REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 462

ZARZĄDZENIE NR 62
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy realizacja zadań wynikających z „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”, zmienionej uchwałą nr 39/2012 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., uchwałą nr 143/2013 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 143/2014 Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2014 r., uchwałą nr 212/2014 Rady Ministrów z dnia 27 października 2014 r., uchwałą nr 60/2016 Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r., uchwałą nr 141/2017 Rady Ministrów z dnia 15 września 2017 r., uchwałą nr 181/2017 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r., uchwałą nr 3/2018 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2018 r., uchwałą nr 116/2019 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r., uchwałą nr 40/2021 Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. oraz uchwałą nr 91/2023 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2023 r., zwanego dalej „Programem”, w tym:

1) koordynacja spraw związanych z realizacją Programu;

2) ocena inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 49 i 51 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.1));

3) opiniowanie propozycji wsparcia dla inwestycji w ramach Programu;

4) udzielanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rekomendacji w sprawie udzielenia wsparcia dla inwestycji w ramach Programu;

5) opiniowanie wniosków przedsiębiorcy o zmniejszenie zobowiązania wynikającego z umowy o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z wystąpieniem siły wyższej, która w sposób znaczący utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tego zobowiązania.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) pozostali członkowie Zespołu:

a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu, wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw:

- aktywów państwowych,

- budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

- energii,

- finansów publicznych,

- gospodarki morskiej,

- gospodarki wodnej,

- gospodarki złożami kopalin,

- informatyzacji,

- klimatu,

- łączności,

- oświaty i wychowania,

- pracy,

- rolnictwa,

- rozwoju regionalnego,

- szkolnictwa wyższego i nauki,

- spraw zagranicznych,

- środowiska,

- transportu,

b) przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu przez niego wyznaczony,

c) przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. W przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej wymienionym w ust. 1 pkt 2 lit. a, wyznacza do udziału w pracach Zespołu jednego przedstawiciela.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez inne upoważnione przez nich osoby.

4. W posiedzeniach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele innych ministrów niż wchodzący w skład Zespołu.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala terminy i porządek posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4) przekazuje członkom Zespołu do zaopiniowania propozycję wsparcia dla inwestycji wraz z proponowaną wysokością wsparcia i uzasadnieniem;

5) wyznacza, spośród członków Zespołu, osobę zastępującą go na posiedzeniu Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

§ 5.

1. Przewodniczący Zespołu wyznacza sekretarza Zespołu, którym jest pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Do zadań sekretarza Zespołu należy obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu, w szczególności:

1) przygotowywanie posiedzeń Zespołu;

2) sporządzanie protokołów posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej prac realizowanych przez Zespół.

3. W przypadku nieobecności sekretarza Zespołu jego zadania realizuje pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach.

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

3. Projekty uchwał mogą być poddane przez przewodniczącego Zespołu pod głosowanie w trybie obiegowym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 7.

Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin podjęty w formie uchwały przez Zespół i zatwierdzony przez przewodniczącego Zespołu.

§ 8.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu i sekretarz Zespołu. Do protokołu załączana jest lista obecności członków Zespołu.

§ 9.

Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe oraz przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań Zespołu, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa informacji.

§ 10.

1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów:

1) roczne sprawozdanie z działalności Zespołu - w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy to sprawozdanie,

2) końcowe sprawozdanie z działalności Zespołu - w terminie do dnia 30 kwietnia 2031 r.

- zwane dalej „sprawozdaniami”.

2. Sprawozdania zawierają w szczególności:

1) wskazanie podstawy prawnej obowiązku złożenia sprawozdania i okresu, którego dotyczy dane sprawozdanie;

2) wskazanie liczby i terminów posiedzeń Zespołu, które odbyły się w okresie, którego dotyczy dane sprawozdanie;

3) wnioski i rekomendacje członków Zespołu wynikające z prac Zespołu.

3. Do sprawozdań dołącza się kopie uchwał podjętych przez Zespół w okresie, którego dotyczy dane sprawozdanie.

§ 11.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 12.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 13.

Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

§ 14.

Traci moc zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (M.P. poz. 520).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-13
  • Data wejścia w życie: 2024-07-05
  • Data obowiązywania: 2024-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA