reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 września 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wpływów budżetowych uznawanych za dodatkowe, sposobu ich rozdysponowania oraz zasad przyznawania premii.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 4 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wpływów budżetowych uznawanych za dodatkowe, sposobu ich rozdysponowania oraz zasad przyznawania premii (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) premie kwartalne wypłacane pracownikom izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i Ministerstwa Finansów oraz do dnia 31 grudnia 2003 r. pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego oraz pracownikom wykonującym zadania dystrybucji skarbowych znaków akcyzy, którzy przeszli do pracy do urzędów celnych w trybie art. 32 ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302),"

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wypłaty premii kwartalnych pracownikom izb skarbowych, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej wraz z należnymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi i naliczonym od premii wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy oraz odpisami na należne od tych premii dodatkowe wynagrodzenie roczne mogą być dokonywane do wysokości 90% łącznych planowanych kwartalnych wynagrodzeń osobowych tych jednostek. Wskaźnik premii dla pracowników szczególnego nadzoru podatkowego oraz pracowników wykonujących zadania dystrybucji skarbowych znaków akcyzy, ustali Minister Finansów."

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Przekazanie środków na premie urzędom kontroli skarbowej, izbom celnym (w zakresie pracowników szczególnego nadzoru podatkowego oraz pracowników wykonujących zadania dystrybucji skarbowych znaków akcyzy) oraz wypłata premii w izbach skarbowych, urzędach skarbowych oraz urzędach kontroli skarbowej następuje po zatwierdzeniu przez Ministra Finansów rozliczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2"

4) w § 14 w ust. 1 po pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) naczelnik urzędu celnego – pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego oraz pracownikom komórek organizacyjnych do spraw bandero! urzędów celnych.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów

wz. W. Ciesielski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama