reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE nr 4 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie rodzajów wpływów budżetowych uznawanych za dodatkowe, sposobu ich rozdysponowania oraz zasad przyznawania premii.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1

W izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz Ministerstwie Finansów tworzy się środki specjalne na usprawnienie funkcjonowania organów i urzędów podległych Ministrowi Finansów oraz na premie dla pracowników izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i Ministerstwa Finansów, zwane dalej „środkami specjalnymi”.

§ 2

1. Źródłem przychodów środków specjalnych w izbach skarbowych są:

1) odpis w wysokości 20% dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych, uzyskanych w wyniku bezpośredniego działania izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, tj. nadzoru, kontroli skarbowej, czynności sprawdzających i egzekucyjnych oraz kontroli podatkowej podatników i płatników wpłaconych w ciągu kwartału na rachunki dochodów urzędów skarbowych,

2) odpis w wysokości 20% wartości zmniejszeń deklarowanych należności zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwrotu podatku od towarów i usług dokonanych przez urzędy skarbowe w ciągu kwartału, w wyniku bezpośrednich działań, o którym mowa w pkt 1.

2. Przychodami środków specjalnych w urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów są środki przekazane ze środków specjalnych izb skarbowych, zgodnie z § 9 i 10.

3. Izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i Ministerstwo Finansów, gromadzą środki specjalne na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

4. Odsetki bankowe od środków specjalnych, o których mowa w ust. 3 stanowią przychody tych środków specjalnych.

§ 3

Dodatkowymi wpływami budżetowymi są:

1) różnice między kwotami:

a) podatku wykazanego w deklaracji, a podatku wynikającego z decyzji określającej lub ustalającej jego wysokość,

b) nadpłaty wykazanej w deklaracji, a jej rzeczywistą wysokością, jeżeli nadpłata została wykazana w wysokości wyższej od należnej,

c) zwrotu podatku wykazanego w deklaracji a jego rzeczywistą wielkością, jeżeli zwrot podatku został wykazany w wysokości wyższej od należnej,

2) pełna, określona lub ustalona decyzją, kwota podatku, w przypadku:

a) niezłożenia deklaracji oraz niewpłacenia podatku przez podatnika,

b) niewpłacenia przez podatnika zadeklarowanego podatku,

3) pełna kwota nadpłaty wykazanej nienależnie w deklaracji,

4) pełna kwota zwrotu podatku wykazanego nienależnie w deklaracji,

5) pełna, wynikająca z decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika, kwota podatków niepobranych przez płatnika lub pobranych, ale niewpłaconych,

6) kwoty podatków uiszczone w następstwie:

a) skorygowania deklaracji przez podatnika dokonanego z inicjatywy organu podatkowego lub w wyniku kontroli skarbowej,

b) wpłaty dokonanej w toku wszczętego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej albo skarbowej w fazie przed wydaniem decyzji określającej kwotę zaległości podatkowej,

7) pełna kwota podatków ustalona bądź określona w przypadku ujawnienia działalności niezgłoszonej do opodatkowania, przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz zdarzeń powodujących powstanie zobowiązania podatkowego,

8) pełna kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalona w podatku od towarów i usług,

9) kwoty podatków wyegzekwowane na podstawie art. 26a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20. poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 146, poz. 680 i Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315),

10) różnice między podatkami zapłaconymi a określonymi w przypadku ujawnienia nieprawidłowości powodujących zmianę formy opodatkowania,

11) pełna, wynikająca z decyzji, kwota wynagrodzenia nienależnie pobranego przez płatnika oraz kwota nadwyżki wynagrodzenia pobranego nad należnym,

12) grzywny wymierzone na podstawie kodeksu karnego skarbowego w trybie postępowania mandatowego lub dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,

13) kwoty podatków wyegzekwowanych na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,

14) odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna,

15) kary porządkowe orzeczone w postępowaniu podatkowym,

16) zwroty nienależnie lub nadmiernie pobranych albo wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji budżetowych,

17) wpłaty należności budżetowych z tytułu podatków zniesionych, określonych w ciągu 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku,

18) równowartość świadczeń zasądzonych, na podstawie art. 412 Kodeksu cywilnego, z powództwa organu podatkowego.

§ 4

W przypadku dokonania w ciągu kwartału zwrotu nienależnie pobranych dodatkowych należności budżetowych odpowiedniemu zmniejszeniu ulega odpis, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5

Kwota odpisu od dodatkowych wpływów, o których mowa w § 3, jest przekazywana na rachunek środków specjalnych w izbie skarbowej za okres miesiąca w terminie 10 dni po upływie miesiąca, a za grudzień – 8 dni po upływie roku, z rachunków bieżących urzędów skarbowych, służących do gromadzenia dochodów budżetu państwa, konto 222, w części 19, dział 758, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, z właściwych paragrafów i właściwych subkont, zgodnie z ewidencją wpłat dodatkowych należności budżetowych.

§ 6

Ze środków specjalnych w izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów finansuje się:

1) premie kwartalne wypłacane pracownikom izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i Ministerstwa Finansów,

2) należne od premii nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne należności wynikające z odrębnych przepisów,

3) należne od premii dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4) naliczone od premii wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,

5) naliczone od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

§ 7

1. Wypłaty premii kwartalnych pracownikom izb skarbowych, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej wraz z należnymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi i naliczonym od premii wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy oraz odpisami na należne od tych premii dodatkowe wynagrodzenie roczne mogą być dokonywane do wysokości 90% łącznych planowanych kwartalnych wynagrodzeń osobowych tych jednostek.

2. Wskaźnik procentowy premii kwartalnej w stosunku do planowanych kwartalnych wynagrodzeń osobowych, ustalany jest w jednakowej wysokości dla izby skarbowej, urzędów skarbowych i urzędu kontroli skarbowej, działających na terenie danego województwa; w uzasadnionych przypadkach Minister Finansów może ten wskaźnik zróżnicować, uwzględniając zwłaszcza stopień przyczynienia się do uzyskania dodatkowych wpływów budżetowych.

3. W ramach środków przewidzianych na wypłatę premii dla urzędów skarbowych, dyrektor izby skarbowej może zróżnicować wskaźnik procentowy premii w zależności od wyników działalności poszczególnych urzędów.

4. Środki na wypłatę premii kwartalnych pracownikom Ministerstwa Finansów są ustalone w wysokości określonej wskaźnikiem procentowej średniej krajowej premii kwartalnej pracowników izb skarbowych, urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej do planowanych kwartalnych wynagrodzeń osobowych pracowników Ministerstwa Finansów, jednakże nie wyższym niż 80%. Kwota odpowiadająca różnicy między wskaźnikiem procentowej średniej krajowej premii kwartalnej a wskaźnikiem 80% zwiększa fundusz, do dyspozycji Ministra Finansów, o którym mowa w § 12 ust. 2.

5. Kwartalne odpisy na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i składkami na Fundusz Pracy, pozostają na rachunku środków specjalnych w izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów do czasu wypłaty tego wynagrodzenia w ustawowo określonym terminie.

§ 8

1. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych przedstawiają dyrektorowi izby skarbowej, w terminie 8 dni po upływie kwartału, dane dotyczące planowanych kwartalnych wynagrodzeń osobowych, a naczelnicy urzędów skarbowych także wysokość dodatkowych wpływów budżetowych.

2. Dyrektor izby skarbowej przedstawia Ministrowi Finansów do zatwierdzenia, w terminie 15 dni po upływie kwartału, kwartalne rozliczenie środków specjalnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 9

Przekazanie środków na premie urzędom kontroli skarbowej oraz wypłata premii w izbach skarbowych, urzędach skarbowych oraz urzędach kontroli skarbowej następuje po zatwierdzeniu przez Ministra Finansów rozliczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2.

§ 10

Nadwyżkę środków, po dokonaniu wypłat, o których mowa w § 7 ust. 1 wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, izba skarbowa przekazuje na rachunek środków specjalnych w Ministerstwie Finansów w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia przez Ministra Finansów rozliczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2.

§ 11

Jeżeli przychody środków specjalnych w izbie skarbowej nie wystarczają na wypłaty, o których mowa w § 6 pkt 1–4, do wysokości 50% planowanych kwartalnych wynagrodzeń osobowych pracowników izby skarbowej, urzędów skarbowych i urzędu kontroli skarbowej wraz ze środkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Minister Finansów może przekazać środki z rachunku będącego w jego dyspozycji na rachunek środków specjalnych w izbie skarbowej do wysokości niezbędnej na pokrycia tych wydatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

§ 12

1. Ze środków specjalnych Ministerstwa Finansów finansuje się:

1) premie kwartalne pracowników Ministerstwa Finansów wraz z wydatkami, o których mowa w § 6 pkt 2–5,

2) uzupełnienie środków specjalnych w izbach skarbowych, zgodnie z § 11,

3) wydatki na usprawnienie funkcjonowania organów i urzędów podległych Ministrowi Finansów.

2. Z nadwyżki środków przekazanych do Ministerstwa Finansów, pomniejszonej o kwotę wypłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wydziela się fundusz, do wysokości 10%, do dyspozycji Ministra Finansów, z przeznaczeniem na premie inne niż określone w § 6 pkt 1.

3. Jeżeli stan środków specjalnych Ministerstwa Finansów nie pozwala na sfinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Minister Finansów ustala udział Ministerstwa Finansów w przychodach środków specjalnych w określonych izbach skarbowych.

§ 13

1. Dyrektorzy izb skarbowych zapewniają prowadzenie przez urzędy skarbowe ewidencji dodatkowych wpływów, o których mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe (Dz. U. Nr 77, poz. 876) oraz przepisów regulujących zasady rachunkowości jednostek budżetowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Ewidencja dodatkowych wpływów w zakresie dochodów, o których mowa w § 3 pkt 12 może zawierać wyłącznie wielkości zbiorcze – wynikające z dokumentów źródłowych i ewidencji prowadzonych przez właściwe komórki organizacyjne urzędu skarbowego i urzędu kontroli skarbowej.

§ 14

1. Premie indywidualne przyznaje:

1) Minister Finansów – dyrektorom i zastępcom dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), dyrektorom i wicedyrektorom izb skarbowych oraz innym pracownikom bezpośrednio podległym Ministrowi Finansów, sekretarzom stanu lub podsekretarzom stanu,

2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – dyrektorom i wicedyrektorom urzędów kontroli skarbowej,

3) dyrektor departamentu – pracownikom departamentu,

4) dyrektor izby skarbowej – pracownikom izby oraz naczelnikom i zastępcom naczelników urzędów skarbowych,

5) dyrektor urzędu kontroli skarbowej – pracownikom urzędu,

6) naczelnik urzędu skarbowego – pracownikom urzędu.

2. Premie indywidualne przyznaje się na wniosek kierowników właściwych komórek organizacyjnych.

3. Dyrektorzy izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych ustalają szczegółowy tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków w sprawie premii.

§ 15

1. Premie indywidualne są przyznawane za osiągnięcia i wyniki pracy pracownika w danym kwartale.

2. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego wykonania przez pracownika przydzielonych mu zadań, wyraźnie dla niego określonych, lub naruszenia obowiązków pracowniczych, premia podlega odpowiedniemu obniżeniu, może nie być przyznana lub też pracownik może być pozbawiony przyznanej i wstrzymanej premii w przypadkach określonych w ust. 4.

3. Nieprzyznanie lub obniżenie premii, o których mowa w ust. 2, dotyczy okresu, w którym ujawniono niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zadań, z tym że nie może nastąpić później niż w ciągu 12 miesięcy od niedopełnienia obowiązków przez pracownika.

4. Przyznanie premii lub wypłata przyznanej premii podlega zawieszeniu za okres, w którym pracownik dopuścił się naruszenia obowiązków, jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub karne – do czasu zakończenia tego postępowania lub gdy niezbędne jest przeprowadzenie oceny.

5. Premia przysługuje pracownikom, w tym także nowo zatrudnionym, przebywającym na urlopie bezpłatnym, niezdolnym do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz urlopie macierzyńskim, za który przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, którzy przepracowali w danym kwartale nie mniej niż 50% kalendarzowego czasu pracy. Kwotę premii ustala się proporcjonalnie do czasu przepracowanego.

6. Limit czasu pracy, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy pracowników odchodzących na emeryturę bądź przeniesionych do innej jednostki organizacyjnej resortu finansów. Kwotę premii w tych przypadkach koryguje się proporcjonalnie do czasu przepracowanego w danej jednostce organizacyjnej.

§ 16

1. Wysokość indywidualnej premii nie może przekroczyć 150% wynagrodzenia pracownika w kwartale, za który jest wypłacana premia.

2. Dyrektorzy departamentów, izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej mogą w przypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami pracownika przedstawić Ministrowi Finansów wnioski o przyznanie premii indywidualnej, wyższej, niż określona w ust. 1.

§ 17

Przyznanie premii i określenie jej wysokości dla poszczególnych pracowników następuje zgodnie ze szczegółowymi zasadami premiowania, ustalonymi przez kierowników jednostek, o których mowa w § 14.

§ 18

Premie kwartalne są wypłacane w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca, po upływie kwartału, za który przyznawane są premie.

§ 19

Traci moc zarządzenie nr 89 Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów wpływów budżetowych uznawanych za dodatkowe, sposobu ich rozdysponowania oraz zasad przyznawania premii (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 25, poz. 136, z 1997 r. Nr 9, poz. 33, z 1998 r. Nr 7, poz. 28 oraz z 1999 r. Nr 16, poz. 91).

§ 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie po raz pierwszy do rozliczenia środków specjalnych za l kwartał 2001 r.

MINISTER FINANSÓW wz. J. Rudowski

Załączniki do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 16)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama