| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

z dnia 19 lutego 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont organów celnych.

W związku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakładowego planu kont organów celnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakładowym planem kont jest plan kont syntetycznych ustalony dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), uzupełniony zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o następujące konta syntetyczne wynikające ze specyfikacji administracji celnej:

102 – Kasa gotówki zagranicznej,

129 – Rachunek bieżący dochodów jednostek budżetowych,

220 – Rozliczenia Jednolitych Dokumentów Administracyjnych (SAD),

233 – Pozostałe rozrachunki zagraniczne,

242 – Rozrachunki i roszczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

247 – Rozrachunki z tytułu sum depozytowych,

309 – Materiały w przerobie.";

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.";

3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2002 roku.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

T. Michalak

Załącznik 2. [Wykaz kont księgi głównej]

Załącznik do zarządzenia Prezesa GUC nr 1
z dnia 19 lutego 2002 r. (poz. 14)

Załącznik nr 2

Wykaz kont księgi głównej

 

Konta syntetyczne

Ewidencja analityczna

011 – Środki trwałe

– indywidualne kartoteki środków trwałych z uwzględnieniem wartości początkowej, umorzeń i ich aktualizacji

 

– zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji rodzajowej, kartoteki indywidualne użytkowników

 

– księgi inwentarzowe środków trwałych wg klasyfikacji rodzajowej, ewidencja wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia

012 – Pozostałe środki trwałe w magazynie

– kartoteka ilościowo-wartościowa

013 – Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

– kartoteki indywidualne użytkowników

 

– księgi inwentarzowe

014 – Zbiory biblioteczne

– karty użytkowników

020 – Wartości niematerialne i prawne

– kartoteki wartości niematerialnych i prawnych

 

– księgi inwentarzowe

 

035 – Finansowy majątek trwały

 

071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– zestawienia umorzeń środków trwałych, tabele

 

– zestawienia umorzeń wartości niematerialnych i prawnych

072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

073 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

– służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)

– analityka na zadania inwestycyjne z podziałem na: roboty budowlane, dokumentację, grunty, pierwsze wyposażenie (środki trwałe, pozostałe, VAT)

 

– zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych dla Głównego Urzędu Ceł z podziałem wg klasyfikacji środków trwałych:

 

– maszyny i urządzenia

 

– sprzęt komputerowy

 

– środki transportowe

– wyposażenie

 

– oprogramowanie

 

– VAT

 

– ewidencja wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia prowadzona w księdze kontowej (wzór Pu-K-193)

101– Kasa

– ewidencja prowadzona w księdze kasowej (wzór Pu-K-193) zawierającej subkonta dostosowane do rodzaju obrotów kasowych

 

– raporty wg środków dotyczących:

 

– dochodów

 

– wydatków

 

– środków specjalnych

 

– funduszu świadczeń socjalnych

 

– sum depozytowych

 

– inwestycji

102 – Kasa gotówki zagranicznej

– raporty kasowe

 

– ewidencja umożliwiająca ustalenie wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki z podziałem na rodzaje walut

 

Konto 102 prowadzi się w księdze kontowej (wzór Pu-K-193) z podziałem na rodzaje walut i ich źródło pochodzenia

129 – Rachunek bieżący (dochodów)

– rejestr w podziale na paragrafy dochodów budżetowych

130 – rachunek bieżący (wydatków)

– rejestry prowadzone do poszczególnych rozdziałów: 75000, 75001, 75007 w rozbiciu na paragrafy wydatków budżetowych

 

– rejestr dodatkowy „Wynagrodzenia osobowe" w rozbiciu na:

 

– płace, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy celnych, umundurowanie, odprawy emerytalne i bilety specjalne (pragmatyka), ekwiwalent za nie wykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe, nagrody 3%

 

– rejestr dodatkowy środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów i przekazanych do urzędów celnych (wydatków) ewidencja rejestrze (wzór Pu-K-278 lub 280)

131 – Rachunek środków specjalnych

– rejestr prowadzony w podziale na środki przekazane do urzędów celnych w rozbiciu na paragrafy wydatków

 

132 – Rachunek środków inwestycyjnych

– ewidencja prowadzona na kartach (wzór Pu-K-283) z podziałem na:

 

– wydatki inwestycyjne wg zadań

 

– wydatki na zakupy dóbr inwestycyjnych dla Głównego Urzędu Ceł

 

– wpływy środków

 

– lokaty terminowe

 

– czeki potwierdzone

135 – Rachunek środków świadczeń socjalnych

– rejestry z podziałem na wpływ środków na działalność i zmniejszenie funduszu

 

– ewidencja w księgach kontowych (wzór Pu-K-193)

136 – Rachunki walutowe środków pomocowych

– służy do ewidencji środków w walutach obcych pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a w szczególności środków pomocowych Unii Europejskiej

139 – Rachunek sum depozytowych

– kontówki z podziałem na wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umów i inne

201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

– ewidencja dla poszczególnych kontrahentów w księgach kontowych (wzór Pu-K-193) z uwzględnieniem rodzajów rozliczeń wg rodzajów należności

220 – Rozliczenie Jednolitych Dokumentów Administracyjnych (SAD)

– ewidencja na kartach Pu-K-283 lub w ramach przetwarzania danych dla poszczególnych kontrahentów wg rodzajów należności

221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

– podział wg kontrahentów z uwzględnieniem tytułów należności

225 – Rozrachunki z budżetami

– ewidencja wg tytułów rozrachunków

229 – Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne

– ewidencja wg kontrahentów w rozbiciu na rodzaje

231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

– rejestr kosztów w podziale na płace, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i wynagrodzenie za czas choroby, wysługę lat, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy celnych, umundurowanie, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne i dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, bilety specjalne, nagrody, ekwiwalent za nie wykorzystany urlop, odszkodowania, prace zlecone

 

– kontówki w podziale na rodzaje wynagrodzeń

233 – Pozostałe rozrachunki zagraniczne

– ewidencja wg pracowników (delegacje zagraniczne) w księdze kontowej (wzór Pu-K-193)

234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

– ewidencja wg pracowników w księdze kontowej (wzór Pu–K–193) lub rejestrze (wzór Pu-K-217)

240 – Pozostałe rozrachunki

– ewidencja z podziałem na rodzaje

 

– ewidencja z podziałem na urzędy celne

242 – Rozrachunki i roszczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

– ewidencja wg pracowników, dłużników na kartach wzór Pu-K-283

247 – Rozrachunki z tytułu sum depozytowych

– ewidencja analityczna wg deponentów prowadzona w księdze sum depozytowych (wzór Pu-K-193). Księga sum depozytowych urzędu celnego dzieli się na konta dla poszczególnych komórek organizacyjnych, w których dokonywane są obroty tych sum oraz rodzaje depozytów pieniężnych, np. zabezpieczenie należności

 

 

celnych i podatku VAT, akcyzowego, sumy depozytowe w ruchu osobowym, zwrot sum depozytowych pobranych przez inne urzędy, oddziały lub posterunki, zaliczka w znakach opłaty skarbowej, sumy depozytowe różne. Obroty sum depozytowych, takich jak: zabezpieczenie należności celnych i podatku, sum depozytowych w ruchu osobowym, wprowadza się do księgi sum depozytowych w sumach ogólnych wynikających z noty kasowej oddziału lub posterunku. Oddział lub posterunek ewidencję szczegółową obrotów kasowych dla sum depozytowych prowadzi w pomocniczej księdze sum depozytowych (wzór Pu-K-193). Pomocnicza księga sum depozytowych dzieli się na rodzaje depozytów pieniężnych i prowadzona jest przez kilka lat. Przy zakładaniu nowej pomocniczej księgi sum depozytowych przenosi się wszystkie pozycje niezwrócone, zapisując każdą z nich pod osobną pozycją, wprowadzając salda kont i subkont. Numer pozycji w każdym koncie lub subkoncie w nowej księdze rozpoczyna się od 1, przy czym numery pozycji przeniesionych uwidacznia się z prawej strony nowego numeru. Każdą wpłatą i wypłatę zapisuje się w układzie chronologicznym pod osobną pozycją na oddzielnym koncie lub subkoncie

290 – Odpisy aktualizujące należności

– służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności przypisanych a nie wypłaconych

300 – Rozliczenie zakupu

– ewidencja wg kontrahentów na podstawie protokołów dostawy, dowodów magazynowych, rachunków prowadzona w księgach kontowych (wzór Pu-K-193)

309 – Materiały w przerobie

– ewidencja wg rodzajów materiałów i kontrahentów, ewidencja wg cen zakupu w księgach kontowych (wzór Pu-K-193)

310 – Materiały

– kartoteki ilościowo-wartościowe wg asortymentu, ewidencja wg cen zakupu zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło"

 

– podział z uwzględnieniem miejsc przechowywania (magazynów)

400 – Koszty

– rejestry prowadzone do poszczególnych rozdziałów w rozbiciu na paragrafy (wzór Pu-K-278 lub 280)

401 – Amortyzacja

– służby do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Saldo konta przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

500 – Koszty działalności podstawowej

– ewidencja na poszczególne rodzaje działalności z podziałem na koszty zaliczane do wartości wytworzonych produktów i produkcji nie zakończonej oraz obciążającej wynik finansowy okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem pozycji kalkulacyjnych

530 – Koszty działalności pomocniczej

– ewidencja wg pozycji kalkulacyjnych na poszczególne rodzaje działalności

550 – Koszty zarządu

– ewidencja wg pozycji kalkulacyjnych

 

600 – Produkty gotowe i półfabrykaty

– ewidencja szczegółowa wg asortymentu z uwzględnieniem miejsc składowania zapasów i osób, którym powierzono pieczę nad nimi

640 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów

– analityka wg rodzajów kosztów

700 – Sprzedaż produktów i kosztów ich wytworzenia

– ewidencja sprzedaży z podziałem dostosowanym do zasad wymiaru podatków

740 – Dotacje i środki na inwestycje

– ewidencja zapewniająca możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń

750 – Przychody finansowe

– ewidencja wg tytułów przychodów w rejestrach (wzór Pu-K-278 lub 280)

760 – Pozostałe przychody

– ewidencja wg rodzajów przychodów w rejestrach (wzór Pu-K-278 lub 280)

761 – Pokrycie amortyzacyjne

– służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto 860

800 – Fundusz zasadniczy

– w środkach specjalnych ewidencja wg urzędów celnych

 

– w środkach inwestycyjnych z podziałem na:

 

– zakupy urzędów celnych

 

– zakupy wartości niematerialnych i prawnych

 

– środki trwałe Głównego Urzędu Ceł

810 – Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

– ewidencja analityczna prowadzona wg jednostek, którym środki inwestycyjne lub dotacje przekazano, ze wskazaniem przeznaczenia dotacji i podziałek klasyfikacji budżetowej

820 – Rozliczenie wyniku finansowego

– ewidencja nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych i środków specjalnych jednostki budżetowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu

840 – Rezerwy i przychody przyszłych okresów

– ewidencja szczegółowa z uwzględnieniem zwiększeń i zmniejszeń rezerw, tytułów przychodów przyszłych okresów

851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– ewidencja w rejestrze z uwzględnieniem zwiększeń i zmniejszeń funduszu (wzór Pu-K-278 lub 280)

860 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

– w ciągu roku obrotowego ewidencja poniesionych strat nadzwyczajnych działalności operacyjnej i zrealizowanych (wpłaconych) zysków nadzwyczajnych wg poszczególnych tytułów ich powstania.

 

W końcu roku obrotowego pod datą 31.12. księguje się:

 

– sumy poniesione w roku obrotowym kosztów (konto 400)

 

– przychody ze sprzedaży towarów (konto 730)

 

– wartość sprzedanych towarów i materiałów (konta 730, 760)

 

– pozostałe koszty i przychody operacyjne (konto 760)

 

– koszty i przychody finansowe (konto 750)

 

– dotacje na działalność podstawową gospodarki pozabudżetowej (konto 740).

 

Saldo konta 860 wykazuje wynik finansowy dodatki lub ujemny. W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 „Fundusz zasadniczy"

 

Konta pozabilansowe

 

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

– służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego.

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

 

Na stronie Wn ujmuje się:

 

1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

 

2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

 

Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłego roku

– służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.

 

Na stronie Wn ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obniżających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej.

 

Na stronie Ma ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »