REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 458

UCHWAŁA NR 49
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 czerwca 2024 r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 lipca 2024 r. traci moc uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” (M.P. poz. 1124, z 2017 r. poz. 58, z 2018 r. poz. 800, z 2021 r. poz. 994 oraz z 2023 r. poz. 833).

§ 2.

Z dniem 1 lipca 2024 r. znosi się program wieloletni pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3.

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zawrze z Uniwersytetem Warszawskim aneksy do umów o udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji w ramach Programu.

§ 4.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r., przekaże ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawozdanie wymagane na koniec ostatniego roku realizacji Programu, o którym mowa w załączniku do uchwały, o której mowa w § 1, w rozdziale VIII. ZAŁOŻENIA SYSTEMU REALIZACJI I MONITOROWANIA PROGRAMU w pkt VIII.2. Założenia systemu monitorowania Programu, sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.

§ 5.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przedłoży Radzie Ministrów sprawozdanie, o którym mowa w § 4, w terminie do dnia 30 września 2024 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-12
  • Data wejścia w życie: 2024-06-13
  • Data obowiązywania: 2024-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA