REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 444

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Optymalizowanie procesu szkoleniowego w zapasach" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji wolnorynkowej "Optymalizowanie procesu szkoleniowego w zapasach" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu i Turystyki: w z. P. Borys

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).


Załącznik 1. [INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI WOLNORYNKOWEJ „OPTYMALIZOWANIE PROCESU SZKOLENIOWEGO W ZAPASACH” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 14 maja 2024 r. (M.P. poz. 444)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI WOLNORYNKOWEJ "OPTYMALIZOWANIE PROCESU SZKOLENIOWEGO W ZAPASACH" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji wolnorynkowej

Optymalizowanie procesu szkoleniowego w zapasach

 

2. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji wolnorynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (dalej jako "PRK"), 6 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

 

3. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji wolnorynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego programowania, planowania i realizacji autorskiej koncepcji szkoleniowej celem optymalizacji procesu szkolenia sportowego i w oparciu o wiedzę nie tylko z zakresu sportu zapaśniczego, ale także z zakresu zarządzania zespołem szkoleniowym. Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie szkoleniowym oraz zarządza procesem szkoleniowym i dokonuje jego ewaluacji. Jest gotowa do wykorzystywania nowych technologii w monitoringu działań zawodników oraz modyfikacji planów szkoleniowych w związku ze zmieniającymi się warunkami. Analizuje efektywność programów szkoleniowych podległych trenerów. W swoich działaniach wykorzystuje wiedzę z zakresu kierowania, budowania i rozwijania potencjału zawodnika. Jest przygotowana do stałego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy oraz samodoskonalenia. Występuje jako ekspert sportowy w zapasach oraz promuje dyscyplinę poprzez uczestnictwo w konferencjach, wymianę doświadczeń z trenerami zapasów i innych dyscyplin sportu oraz z osobami z innych instytucji.

 

Zestaw 1. Projektowanie i realizacja koncepcji szkoleniowej

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Analizuje predyspozycje zawodników do uczestniczenia w procesie szkoleniowym

- analizuje czynniki decydujące o sukcesie sportowym w zapasach,

- analizuje metody oceny stanu wytrenowania zawodnika na podstawie kontroli trenerskiej, laboratoryjnej i lekarskiej,

- analizuje poziom umiejętności techniczno-taktycznych oraz zdolności motorycznych zawodników.

Kieruje procesem treningu sportowego

- wyznacza cele i zadania dla zespołu szkoleniowego,

- planuje i prowadzi proces szkoleniowy na różnych poziomach zaawansowania sportowego,

- wprowadza metody i środki treningowe z innych dyscyplin sportu,

- dobiera obciążenia treningowe w celu optymalizacji treningu sportowego,

- uzasadnia znaczenie współpracy z osobami współtworzącymi proces treningu sportowego w celu jego optymalizacji,

- stosuje technologie informatyczne w celu optymalizacji procesu szkoleniowego,

- współpracuje z innymi trenerami oraz osobami mogącymi mieć wpływ na większą efektywność szkolenia.

Ewaluuje własne koncepcje szkoleniowe

- analizuje bieżące wyniki sportowe oraz wyniki badań diagnostycznych zawodników na poszczególnych etapach szkolenia,

- weryfikuje i modyfikuje plany szkoleniowe oraz uzasadnia potrzebę ich zmiany w zależności od stopnia realizacji postawionego celu,

- posługuje się metodami i technikami badań oraz zasadami metodologii, korzystając z dostępnych narzędzi badawczych do oceny rozwoju psychofizycznego oraz wiodących komponentów sprawności fizycznej zawodników,

- analizuje efektywność programów szkoleniowych,

- formułuje wnioski do dalszej pracy szkoleniowej,

- wyznacza nowe kierunki optymalizacji procesu szkolenia.

 

Zestaw 2. Ustalanie strategii i taktyki walki zapaśniczej

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Zdobywa informacje o przeciwnikach

- zdobywa dane niezbędne do opracowania taktyki walki zapaśniczej,

- analizuje działania techniczno-taktyczne przeciwnika.

Opracowuje taktykę walki zapaśniczej, biorąc pod uwagę indywidualne cechy zawodnika i jego przeciwnika

- dobiera rozwiązania techniczno-taktyczne walki zapaśniczej do indywidualnych cech i predyspozycji zawodnika,

- ustala zadania techniczno-taktyczne przed walką,

- przygotowuje taktykę walki, uwzględniając system rozgrywek.

Analizuje skuteczność przyjętej taktyki walki zapaśniczej

- analizuje skuteczność realizacji koncepcji techniczno-taktycznej postawionej przed zawodnikiem,

- ocenia sposób realizacji zadań techniczno-taktycznych przez zawodnika,

- wprowadza korekty do planu walki zapaśniczej.

Naucza zawodników dostrzegania i kontrolowania zmiennych sytuacji taktycznych w walce oraz właściwego reagowania

- wyjaśnia sytuacje techniczno-taktyczne, na które zawodnicy powinni zwrócić uwagę, analizując przebieg walki i zawodów sportowych,

- omawia błędy postrzegania, decyzji i wykonania,

- stosuje techniki uzyskiwania informacji zwrotnej / refleksji taktycznej od zawodników (wzbudzenie autorefleksji, nawiązanie do obserwacji zawodnika, identyfikowanie błędu, określenie sposobu wykorzystania refleksji przez zawodnika dla poprawy wyników).

 

Zestaw 3. Wspieranie rozwoju dyscypliny

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Realizuje działania na rzecz własnego rozwoju

- wymienia i selekcjonuje źródła wiedzy naukowej z obszaru zapasów (publikacje, źródła elektroniczne),

- uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i warsztatach szkoleniowych oraz kursach kwalifikacyjnych,

- wskazuje najnowsze osiągnięcia szkoleniowe w zapasach.

Realizuje działania na rzecz rozwoju zapasów

- współpracuje z instytucjami w celu rozwoju dyscypliny,

- promuje dyscyplinę i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym i poza nim,

- prowadzi pokazowe treningi metodyczne,

- występuje jako ekspert sportowy z zapasów.

 

4. Ramowe wymagania dotyczące metod przeprowadzania walidacji, osób przeprowadzających walidację oraz warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania walidacji

1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Na etapie weryfikacji efektów uczenia się wykorzystuje się następujące metody:

- analiza dowodów i deklaracji połączona z rozmową z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją".

Wymagane jest przedstawienie następujących dowodów: prowadzenia działalności szkoleniowej, doskonalenia własnych kompetencji, prac na rzecz rozwoju zapasów oraz autorskiej koncepcji treningowej obejmującej minimum roczny plan szkolenia.

Dowodem potwierdzającym wszystkie wskazane dla kwalifikacji efekty uczenia się jest tytuł trenera klasy I w zapasach wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), tzw. ustawy deregulacyjnej.

1.2. Zasoby kadrowe

Instytucja certyfikująca powołuje komisję, która odpowiada za przebieg weryfikacji efektów uczenia się. Komisja składa się z co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego komisji.

Każdy z członków komisji posiada kwalifikację pełną minimum na poziomie 7 PRK w obszarze kultury fizycznej. Dwóch z członków komisji jest trenerami klasy mistrzowskiej w zapasach uzyskanej przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawy deregulacyjnej) lub posiada kwalifikację na poziomie 7 PRK w zapasach lub dopuszcza się trenerów z innych dyscyplin sportów walki posiadających kwalifikacje minimum na poziomie 7 PRK. Trzeci z członków komisji jest pracownikiem naukowym w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, legitymującym się dorobkiem naukowym z zakresu sportów walki.

Przewodniczący jest wybierany spośród członków komisji.

Co najmniej jeden z członków komisji posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

W celu rozpoczęcia weryfikacji kandydat dostarcza instytucji certyfikującej dowody potwierdzające spełnienie wszystkich kryteriów weryfikacji zawartych w opisie kwalifikacji. Komisja walidacyjna po zapoznaniu się z dowodami i deklaracjami odbywa rozmowę z kandydatem.

Instytucja certyfikująca musi zapewnić warunki do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem. Osoba przystępująca do walidacji posiada możliwość złożenia wyjaśnień lub odwołania się od decyzji asesorów w toku weryfikacji lub posiada możliwość ponownego przystąpienia do części weryfikacji, bez konieczności powtarzania całej walidacji po pozytywnym rozpatrzeniu wyjaśnień lub odwołania przez instytucję certyfikującą.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się.

2.1. Metody

Nie określa się wymagań dla etapów identyfikowania i dokumentowania.

 

5. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

- posiada co najmniej przez 3 lata kwalifikację "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w zapasach",

- posiada dyplom trenera klasy II w zapasach,

- posiada stopień instruktora zapasów wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawy deregulacyjnej),

- posiada co najmniej od 3 lat tytuł instruktora sportu AWF w zakresie zapasów (certyfikat szkoleniowca) wydany przez podmiot uprawniony przez Polski Związek Zapaśniczy do kształcenia i doskonalenia kadr w zapasach.

 

6. Inne, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunki uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej

Brak innych, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunków uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej

 

7. Okres ważności certyfikatu kwalifikacji wolnorynkowej

Bezterminowy

 

8. Dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005)

O uprawnienie do certyfikowania niniejszej kwalifikacji może ubiegać się podmiot, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

- jest wnioskodawcą włączenia niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ukierunkowanych na osiąganie efektów uczenia się zdefiniowanych dla niniejszej kwalifikacji,

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu walidacji efektów uczenia się zdefiniowanych dla niniejszej kwalifikacji.

 

9. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-06
  • Data wejścia w życie: 2024-06-06
  • Data obowiązywania: 2024-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA