Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 czerwca 2002 r.

w sprawie powołania w Ministerstwie Finansów Zespołu do spraw przejęcia z Głównego Urzędu Ceł w likwidacji niektórych zadań infrastrukturalnych administracji celnej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1116 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw przejęcia z Głównego Urzędu Ceł w likwidacji niektórych zadań infrastrukturalnych administracji celnej działający jako zespół resortowy, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Włodzimierz Brewiński przewodniczący Zespołu (Pełnomocnik Likwidatora Głównego Urzędu Ceł),

2) Piotr Trębacz członek Zespołu (Departament Organizacji Służby Celnej),

3) Grzegorz Smogorzewski członek Zespołu (Departament Organizacji Służby Celnej),

4) Rafał Głos członek Zespołu (Departament Ceł),

5) Włodzimierz Mossakowski członek Zespołu (Departament Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych),

6) Teresa Wójtowicz członek Zespołu (Departament Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych),

7) Dariusz Bojsza członek Zespołu (Departament do Spraw Informatyzacji Resortu),

8) Zbigniew Żak członek Zespołu (Departament do Spraw Informatyzacji Resortu).

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy przegląd oraz przedstawienie rekomendacji dotyczących sposobu realizacji w strukturze resortu finansów niektórych zadań infrastrukturalnych w szczególności z dziedziny:

1) zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obiektów administracji celnej,

2) systemu telekomunikacji administracji celnej,

3) systemu łączności radiowej administracji celnej,

4) inwestycji terenowych prowadzonych bezpośrednio przez Główny Urząd Ceł.

2. Zespół ustala plan i harmonogram swoich prac oraz sposób ich realizacji.

3. Przewodniczący Zespołu czuwa nad sprawnym i terminowym wykonywaniem zadań.

4. Bezpośredni nadzór nad pracami Zespołu sprawują Podsekretarz Stanu — Szef Służby Celnej i Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów.

5. Osoby wymienione w ust. 4 mogą zlecać Zespołowi analizę innych zagadnień związanych z podejmowaniem zadań związanych z procesami integracji infrastruktury administracji celnej oraz realizację zakupów centralnych na potrzeby administracji celnej.

§ 4

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu, organizuje i kieruje pracą Zespołu oraz podpisuje dokumenty w imieniu Zespołu.

2. Zespół działa kolegialnie. W sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć w zakresie realizacji swoich zadań Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

3. Z obrad Zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Zespołu i członkowie.

§ 5

Przewodniczący Zespołu może za zgodą osób bezpośrednio nadzorujących pracę Zespołu zapraszać do udziału w posiedzeniach innych pracowników Ministerstwa Finansów nie będących członkami Zespołu w charakterze ekspertów.

§ 6

Wyniki prac Zespołu zatwierdzają osoby, o których mowa w § 3 ust. 4.

§ 7

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych.

§ 8

Zespół działa do dnia 31 lipca 2002 r.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER FINANSÓW

M. Belka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-28
  • Data wejścia w życie: 2002-06-17
  • Data obowiązywania: 2002-06-17
  • Dokument traci ważność: 2002-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe