjatyw uchwałodawczych Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów oraz organy Unii Europejskiej;",

h) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Komisji Spraw Zagranicznych - polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze;",

i) uchyla się pkt 14.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Senatu: M. Kidawa-Błońska


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2020 r. poz. 306, 499, 500 i 1129, z 2022 r. poz. 65 oraz z 2023 r. poz. 1241.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-04
  • Data wejścia w życie: 2023-11-29
  • Data obowiązywania: 2023-11-29

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA